Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby

Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby

IMG 20191010 150905

Akvarelové obra­zy s posel­stvím zná­mé ame­ric­ké uměl­ky­ně Jody Bergsmy nám pomo­hou spo­jit se se svo­jí vnitř­ní silou a kouz­lem pří­tom­né­ho oka­mži­ku. A já dodá­vám, ze zku­še­nos­ti, že pomá­ha­jí uká­zat nám na vnitř­ní bola­vá mís­ta, kte­rá potře­bu­je­me zvi­di­tel­nit, abychom s nimi moh­li něco udě­lat.

Zkráceně: Dá se říci, že mno­ho­krát mi kar­ty neod­po­vě­dě­ly na otáz­ku, ale pře­ori­en­to­va­ly pozor­nost někam, kde ta odpo­věď na otáz­ku byla. Jen vel­kou okli­kou. Ale prá­vě ta okli­ka byla v celém tom pro­ce­su nej­dů­le­ži­těj­ší.

Něžné, krás­ně kres­le­né a malo­va­né kar­ty s jas­ný­mi posel­ství­mi – jsou ide­ál­ním malým dár­kem od srd­ce, ale i potě­chou, kte­rou může­te své duši dát, když zatou­ží­te po čem­si více inter­ak­tiv­ním než je jen kníž­ka k hor­ké­mu pod­zim­ní­mu čaji.

Karty pro kaž­dý den?

Tady bych na dopo­ru­če­ní autor­ky dala – kar­ty jsou pří­mo stvo­ře­ní k den­ním výkla­dům, kdy si ráno kar­tič­ku vytáh­ne­me a máme malý návod na to, jak se toho dne o tro­chu při­blí­žit sami sobě, svým snům a tomu, co si v hlou­bi duše pře­je­me. Nebo si jen tak cíle­ně vylep­ší­me nála­du. Tu tím, že bude­me víc vní­mat dru­hé lidi, tu zase tím, že bude­me v novém dnu hle­dat pod­ně­ty k novým nápa­dům do živo­ta a budouc­nos­ti.

IMG 20191010 150905
IMG 20191010 150905
IMG 20191010 152227
IMG 20191010 152227

Zkušenosti s výkla­dy?

Karty čas­to šly do hloub­ky a jak jsem již  napsa­la – čas­to jiným smě­rem než pře­pod­klá­dá­me, pro­to­že se sami mýlí­me v inde­ti­fi­ka­ci pro­blé­mu. Například, pta­la jsem se po podiv­ném cho­vá­ní jis­té­ho člo­vě­ka, kte­rý se sna­ží pod­le dotyč­né mani­pu­lo­vat s její rodi­nou.

A odpo­věď:

„Požehnání. Naději a lás­ku všem. Kdo potře­bu­je vylé­čit. Ať nás síla a moud­rost ducha při­ve­de na ces­tu zdra­ví.“

„Máš vidi­tel­né i nevi­di­tel­né spo­jen­ce. Čerpej z nich sílu. Spoj se s přá­te­li a uží­vej si úspě­chu.“

„Věř, že nikdy nejsi sama. Duch je vždy s tebou. Požádej o vede­ní a ono při­jde.“

Z karet vyvstal jedi­ný pocit, je ješ­tě něco, co dotyč­ný člo­věk musí uká­zat, doká­zat, při­nést učeb­ní lek­ci do živo­ta této ženy. A té samot­né se potom odpo­vě­di zje­ví samy, při­jdou lidé, náho­dy a situ­a­ce, kte­ré jí dají jas­nou odpo­věď.  Dalo by se také pono­řit do infor­ma­ce o léče­ní, kdy je mož­né, že ten­to člo­věk přes­ně zasa­hu­je i její vlast­ní boles­ti­vá mís­ta, kte­rá zůsta­la nevy­lé­če­na z dět­ství, nebo ve chví­lích, kdy jí umí­ra­ly sny. Něco nechá­vá za sebou, ale něco se před ní ote­ví­rá. Tento člo­věk jí v živo­tě při­ná­ší pře­chod z jed­né život­ní eta­py do dru­hé….

Karty ke kávě a čaji

Jsou to krás­né kar­tič­ky, kte­ré vytáh­ne­te sami pro sebe, při výkla­dech, nebo i jen tak, při čaji s kama­rád­kou nebo o samo­tě. Inspirují a může­te je brát váž­ně. Ale také nemu­sí­te. Také mohou být jen slad­kým bon­bon­kem, kte­rý si jen tak vyml­sá­te. Ale roz­hod­ně potvr­zu­ji, že ve spo­je­ní s jiný­mi typy karet, napří­klad taro­ty – jsou ješ­tě infor­mač­ně záři­věj­ší.

O autor­ce:

Jody Bergsma vystu­do­va­la stro­jí­ren­ství i přes­to, že od dět­ství ráda malo­va­la a zachy­co­va­la své sny, vyhrá­la spous­ty malíř­ských sou­tě­ží. Později zjis­ti­la, že malo­vá­ní je jejím poslá­ním, a kro­mě své­ho talen­tu vyu­ži­la i zna­los­ti geo­me­t­rie, zalo­ži­la si svou spo­leč­nost a dala se do vytvá­ře­ní mno­ha obra­zů, výstav, ilu­stro­vá­ní šes­ti fan­ta­sy knih, z nichž tři také sama napsa­la. Žije se svý­mi dět­mi v Bellinghamu ve Washingtonu. Více o ní najde­te na www.bergsma.com

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2019, www.synergiepublishing.com


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života...15. října 2019 MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života... ,Karty jako malá umělecká díla. Jako by malé víly vzaly pastelky a nakreslily duhové do detailu vypracované obrázky ze svého života. A tu máš člověče, tohle je inspirace i pro tvůj vlastní […]
  • Umění relaxovat ...14. října 2019 Umění relaxovat ... Naučit se relaxovat je jeden z nejtěžších úkolů dnešní doby, neboť své životy žijeme příliš rychle a zběsile, což má pak nepříznivý dopad nejen na náš duševní a emocionální život, ale i […]
  • Hubneme s bylinkami26. srpna 2019 Hubneme s bylinkami Každý z nás se alespoň jednou v životě přistihne před zrcadlem, jak si kontroluje svoje faldíky na břiše nebo velikost svého pozadí. Kolikrát jste si už řekli, že takhle TO už fakt dál […]
  • Intuice aneb šestý smysl?16. září 2019 Intuice aneb šestý smysl? O intuici se často mluví jako o šestém smyslu, ale co to vlastně ta intuice je? Zamyslete se na chvíli na tím, jakou roli hrají naše další smysly jako je zrak, sluch, chuť, čich a hmat […]
  • Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách20. března 2016 Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách Hracích knížek s angličtinou, češtinou, ba i matematikou mi prošlo rukama už několik, ale tato rozhodně děti zaujala dokonce tak, že jsme téměř u konce s luštěním. Je totiž neuvěřitelně […]
  • Bylinky jako koření22. srpna 2019 Bylinky jako koření Bez koření a bylinek si v dnešní době nedokážeme představit jakoukoliv přípravu každodenních běžných pokrmů, které jim dodává typicky příznačnou chuť, ale i vůni. Bez nich by byly pokrmy […]
  • Jitka Lenková: Tajemná místa Česka28. února 2016 Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak by tato knížka rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. S knížkou se vydáte na „vzrušující […]
  • Sedmilhářky – Liane Moriarty3. listopadu 2015 Sedmilhářky – Liane Moriarty Sedmilhářky, to je název nové knihy z pera australské spisovatelky Liane Moriarty. Na první pohled poklidný život matek s jejich dětmi, žijící v Austrálii u pláže. Co víc si přát? Bohužel […]
  • Každá bolest má svou příčinu aneb nelze oddělovat duši od těla4. listopadu 2019 Každá bolest má svou příčinu aneb nelze oddělovat duši od těla Každý určitě zažil nějakou bolest. Často se ptáme, proč nás něco bolí, i když cvičíme. Proč nás někdy bolí všechno a někdy jsme naprosto v pohodě? Může nepohodlí v těle souviset s naším […]
  • RECENZE: Dívka, již jsi tu zanechal8. prosince 2015 RECENZE: Dívka, již jsi tu zanechal Britská spisovatelka Jojo Moyesová přichází s dalším románem, a to Dívkou, již jsi tu zanechal. Na úvod něco o ději – roku 1916 je nucen francouzský malíř Édouard Lefevre opustit svou […]