Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Joel Schumacher

Joel Schumacher

Joel

Dnes zemřel jeden z vel­kých ame­ric­kých reži­sé­rů, kte­rý nato­čil mno­ho slav­ných fil­mů.  Jeho před­ci pochá­ze­li ze Švédska.

Jeho prv­ní fil­mo­vou šta­cí byl návrh kos­tý­mů v 70. Letech pro fil­my Woodyho Alena  a od roku 1974 začal reží­ro­vat Americké fil­my. Nejdříve něko­lik neú­spěš­ných a až v roce 1990 se pro­sla­vil fil­mem Hráči se smr­tí, kde pro­sla­vil dvo­ji­ci Kiefear Sutherlanda a Julii Robertsovou. Pokračoval fil­mem Zemřít mla­dý a jeho nej­slav­něj­ším fil­mem se stal Volný pád, kte­rý se stal kul­tov­ním.

Koncem 90. let pokra­čo­val v prá­ci Tima Burtona v 3. a 4. díle Batmana. Úspěšná fil­mo­vá léta zavr­šil úspěš­ným (i nomi­na­ce­mi na Oscara oce­ně­ným) Fantomem ope­ry.

5 jeho neslavnějších filmů

1993      Volný pád

2002      Telefonní budka

Telefonní bud­ka (Phone Booth)

1999      8 MM

8 MM - Nicolas Cage v jed­né ze svých nej­lep­ších rolí, stej­ně tak Joel Schumacher ve vrchol­né for­mě. Film, kte­rý může slab­ší pova­hy dost odrov­nat

1996      Čas zabíjet

2000      Tábor tygrů


Foto:

Popis
English: Director Joel Schumacher at Taormina Film Fest 2003
Datum (datum prvot­ní­ho načte­ní sou­bo­ru)

(Původní text: „2003)

ZdrojVlastní dílo (Původní text: „self-made)
AutorKasper2006 (talk)

Licence

Public domainKasper2006, autor toho­to díla, jej uvol­nil jako vol­né dílo, a to celo­svě­to­vě.
V někte­rých zemích to není pod­le záko­na mož­né; v tako­vém pří­pa­dě:
Kasper2006 posky­tu­je komu­ko­li prá­vo uží­vat toto dílo za libo­vol­ným úče­lem, a to bez­pod­mí­neč­ně s výjim­kou pod­mí­nek vyža­do­va­ných záko­nem.
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,13906 s | počet dotazů: 238 | paměť: 53473 KB. | 25.09.2021 - 02:05:02