Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Jméno růže - Unikátní zpracování románu Umberta Eca

Jméno růže - Unikátní zpracování románu Umberta Eca

JmenoRuze

Jméno růže je dob­rý film, leč kva­lit lite­rár­ní před­lo­hy nedo­sa­hu­je. To je věta, kte­rou asi zaslech­ne­te, když se něko­ho optá­te na názor na výše zmi­ňo­va­ný sní­mek.

Nevím, před­lo­hu jsem bohu­žel nečetl......prosím nekamenovat.....ani jsem ji nedr­žel nikdy v rukou......teď mě zkus­te tře­ba zlyn­čo­vat (např. házet na hla­vu sta­ré video­ka­ze­ty fil­mů Davida Lynche)..

Nedomnívám se, že je vždy nej­lep­ší porov­ná­vat nepo­rov­na­tel­né, tedy lite­rár­ní před­lo­hu s fil­mo­vou adap­ta­cí. To pros­tě nejde. Obojí pocho­pi­tel­ně spa­dá do umě­ní (a v tom­to pří­pa­dě dokon­ce i do kolon­ky „K“ - kva­lit­ní umě­ní), ale je to něco jiné­ho. Jakoby jste porov­ná­va­li obraz nama­lo­va­ný na moti­vy něja­ké bás­ně s tou­to bás­ní atd..... Toť tedy můj názor....(doufám, že teď se již obe­jde­me be lyn­čo­vá­ní)

Umberto Eco napsal cosi jako filo­so­fic­kou detek­ti­vu, děj fil­mu (režii měl Annaud, kte­rý pocho­pi­tel­ně neo­po­mněl obsa­dit do sním­ku své­ho dvor­ní­ho her­ce Rona Perlmana - viz Nepřítel před bra­na­mi, Alien vzkří­še­ní,...) se sou­stře­dí spí­še na detek­tiv­ní vyprá­vě­ní a sna­hu najít v tajem­ném kláš­te­ře oso­bu, jež sto­jí v poza­dí mno­ha podiv­ných úmr­tí, jež mají až moc spo­leč­né­ho s jakousi sta­rou kni­hou. Děj je situ­o­ván do roku 1327, pří­bě­hem se tedy sil­ně line i nábo­žen­ský motiv. Je zde dle mého názo­ru hez­ky vykres­len spor teh­dej­ších „huma­nis­tů“ (repre­zen­to­va­ných fran­tiš­ká­ny) a „dogma­ti­ků“ (repre­zen­to­va­ných pape­žo­vý­mi vyslan­ci). Mezi klad­né aspek­ty toho­to fil­mu bych jis­tě zařa­dil i bra­vur­ně vystih­nu­tou atmo­sfé­ru tajem­né, mís­ty až stra­ši­del­né budo­vy. Prostředí je vel­mi pochmur­né, někdy z toho doslo­va běhá mráz po zádech...

Mezi klad­né strán­ky fil­mu beze­spo­ru pat­ří i herec­ké výko­ny. Sean Connery je v roli Williama z Baskervilu pře­svěd­či­vý, jeho „aris­to­te­lov­ský“ pří­stup k řeše­ní pro­ble­ma­ti­ky a záhad se skvě­le dopl­ňu­je s raci­o­na­li­tou, kte­rou se ten­to cha­rak­ter již od prv­ních minut vyzna­ču­je. Pozoruhodný výkon před­ve­dl i Christian Slater v roli Williamova chrá­něn­ce.

Co mě ale oslo­vi­lo hned po atmo­sfé­ře nej­ví­ce bylo vykres­le­ní chudé­ho, pros­té­ho lidu. Lid je zde vyob­ra­zen bez všech (pseu­do) roman­tic­kých před­stav o čis­tém - vzdě­la­nos­tí a civi­li­za­cí nezka­že­ném člo­vě­ku. Vesničané tu jsou odpor­ní, a to jak po strán­ce fyzic­ké, tak i po strán­ce mrav­ní. To je vel­ké plus toho­to sním­ku

Celkově mohu říci, že Jméno růže je poda­ře­ný sní­mek, kte­rý má zají­ma­vé myš­len­ky (střet dogmat a upřím­né víry) a napí­na­vý i str­hu­jí­cí děj.


Photo © Twentieth Century Fox Film Corporation

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,29947 s | počet dotazů: 229 | paměť: 53360 KB. | 28.11.2021 - 05:51:29