Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Joanna Bolouriová - Nejkrásnější čas v roce

Joanna Bolouriová - Nejkrásnější čas v roce

IMG 20200911 191552

Hlavní hrdin­ka kni­hy - Emily, má všech­no, co v živo­tě potře­bu­je - pěk­ný byt, pení­ze i doko­na­lé­ho pří­te­le. Stačí ale jeden den na to, aby pozna­la, že vše není tak doko­na­lé, jak si mys­le­la.

Právě v momen­tě, kdy má po něko­li­ka letech odjet zpět do Skotska na rodi­nou osla­vu vánoč­ních svát­ků, zjiš­ťu­je, že je pro Roberta pou­há milen­ka a budouc­nost s ní neplá­nu­je. Jak to má teď udě­lat, když všem z rodi­ny vychvá­li­la Roberta do nebes a záro­veň i potvr­di­la, že tam s ním urči­tě dora­zí?

Nezbývá než se obrá­tit na sou­se­da, kte­ré­ho kaž­dý den sly­ší přes ten­kou zeď oddě­lu­jí­cí jejich byty. Přestože Evan pro­vo­zu­je poně­kud nezří­ze­ný život­ní styl, nabíd­ne mu, aby se s ní vydal za její rodi­nou a hrál s ní kome­dii o jejich šťast­ném vzta­hu jako „Robert“. Jak tako­vý roman­tic­ký pří­běh může dopad­nout?

IMG 20200911 191552

Zhodnocení

Kniha se veli­ce dob­ře čte od začát­ku až do kon­ce. Příběh má spád ale i hloub­ku. A i když se z popi­su pří­bě­hu může zdát, že jde o pou­hé klišé, sta­čí pár strá­nek v kni­ze, abys­te se pře­svěd­či­li o opa­ku.

Nechybí pří­jem­ná vánoč­ní atmo­sfé­ra, roman­ti­ka a napě­tí.

Příběh pou­ka­zu­je i na to, že když něko­ho v oko­lí pova­žu­je­te za špat­né­ho člo­vě­ka, nezna­me­ná to, že je to tak i doo­prav­dy. Právě ti dob­ří, kte­ří nejsou mnoh­dy upřím­ní, svo­ji pra­vou pova­hu skrý­va­jí a vy ji může­te obje­vit až v momen­tě, když už je poz­dě.

Pár slov o autor­ce

Joanna Bolouriová je autor­ka a blo­gger­ka, kte­rá zapo­ča­la svůj úspěch romá­nem „The List“, kte­rý byl pub­li­ko­ván v dub­nu roku 2014. Kromě romá­nu „Nejkrásnější čas v roce“ autor­ka vyda­la kni­hy „Sexznam“(„The List“)„Podle pra­vi­del“.

Informace o kni­ze

  • Autor: Joanna Bolouriová
  • Žánr: román
  • Nakladatelství: XYZ
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Počet stran: 376

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46226 s | počet dotazů: 237 | paměť: 51683 KB. | 23.10.2021 - 05:42:43