Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Jo Nesbø - norský král spisovatelů

Jo Nesbø - norský král spisovatelů

nesbo1

Bez nad­sáz­ky se dá s jis­tou říci, že Jo Nesbø je neje­nom, že nej­slav­něj­ší nor­ský spi­so­va­tel, ale vše­o­bec­ně skan­di­náv­ský od dob Hanse Christiana Andersena. Narodil se 29. břez­na 1960 pří­mo v hlav­ním měs­tě – Oslo. Přestože je už dá se říci ve střed­ním věku, tak doká­že psát kni­hy i pro děti a mlá­dež. Přitom na úpl­ném začát­ku nic nena­svěd­čo­va­lo tomu, že z něho bude popu­lár­ní spi­so­va­tel detek­tiv­ních romá­nů.

Vždyť vystu­do­val eko­no­mii. Pracovat začí­nal mimo jiné jako mak­léř či dokon­ce taxi­kář než najel na spi­so­va­tel­skou dráhu. To při­šlo v roce 1997, kdy načal svou sérii kri­mi­nál­ních romá­nů s hlav­ním hrdi­nou kri­mi­na­lis­tou Harrym Holem. Přestože to byl debut, jenž se mimo­cho­dem jme­no­val Netopýr, mu vyne­sl něko­lik cen, také tu za nej­lep­ší kri­mi­nál­ní román. Nakonec s tím­to hrdi­nou napsal dnes už deset kní­žek. Už se dokon­ce začí­na­jí točit fil­my na moti­vy těch­to detek­ti­vek.

Je vcel­ku logic­ké, že si občas odsko­čil i k něče­mu jiné­mu. Dá se říci, že Jo Nesbø je spi­so­va­te­lem dvou zásad­ních sérií. Kromě Harryho Holea tu máme ješ­tě dok­to­ra Proktora. To už jsou zmí­ně­né pohád­ky pro děti a mlá­dež. Když by si někdo pomys­lel, ješ­tě před samot­ným vydá­ním prv­ní pohád­ko­vé kni­hy Doktor Proktor a prdí­cí prá­šek, že skli­dí tako­vý obrov­ský úspěch, tak čte­ná­ři kla­sic­kých detek­ti­vek by tomu zce­la jis­tě nevě­ři­li.

Vlastně ho inspi­ro­va­la jeho dce­ra k psa­ní pohá­dek. Jí také věnu­je svo­je dět­ské kníž­ky. Po, jak už bylo řeče­no, úspě­chu prv­ní pohád­ko­vé kni­hy, si řekl, že stvo­ří sérii – a taky, že ano – Doktor Proktor a vana času, Doktor Proktor a konec svě­ta. Možná…, Doktor Proktor a vel­ká lou­pež zla­ta. Uvidíme, jaký bude dal­ší díl. Jo Nesbø píše i samo­stat­né kni­hy, napří­klad Syn.

To je tako­vá svým způ­so­bem auto­bi­o­gra­fie, i když jde o román. Vypořádává se vlast­ně po svém s tím, že jeho otec ve vál­ce pomá­hal bojo­vat nacis­tic­ké­mu Německu, což spi­so­va­tel zjis­til v pat­nác­ti letech.

Sám Nesbø vzpo­mí­ná v roz­ho­vo­rech, jaký to pro něj byl šok, když se to dozvě­děl. Není se co divit, šok by to byl pro kaž­dé­ho, kdo byl něja­kým způ­so­bem zain­te­re­so­va­ný ve vál­ce, natož pro puber­tál­ní­ho klu­ka, kte­rý navíc otce obdi­vu­je a uctí­vá sko­ro jako modlu. Rodák z Osla se tou­to kni­hou, kte­rá se sta­la dal­ším best­selle­rem, snad vyrov­nal s tou­to hlu­bo­kou křiv­dou, kte­rá se sta­la ani ne tak jemu, jako mili­ó­nům lidí po celé Evropě za dob nacis­mu.

S při­bý­va­jí­cím věkem se u toho­to Nora mění i pisa­tel­ské smýš­le­ní. Začíná ubí­rat na razan­ci svých romá­nů. Ne ve smys­lu počtu, ale tím, že už tam není tolik bru­tál­ních věcí, jako napří­klad v začát­cích. Nebylo to vždyc­ky ale tak růžo­vé s jeho romá­ny. Zatímco k těm pohád­ko­vým pří­bě­hům neměl nikdo nic k vytknu­tí, tak u kri­mi­nál­ních romá­nů se občas sta­lo, že Nesbø musel skous­nout kri­ti­ku. Například před vydá­ním Syna ho čas­to­va­li čte­ná­ři tím, že už se kri­mi­nál­ně vyčer­pal a nemá dále co nabíd­nout v tomhle smě­ru. To ovšem netu­ši­li, jak se pře­po­čí­ta­jí.

Ovšem i Syn měl kri­ti­ky, to spí­še ale v podo­bě lite­rár­ních odbor­ní­ků. Hlavně v tom smys­lu, že byl až moc dlou­hý. Ono pět set stran není zrov­na snad­né pře­číst. Říkalo se, že to moh­lo být krat­ší mini­mál­ně o pade­sát, ješ­tě lépe o sto stran. Je zají­ma­vé, že když před dvě­ma lety při­jel do Prahy, na jeho pod­pis čeka­ly fron­tu tisí­ce lidí. Velmi neob­vyk­lá zále­ži­tost u spi­so­va­te­lů. V hlav­ním měs­tě se táh­la fron­ta fanouš­ků dlou­há půl kilo­me­t­ru. Jo Nesbø má díky své­mu povo­lá­ní čas i na jiné věci, než kdy­by cho­dil nor­mál­ně do kla­sic­ké prá­ce na osmi­ho­di­no­vé smě­ny.

Mezi jeho koníč­ky se řadí napří­klad horo­le­zec­tví – doce­la nebez­peč­né. Na letoš­ní rok je naplá­no­vá­no vydá­ní jede­nác­té kni­hy s Harrym Holem. Mělo by se tak stát 11. květ­na. Tentokrát název bude pod­le toho, co máme občas všich­ni – Žízeň.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,15809 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53319 KB. | 04.12.2021 - 05:35:31