Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Knihovnička > Joe Dispenza: Probuďte své božství

Joe Dispenza: Probuďte své božství

IMG 20201019 083550

Jak nau­čit svůj mozek odna­u­čit se vstr­ká­vat nám do živo­ta to, nač je zvyklí, ale tak moc nám tím ško­dí? Jak odstra­nit to, co škod­li­vé­ho do nás zase­li rodi­če, ško­la... a kdo­ví kdo ješ­tě? Mozek je úžas­ný, a když ho bude­te tré­no­vat k novým zítř­kům, nové zítř­ky k vám při­jdou. Protože je uvi­dí­te a vyu­ži­je­te díky nové­mu nasta­ve­ní myš­le­ní a vní­má­ní. Tak lze ve zkrat­ce vyjá­d­řit to, co se v této kni­ze nau­čí­te.

IMG 20201019 083550
IMG 20201019 083550
IMG 20200710 093323
IMG 20200710 093323

Ač nám tu autor hovo­ří o bož­ství, nenech­me se mýlit. Jde tu o pro­bu­ze­ní své při­ro­ze­né pod­sta­ty, poci­tu štěs­tí a napl­ně­nos­ti, kte­rá nás přes pro­ží­va­nou a uvě­do­mo­va­nou vděč­nos­ti dove­de k lep­ším zítř­kům  v jaké­ko­liv oblas­ti živo­ta, pří­pad­ně k uzdra­ve­ní, potřebujete-li.

Kniha začí­ná pří­běhy z pra­xe Joa Dispenzy, také se tu dělí o své vlast­ní zážit­ky a zku­še­nos­ti a já roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji vytr­vat ve čte­nář­ském zapá­le­ní a zacho­vat auto­ro­vi pří­zeň, byť prv­ní strán­ky mohou půso­bit poně­kud sen­zač­ně. Stalo se to, nebo ne? Kdoví… ale jakmi­le se začne­me nořit víc a víc do prin­ci­pů fun­go­vá­ní naše­ho moz­ku a dostá­vá­me se k téma­tu závis­los­ti na stre­so­vých hor­mo­nech, věřím, že mno­ho z nás už svou pozor­nost od této kni­hy neod­trh­ne. Tohle je totiž nad­mí­ru přes­ně popi­so­va­ná den­ní sku­teč­nost mno­ha z nás. Ano, autor si mne omo­tal kolem prs­tu v tuto chví­li.

A měla jsem ješ­tě to štěs­tí, že v tuto dobu jsem při­šla na jeho před­náš­ku na Youtube, kte­rá jen pod­trh­la zde řeče­né. Takhle mi fun­gu­je mozek, no pane jo… totál­ně šejd­rem. Dílem je to dáno výcho­vou, dílem oko­lím, dílem vlast­ním upev­ňo­vá­ním škod­li­vých návy­ků. Ale jde to pře­u­čit? Ano! A od toho tady jsme!

Proces, kte­rý autor na dal­ších strán­kách popi­su­je, není slo­ži­tý, je i vel­mi logic­ký a snad­no pocho­pi­tel­ný. Ve zkrat­ce jde o to pocho­pit, jak fun­gu­je mozek, čím se živí, jak vyza­řu­je naše srd­ce a jak vůbec vzni­ká naše pozi­tiv­ní i nega­tiv­ní pře­svěd­če­ní. A co to s námi udě­lá. Pak dát moz­ku odpo­či­nek, medi­to­vat, zasta­vo­vat se. Přerušit tyto škod­li­vé spo­je, nau­čit mozek běhat jiný­mi kole­je­mi a jinak mys­let, rázem bude­me zaží­vat i jinou che­mii…. Zažívat emo­ce, vizu­a­li­zo­vat si je – i to ovliv­ňu­je che­mii a poté i naše myš­le­ní. Vše spo­jit a vytvo­řit si vlast­ní budouc­nost, film mys­li, poci­ty, kte­ré si k sobě chce­me při­táh­nout a to vše naži­vo vyza­řo­vat. Změnit se.

Či přes­ně­ji řeče­no – pro­mě­nit se zpět v toho nad­še­né­ho a živo­ta plné­ho člo­vě­ka, kte­rým jsme byli kdy­si dáv­no…

Božství jsme my  - je to sou­hrn naše­ho poslá­ní, štěs­tí a život­ní ces­ty, kte­ré nebu­de­me nikdy v živo­tě lito­vat. Náš život je obrov­ský poten­ci­ál a jest­li jsem zaži­la nej­vět­ší pocit vděč­nos­ti nad tou­to kni­hou, tak prá­vě nad tím fak­tem, že mne Joe Dispenza potkal (a mno­zí dal­ší, tato meto­da zda­le­ka není jeho paten­tem, jen se jí zabý­vá vel­mi peč­li­vě a ješ­tě peč­li­vě­ji ji zkou­má na svých stu­den­tech) a že mám mož­nost ze sebe setřást minu­lost, kte­rá mne zaved­la díky myš­len­kám do situ­a­cí, ve kte­rých již nechci být.

Je to kni­ha, kte­rá vás nau­čí si věřit.

Vidět se.

Odpustit si.

Poděkovat.

Nalézt své pra­vé já a začít ho cítit. A žít… a mys­let jako ono.

O auto­ro­vi:

Dr. Joe Dispenza je uzná­va­ný odbor­ník v oblas­ti neu­ro­vě­dy, svou prá­ci pod­po­ru­je nejen již zná­mý­mi výzkumy, ale se svým týmem a bez­poč­tem žáků pro­vá­dí výzkumy vlast­ní. Nabízí nám v této u nás niko­liv jedi­né kni­ze, úžas­né nástro­je, kte­ré nás zavá­dí do zce­la jiné­ho vidě­ní své­ho živo­ta – někdo tomu říká vesmír, někdo kvan­to­vý svět.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch Books, 2020, www.anch-books.eu

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,41009 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53676 KB. | 17.01.2022 - 02:30:48