Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Jodi Picoultová:Čas odejít

Jodi Picoultová:Čas odejít

CasOdejit
CasOdejit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Populární Jodi Picoultová, krás­ná obál­ka, New York Times best­seller a ješ­tě k tomu nálep­ka Edice svě­to­vý best­seller. Není to tro­chu pře­hna­né?

Popravdě vůbec není. Všechny tyhle nálep­ky best­selle­rů a nád­her­né kniž­ní obál­ky slou­ží k tomu, abychom si té urči­té kni­hy všimli. Nyní by nás měl okouz­lit obsah kni­hy. O čem vlast­ně je?

Třináctiletá Jenna Metcalfová si celý život šet­ři­la pení­ze, aby moh­la najít svou mat­ku Alici. Jenna si najme věd­mu, sou­kro­mé­ho detek­ti­va a pouš­tí se do hle­dá­ní… Alice nejdřív stu­do­va­la cho­vá­ní slo­nů v Africe, ale s Thomasem, do kte­ré­ho se zami­lo­va­la a čeka­la s ním dítě, poté odje­la do slo­ní rezer­va­ce do Ameriky. Ale jed­no­ho dne v rezer­va­ci udu­pe slon pra­cov­ni­ci a Alice beze sto­py zmi­zí, zatím­co Thomas skon­čí v psy­chi­at­ric­ké léčeb­ně. Malou Jennu vycho­vá­vá její babič­ka, ale nyní, když je Jenna koneč­ně dosta­teč­ně vel­ká, se vydá­vá najít svou mat­ku.

Už po pře­čte­ní prv­ní strán­ky mi bylo jas­né, že tenhle pří­běh bude něčím výji­meč­ný, ori­gi­nál­ní a neza­po­me­nu­tel­ný. Autorka Jodi Picoult napsa­la již řád­ku knih, pro­to není divem, že má vytří­be­ný styl psa­ní a od pří­bě­hu se nejde odtrh­nout.

Celá kni­ha bylo napros­to famóz­ní a úžas­ná, nepře­há­ním. Čekala jsem kla­sic­ký odde­cho­vý román, ale to jsem se splet­la. Tento pří­běh vám roz­hod­ně nedá spát, nutí pře­mýš­let o živo­tě, rodi­ně, ale také o umí­rá­ní a o tom, co je prá­vě po smr­ti. Právě téma nad­při­ro­ze­na, vědem, živo­ta po smr­ti se po slo­nech obje­vo­va­lo nej­čas­tě­ji. Nicméně neby­lo méně zají­ma­vé než slo­ni…

Sloni – to je kapi­to­la sama o sobě. Věřím, že mno­ho lidí si pře­čet­lo kni­hu prá­vě jen kvů­li slo­nům, rezer­va­ci, nebo také kvů­li krás­né obál­ce, na kte­ré není nikdo jiný než slon.

Jsou to roz­hod­ně zají­ma­vá zví­řa­ta. Upřímně jsem vůbec netu­ši­la, že exis­tu­je něja­ký výzkum zabý­va­jí­cí se prá­vě cho­vá­ním slo­nů. A vždy jsem se domní­va­la, že až na jejich obří tělo nejsou ničím moc zají­ma­ví. Ale to jsem se pěk­ně mýli­la. Díky této kni­ze jsem se dozvě­dě­la tolik infor­ma­cí o slo­nech, jejich cho­vá­ní, truch­le­ní, rezer­va­cích, kde žijí, kla­sic­kém nesnad­ném živo­tu ošet­řo­va­te­lů a mno­ho dal­ším.

Sloni spo­leč­ně s nad­při­ro­ze­nem a posmrt­ným živo­tem děla­li kni­hu napros­to odliš­nou od ostat­ních, pře­de­vším dali kni­ze tako­vý afric­ký nádech s tajem­nem.

Často mi díky autor­či­nou vyprá­vě­ní při­šlo, že jsem s hlav­ní­mi hrdi­ny a vše­mi zví­řa­ty v rezer­va­ci a ne tady, v rea­li­tě. Tohle je pod­le mě jed­na z nej­dů­le­ži­těj­ších vlast­nos­tí, co by měla mít dob­rá kni­ha – vtáh­nout nás do děje a nepus­tit tak, že zapo­me­ne­me na rea­li­tu, náš život a pro­blémy a žije­me s hlav­ní­mi hrdi­ny a zví­řa­ty v kni­ze. Tohle šlo Picoultové až moc dob­ře.

Kromě slo­nů, afric­ké­ho náde­chu a nad­při­ro­ze­na měl pří­běh také detek­tiv­ní nádech. Vyšetřovaní, sbí­rá­ní důka­zů, vra­ce­ní se na mís­to činu, zjiš­tě­ní, že pode­zře­lí jsou snad urči­tým způ­so­bem všich­ni... Zase to pří­běh oko­ře­ni­lo díky zvra­tům, růz­ným neče­ka­ným zjiš­tě­ním a nuti­lo nás číst rych­le­ji a dobrat se k závě­ru, jak to všech­no vlast­ně bylo.

Ale záro­veň jsem stá­le chtě­la zůstat se slo­ny v rezer­va­ci co nejdéle, pro­to­že oni byli kou­zel­ní, oso­bi­tí…. a snad kaž­dý si je musí zami­lo­vat.

Nicméně konec byl jed­ním slo­vem neu­vě­ři­tel­ný. Nakonec bylo všech­no jinak, než jsem si mys­le­la. Ještě teď pře­mýš­lím nad tím, jak to měla Jodi Picoultová všech­no do detai­lu pro­myš­le­né.

Celkově nemám kni­ze co vytknout, Čas ode­jít byla má prv­ní kni­ha od Jodi Picoultové, ale roz­hod­ně ne posled­ní. Picoultová je bri­lant­ní spi­so­va­tel­ka a všech­ny ty nálep­ky si prá­vem zaslou­ží.

Pokud Vás ale­spoň tro­chu zají­má život zví­řat, kouz­lo Afriky, vyšet­řo­vá­ní či život po smr­ti, urči­tě sáh­ně­te po Času ode­jít. Zaručuji, že Vás nezkla­me.


Nakladatel: Ikar
Edice: Edice svě­to­vý best­seller
Jazyk: čes­ky
Pořadí vydá­ní: 1.
Rok a měsíc vydá­ní: 2015/08
Počet stran: 456
Vazba: Pevná
Formát, hmot­nost: 154 × 235 mm, 668 g
Kniha ke kou­pi na Bux.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,98604 s | počet dotazů: 247 | paměť: 58256 KB. | 16.08.2022 - 00:09:07