Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby

Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby

IMG 20191010 150905

Akvarelové obra­zy s posel­stvím zná­mé ame­ric­ké uměl­ky­ně Jody Bergsmy nám pomo­hou spo­jit se se svo­jí vnitř­ní silou a kouz­lem pří­tom­né­ho oka­mži­ku. A já dodá­vám, ze zku­še­nos­ti, že pomá­ha­jí uká­zat nám na vnitř­ní bola­vá mís­ta, kte­rá potře­bu­je­me zvi­di­tel­nit, abychom s nimi moh­li něco udě­lat.

Zkráceně: Dá se říci, že mno­ho­krát mi kar­ty neod­po­vě­dě­ly na otáz­ku, ale pře­ori­en­to­va­ly pozor­nost někam, kde ta odpo­věď na otáz­ku byla. Jen vel­kou okli­kou. Ale prá­vě ta okli­ka byla v celém tom pro­ce­su nej­dů­le­ži­těj­ší.

Něžné, krás­ně kres­le­né a malo­va­né kar­ty s jas­ný­mi posel­ství­mi – jsou ide­ál­ním malým dár­kem od srd­ce, ale i potě­chou, kte­rou může­te své duši dát, když zatou­ží­te po čem­si více inter­ak­tiv­ním než je jen kníž­ka k hor­ké­mu pod­zim­ní­mu čaji.

Karty pro kaž­dý den?

Tady bych na dopo­ru­če­ní autor­ky dala – kar­ty jsou pří­mo stvo­ře­ní k den­ním výkla­dům, kdy si ráno kar­tič­ku vytáh­ne­me a máme malý návod na to, jak se toho dne o tro­chu při­blí­žit sami sobě, svým snům a tomu, co si v hlou­bi duše pře­je­me. Nebo si jen tak cíle­ně vylep­ší­me nála­du. Tu tím, že bude­me víc vní­mat dru­hé lidi, tu zase tím, že bude­me v novém dnu hle­dat pod­ně­ty k novým nápa­dům do živo­ta a budouc­nos­ti.

IMG 20191010 150905
IMG 20191010 150905
IMG 20191010 152227
IMG 20191010 152227

Zkušenosti s výkla­dy?

Karty čas­to šly do hloub­ky a jak jsem již  napsa­la – čas­to jiným smě­rem než pře­pod­klá­dá­me, pro­to­že se sami mýlí­me v inde­ti­fi­ka­ci pro­blé­mu. Například, pta­la jsem se po podiv­ném cho­vá­ní jis­té­ho člo­vě­ka, kte­rý se sna­ží pod­le dotyč­né mani­pu­lo­vat s její rodi­nou.

A odpo­věď:

„Požehnání. Naději a lás­ku všem. Kdo potře­bu­je vylé­čit. Ať nás síla a moud­rost ducha při­ve­de na ces­tu zdra­ví.“

„Máš vidi­tel­né i nevi­di­tel­né spo­jen­ce. Čerpej z nich sílu. Spoj se s přá­te­li a uží­vej si úspě­chu.“

„Věř, že nikdy nejsi sama. Duch je vždy s tebou. Požádej o vede­ní a ono při­jde.“

Z karet vyvstal jedi­ný pocit, je ješ­tě něco, co dotyč­ný člo­věk musí uká­zat, doká­zat, při­nést učeb­ní lek­ci do živo­ta této ženy. A té samot­né se potom odpo­vě­di zje­ví samy, při­jdou lidé, náho­dy a situ­a­ce, kte­ré jí dají jas­nou odpo­věď.  Dalo by se také pono­řit do infor­ma­ce o léče­ní, kdy je mož­né, že ten­to člo­věk přes­ně zasa­hu­je i její vlast­ní boles­ti­vá mís­ta, kte­rá zůsta­la nevy­lé­če­na z dět­ství, nebo ve chví­lích, kdy jí umí­ra­ly sny. Něco nechá­vá za sebou, ale něco se před ní ote­ví­rá. Tento člo­věk jí v živo­tě při­ná­ší pře­chod z jed­né život­ní eta­py do dru­hé….

Karty ke kávě a čaji

Jsou to krás­né kar­tič­ky, kte­ré vytáh­ne­te sami pro sebe, při výkla­dech, nebo i jen tak, při čaji s kama­rád­kou nebo o samo­tě. Inspirují a může­te je brát váž­ně. Ale také nemu­sí­te. Také mohou být jen slad­kým bon­bon­kem, kte­rý si jen tak vyml­sá­te. Ale roz­hod­ně potvr­zu­ji, že ve spo­je­ní s jiný­mi typy karet, napří­klad taro­ty – jsou ješ­tě infor­mač­ně záři­věj­ší.

O autor­ce:

Jody Bergsma vystu­do­va­la stro­jí­ren­ství i přes­to, že od dět­ství ráda malo­va­la a zachy­co­va­la své sny, vyhrá­la spous­ty malíř­ských sou­tě­ží. Později zjis­ti­la, že malo­vá­ní je jejím poslá­ním, a kro­mě své­ho talen­tu vyu­ži­la i zna­los­ti geo­me­t­rie, zalo­ži­la si svou spo­leč­nost a dala se do vytvá­ře­ní mno­ha obra­zů, výstav, ilu­stro­vá­ní šes­ti fan­ta­sy knih, z nichž tři také sama napsa­la. Žije se svý­mi dět­mi v Bellinghamu ve Washingtonu. Více o ní najde­te na www.bergsma.com

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2019, www.synergiepublishing.com

  • Umění relaxovat ...14. října 2019 Umění relaxovat ... Naučit se relaxovat je jeden z nejtěžších úkolů dnešní doby, neboť své životy žijeme příliš rychle a zběsile, což má pak nepříznivý dopad nejen na náš duševní a emocionální život, ale i […] Posted in Zdraví
  • MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života...15. října 2019 MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života... ,Karty jako malá umělecká díla. Jako by malé víly vzaly pastelky a nakreslily duhové do detailu vypracované obrázky ze svého života. A tu máš člověče, tohle je inspirace i pro tvůj vlastní […] Posted in Speciály, Recenze knih, Pro ženy, Knihovnička
  • Intuice aneb šestý smysl?16. září 2019 Intuice aneb šestý smysl? O intuici se často mluví jako o šestém smyslu, ale co to vlastně ta intuice je? Zamyslete se na chvíli na tím, jakou roli hrají naše další smysly jako je zrak, sluch, chuť, čich a hmat […] Posted in Zdraví
  • Hubneme s bylinkami26. srpna 2019 Hubneme s bylinkami Každý z nás se alespoň jednou v životě přistihne před zrcadlem, jak si kontroluje svoje faldíky na břiše nebo velikost svého pozadí. Kolikrát jste si už řekli, že takhle TO už fakt dál […] Posted in Zdraví
  • Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může8. listopadu 2018 Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může Kouzelníček Smíchula a kuličkové kouzlo - Smíchula jednoho dne přistál na dětském pískovišti právě ve chvíli, kdy se malá Alenka snažila udělat bábovičku. Bohužel to nešlo, písek se […] Posted in Recenze knih
  • Nohy z jílu31. března 2020 Nohy z jílu Kniha Nohy z jílu je další ze série humorných fantasy publikací Terryho Pratchetta ze světa Zeměplochy (Discworld). Je až s popem, jak si ten zajímavý pán z Anglie již po více než deset […] Posted in Recenze knih
  • Vánoční tramvaj - 7 kapitol s vánočním čarovným příběhem9. prosince 2019 Vánoční tramvaj - 7 kapitol s vánočním čarovným příběhem Jezdí také Ježíšek tramvají? Máte rádi dobrodružné příběhy s vánoční tématikou? Hledáte pro své začínající čtenáře milý a laskavý příběh o prvňáčkovi Víťovi? Daniela Krolupperová je […] Posted in Recenze knih
  • Bylinky jako koření22. srpna 2019 Bylinky jako koření Bez koření a bylinek si v dnešní době nedokážeme představit jakoukoliv přípravu každodenních běžných pokrmů, které jim dodává typicky příznačnou chuť, ale i vůni. Bez nich by byly pokrmy […] Posted in Zdraví
  • Kde nakupuji?14. května 2020 Kde nakupuji? Ráda bych Vám dala tipy, kde nakupovat zdravé potraviny, když nemám možnost zajít do zdravé výživy a v mém okolí jsou maximálně oříšky z Tesca, kde malý balíček nekvalitních semínek […] Posted in Zdraví
  • Šťastná kniha, cesta ke štěstí29. ledna 2020 Šťastná kniha, cesta ke štěstí Šťastná kniha, jak už samotný název tak trochu napovídá, pojednává o štěstí a o tom, jak být ve svém životě skutečně šťastný. Ale pozor! Nejedná se o žádný, praktický manuál do ruky, podle […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...