Jodi Picoultová:Čas odejít

CasOdejit

Populární Jodi Picoultová, krás­ná obál­ka, New York Times best­seller a ješ­tě k tomu nálep­ka Edice svě­to­vý best­seller. Není to tro­chu pře­hna­né?

Popravdě vůbec není. Všechny tyhle nálep­ky best­selle­rů a nád­her­né kniž­ní obál­ky slou­ží k tomu, abychom si té urči­té kni­hy všimli. Nyní by nás měl okouz­lit obsah kni­hy. O čem vlast­ně je?

Třináctiletá Jenna Metcalfová si celý život šet­ři­la pení­ze, aby moh­la najít svou mat­ku Alici. Jenna si najme věd­mu, sou­kro­mé­ho detek­ti­va a pouš­tí se do hle­dá­ní… Alice nejdřív stu­do­va­la cho­vá­ní slo­nů v Africe, ale s Thomasem, do kte­ré­ho se zami­lo­va­la a čeka­la s ním dítě, poté odje­la do slo­ní rezer­va­ce do Ameriky. Ale jed­no­ho dne v rezer­va­ci udu­pe slon pra­cov­ni­ci a Alice beze sto­py zmi­zí, zatím­co Thomas skon­čí v psy­chi­at­ric­ké léčeb­ně. Malou Jennu vycho­vá­vá její babič­ka, ale nyní, když je Jenna koneč­ně dosta­teč­ně vel­ká, se vydá­vá najít svou mat­ku.

Už po pře­čte­ní prv­ní strán­ky mi bylo jas­né, že tenhle pří­běh bude něčím výji­meč­ný, ori­gi­nál­ní a neza­po­me­nu­tel­ný. Autorka Jodi Picoult napsa­la již řád­ku knih, pro­to není divem, že má vytří­be­ný styl psa­ní a od pří­bě­hu se nejde odtrh­nout.

Celá kni­ha bylo napros­to famóz­ní a úžas­ná, nepře­há­ním. Čekala jsem kla­sic­ký odde­cho­vý román, ale to jsem se splet­la. Tento pří­běh vám roz­hod­ně nedá spát, nutí pře­mýš­let o živo­tě, rodi­ně, ale také o umí­rá­ní a o tom, co je prá­vě po smr­ti. Právě téma nad­při­ro­ze­na, vědem, živo­ta po smr­ti se po slo­nech obje­vo­va­lo nej­čas­tě­ji. Nicméně neby­lo méně zají­ma­vé než slo­ni…

Sloni – to je kapi­to­la sama o sobě. Věřím, že mno­ho lidí si pře­čet­lo kni­hu prá­vě jen kvů­li slo­nům, rezer­va­ci, nebo také kvů­li krás­né obál­ce, na kte­ré není nikdo jiný než slon.

Jsou to roz­hod­ně zají­ma­vá zví­řa­ta. Upřímně jsem vůbec netu­ši­la, že exis­tu­je něja­ký výzkum zabý­va­jí­cí se prá­vě cho­vá­ním slo­nů. A vždy jsem se domní­va­la, že až na jejich obří tělo nejsou ničím moc zají­ma­ví. Ale to jsem se pěk­ně mýli­la. Díky této kni­ze jsem se dozvě­dě­la tolik infor­ma­cí o slo­nech, jejich cho­vá­ní, truch­le­ní, rezer­va­cích, kde žijí, kla­sic­kém nesnad­ném živo­tu ošet­řo­va­te­lů a mno­ho dal­ším.

Sloni spo­leč­ně s nad­při­ro­ze­nem a posmrt­ným živo­tem děla­li kni­hu napros­to odliš­nou od ostat­ních, pře­de­vším dali kni­ze tako­vý afric­ký nádech s tajem­nem.

Často mi díky autor­či­nou vyprá­vě­ní při­šlo, že jsem s hlav­ní­mi hrdi­ny a vše­mi zví­řa­ty v rezer­va­ci a ne tady, v rea­li­tě. Tohle je pod­le mě jed­na z nej­dů­le­ži­těj­ších vlast­nos­tí, co by měla mít dob­rá kni­ha – vtáh­nout nás do děje a nepus­tit tak, že zapo­me­ne­me na rea­li­tu, náš život a pro­blémy a žije­me s hlav­ní­mi hrdi­ny a zví­řa­ty v kni­ze. Tohle šlo Picoultové až moc dob­ře.

Kromě slo­nů, afric­ké­ho náde­chu a nad­při­ro­ze­na měl pří­běh také detek­tiv­ní nádech. Vyšetřovaní, sbí­rá­ní důka­zů, vra­ce­ní se na mís­to činu, zjiš­tě­ní, že pode­zře­lí jsou snad urči­tým způ­so­bem všich­ni... Zase to pří­běh oko­ře­ni­lo díky zvra­tům, růz­ným neče­ka­ným zjiš­tě­ním a nuti­lo nás číst rych­le­ji a dobrat se k závě­ru, jak to všech­no vlast­ně bylo.

Ale záro­veň jsem stá­le chtě­la zůstat se slo­ny v rezer­va­ci co nejdéle, pro­to­že oni byli kou­zel­ní, oso­bi­tí…. a snad kaž­dý si je musí zami­lo­vat.

Nicméně konec byl jed­ním slo­vem neu­vě­ři­tel­ný. Nakonec bylo všech­no jinak, než jsem si mys­le­la. Ještě teď pře­mýš­lím nad tím, jak to měla Jodi Picoultová všech­no do detai­lu pro­myš­le­né.

Celkově nemám kni­ze co vytknout, Čas ode­jít byla má prv­ní kni­ha od Jodi Picoultové, ale roz­hod­ně ne posled­ní. Picoultová je bri­lant­ní spi­so­va­tel­ka a všech­ny ty nálep­ky si prá­vem zaslou­ží.

Pokud Vás ale­spoň tro­chu zají­má život zví­řat, kouz­lo Afriky, vyšet­řo­vá­ní či život po smr­ti, urči­tě sáh­ně­te po Času ode­jít. Zaručuji, že Vás nezkla­me.


Nakladatel: Ikar
Edice: Edice svě­to­vý best­seller
Jazyk: čes­ky
Pořadí vydá­ní: 1.
Rok a měsíc vydá­ní: 2015/08
Počet stran: 456
Vazba: Pevná
Formát, hmot­nost: 154 × 235 mm, 668 g
Kniha ke kou­pi na Bux.cz


Ohodnoťte článek


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Veronica Rothová: Rezistence24. března 2016 Veronica Rothová: Rezistence Rezistence je druhý díl trilogie Divergence od úspěšné spisovatelky Veronicy Roth. Když jsem dočetla Divergenci, byla jsem ráda, že jsem hned po ruce měla Rezistenci, protože konec byl […]
  • Ray Bradbury - Marťanská kronika23. května 2020 Ray Bradbury - Marťanská kronika Je to možná trochu ostuda, ale Marťanskou kroniku jsem četl až teď. Tedy celou, abych byl zcela přesný, protože některé "povídky" z ní jsem četl už kdysi na základní škole. Tenkrát bylo […]
  • Co teď a co potom? pracovní listy k procvičování časové posloupnosti28. prosince 2019 Co teď a co potom? pracovní listy k procvičování časové posloupnosti Ráda bych vám představila zajímavou novinku vydavatelství Portál s názvem Co teď a co potom, která pojednává o časové posloupnost, čili serialitě. O čem to vlastně je? Časová posloupnost […]
  • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […]
  • Ken Follett - Pilíře země1. února 2020 Ken Follett - Pilíře země Follett psal romány různé úrovně orientující se převážně na popis činností špiónů a jejich akcí, ale zjistil, že jen toto jej umělecky nesaturuje, takže si splnil svůj odvěký sen a sepsal […]
  • Alena Thomas:Děláme si to doma sami 23. října 2015 Alena Thomas:Děláme si to doma sami 2 Po úspěšném prvním dílu vydává Alena Thomas svou druhou knihu, která se věnuje domácí výrobě všelijakých produktů. V polovině roku 2012 začala psát Alena Thomas blog, který vedle krásných […]
  • Dva proti říši - Jiří Šulc12. listopadu 2019 Dva proti říši - Jiří Šulc S beletristickými knihami napsanými podle skutečných událostí je jedna velká potíž. Pokud se totiž čtenář o danou věc zajímá (což v případě, že o nějaké historické události čte, je věcí […]
  • Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě18. listopadu 2015 Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě V podvečer 11. listopadu se v pražském ateliéru Megapixel uskutečnil křest knihy Ondřeje Neffa Digitální fotografie polopatě. Knihu pokřtil český portrétní a reportážní fotograf Antonín […]
  • ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen?5. února 2020 ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen? Kniha „Zločin štábního strážmistra“ je napínavým příběhem o usilovném hledání ztracených vodítek z doby dávné minulosti protektorátu Čech a Moravy, kdy se pouštíme v pátrání po stopách […]
  • Kouzelné sedlo - kniha14. října 2017 Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na jeho hřbetu. Nejraději by měla jednoho doma, ale rodiče jí to nedovolí. Najednou vešla k Verunce […]
Další naše články...