Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily postav > Joffrey Baratheon – Hra o Trůny

Joffrey Baratheon – Hra o Trůny

Joffrey
Joffrey
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Měli jsme zlé­ho krá­le. Měli jsme blbé­ho krá­le, ale nevím, jest­li jsme někdy měli za krá­le zlé­ho blb­ce.“

Tyrion Lannister při shr­nu­tí své­ho synov­ce Joffreyho Baratheona

Joffrey Baratheon je výraz­nou posta­vou prv­ních čtyř sérií. Hraje ho Jack Gleeson. Joffrey vlá­dl Sedmi krá­lov­stvím, když se ujal trů­nu po svém zákon­ném otci, Králi Robertu Baratheonovi.

Je však ve sku­teč­nos­ti plo­dem inces­tu mezi krá­lov­nou Cersei Lannister a jejím bra­t­rem Serem Jaimiem Lannisterem. Díky této sku­teč­nos­ti se o trůn uchá­zí také Stannis Baratheon, Robertův mlad­ší bra­tr. Formálně byl Joffrey ozna­čo­ván jako Jeho Výsost, Joffrey z rodu Baratheonů a Lannisterů, První své­ho jmé­na, Král Andalsu a Prvních lidí, Lord Sedmi Království a Ochránce Říše.

Původně byl zasnou­ben se Sansou Stark, kte­rou držel v zaje­tí v Králově Přístavišti po popra­vě její­ho otce, pro­to­že Eddard Stark obje­vil prav­du o jeho půvo­du. Později ale Sansu zapu­dil kvů­li Margaery Tyrellové. Bylo to v zájmu ali­an­ce mezi Rodem Lannisterů a jeho hlav­ním pod­po­ro­va­te­lem, Rodem Tyrellů, kte­ří pomá­ha­li záchrá­nit hlav­ní měs­to před Stannisovým úto­kem.

Během sva­teb­ní hos­ti­ny s Margaery je Joffrey zabit otrá­ve­ným pohá­rem vína. Těsně před smr­ti pozved­ne ruku a uká­že na své­ho strý­ce, Tyriona Lannistera. Po jeho smr­ti nechá Cersei Tyriona na mís­tě zatknout pro vraž­du, ačko­li pra­ví pacha­te­lé jsou Lord Petyr Bealish a Lady Olenna Tyrell.

Pozadí…

O Joffreym se má za to, že je nej­star­ším synem Krále Roberta Bartheona a Královny Cersei Lannister, kte­ří vstou­pi­li do sňat­ku poté, co Robert pře­vzal trůn po Šíleném krá­li Aerysi II. Targaryenovi. Jeho pra­vým otcem je ale Ser Jaimie Lannister, krá­lov­nin bra­tr a Lord Velitel Královské strá­že. Joffrey má ješ­tě mlad­ší sest­ru Myrcellu a mlad­ší­ho bra­t­ra Tommena, oba pro­duk­ty stej­ných rodi­čů.

Joffrey zís­kal po mat­ce osob­nost a vzhled. Jeho svět­lé vla­sy jsou tichou nápo­vě­dou, že není oprav­du Baratheon, pro­to­že ti měli vždyc­ky tma­vé vla­sy i teh­dy, když oba rodi­če byli svět­lo­vla­sí.

Obvykle je dopro­vá­zen svým věr­ným ští­tem, Sandorem Cleganem, lépe zná­mým jako Ohař. Už před nástu­pem na Železný trůn byl Joffrey zka­že­ný, aro­gant­ní, zba­bě­lý a sadis­tic­ký, což Robertova smrt a nástup na trůn jen pro­hlou­bi­ly.

Osobnost…

Joffrey byl kru­tý, aro­gant­ní, sadis­tic­ký a tyran­ský vlád­ce. Kromě toho byl také neschop­ný, hloupý, naiv­ní, nedů­tkli­vý, zba­bě­lý a čas­to měl záchva­tý a výbuchy vzte­ku. Podobně jako u dří­věj­ších Targaryenských krá­lů je vel­mi prav­dě­po­dob­ně, že tohle cho­vá­ní je násled­kem jeho incest­ní­ho půvo­du.

Byl pohl­cen mega­lo­man­skou ilu­zí vzne­še­nos­ti. Ačkoli byl napros­to neschop­ný, pokud jde o vlá­du a s jed­ním vyře­še­ným pro­blé­mem (kte­rých bylo vel­mi málo), vytvo­řil deset dal­ších, byl si jist, že zaslou­ží úctu a respekt od všech a od kaž­dé­ho kolem sebe. Navzdory sku­teč­nos­ti, že na počát­ku Války Pěti Králů povsta­la vět­ši­na říše kon­krét­ně pro­ti němu a jeho vlast­ní lidé ovlá­da­li vlast­ně jen Westerland, Crownlands a malý kou­sek Řekotočí mezi nimi, byl Joffrey pře­svěd­čen, že je nej­vět­ším krá­lem v ději­nách Sedmi Království.

Jakoby nesta­či­la jeho vlast­ní labi­li­ta, Carsei své­ho syna spo­leh­li­vě kazi­la a roz­maz­lo­va­la celý jeho život, díky čemuž měl obrov­ský pocit před­ur­če­nos­ti, kte­rý neměl jaký­ko­li reál­ný základ. Jeho for­mál­ní otec, Král Robert, byl navíc stá­le pryč, a když už byl nablíz­ku, díky své­mu stá­lé­mu pití a děv­ka­ře­ní byl pří­šer­ným pří­kla­dem. Ovšem Robert aspoň na smr­tel­né poste­li uznal, že byl špat­ným otcem.

Joffrey byl lsti­vý, ale dokon­ce ješ­tě méně takt­ní než jeho mat­ka. Byl při­pra­ven vyu­žít Sansiny naiv­ní důvě­ry, když jím byla osl­ně­na jakož­to krás­ným prin­cem. Joffrey ale málo­kdy viděl dopře­du a i na veřej­nos­ti pro­vá­děl mno­há zvěr­stva, aniž by uva­žo­val o násled­cích.

Byl posed­lý sám sebou jako vel­kým váleč­ní­kem po vzo­ru Roberta, ale neu­měl napros­to nic a za celý svůj život nepo­zve­dl meč pro­ti sku­teč­né­mu pro­tiv­ní­ko­vi. Dokonce během stře­tu se Stannisem Baratheonem se chtěl vrh­nout pro­ti Starkům s tím, že jsou osla­be­ni pádem Zimohradu. Tyrion ho naštěs­tí utnul.

Navzdory přes­né­mu Tyrionovu popi­su nebyl Joffrey ani tak tyran, jako pros­tě bru­tál­ně neschop­ný. Dokonce i Robert vlá­dl aspoň o tro­chu lépe a byl aspoň respek­to­ván jako váleč­ník. Joffrey vlast­ně neměl jaké­ko­li schop­nos­ti: jedi­ným jeho náro­kem na trůn byla sku­teč­nost, že je dědi­cem titu­lu. Je iro­nií, že ani tohle neby­la prav­da, ale mno­ho jeho násle­dov­ní­ků pros­tě při­ja­lo sle­pou odda­nost bez jakých­ko­li otá­zek.

Jednou za čas pou­ká­zal Joffrey během své vlá­dy na něco pod­stat­né­ho, jako tře­ba sku­teč­nost, že Daenerys Targaryen má dra­ky. Na dru­hou stra­nu, pokud něco došlo Joffreymu, asi to došlo už všem oko­lo.

I v těch něko­li­ka svět­lých momen­tech ale selhá­val. Staral se o Daenerys dale­ko na výcho­dě, zatím­co Stannise měl za bra­na­mi a Robb Stark vedl masiv­ní vzpou­ru ve Westerosu. Měl vlast­ně prav­du i teh­dy, když upo­zor­nil na pří­le­ži­tost k úto­ku na Zimohrad, ale teh­dy se měs­to muse­lo při­pra­vit na Stannise.

Navzdory všem chy­bám a nedo­stat­kům uměl Joffrey pro­je­vit emo­ce. U umí­ra­jí­cí­ho Roberta byl vidi­tel­ně v šoku a stej­ně tak měl vel­mi rád Sandora Clegana, ačko­li Ohař k němu byl vel­mi rezer­vo­va­ný.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o Trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,81673 s | počet dotazů: 263 | paměť: 70133 KB. | 29.11.2022 - 08:25:47