Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Jižní vítr – balkanska gangsterka

Jižní vítr – balkanska gangsterka

JVitr

Filmfanatic měl tu čest potkat se s bal­kán­ský­mi gan­gs­te­ry tře­ba už v dán­ské sérii Pusher, ve kte­ré zane­cha­li hod­ně sil­ný dojem. A to i přes­to, že tam pou­ze hos­to­va­li v Kodani. Když teď při­šla mož­nost podí­vat se, jak se ostří hoši z Balkánu před­ve­dou na domá­cí půdě v Bělehradě, nevá­hal jsem.

Zlatá běle­hrad­ská mlá­dež
Marash se prá­vě stě­hu­je od rodi­čů a hod­lá se posta­vit na vlast­ní nohy. Se svo­jí dív­kou Sofií si poří­dil byt v cen­t­ru Bělehradu a doká­že vydě­lat sluš­né pení­ze. Jenže ne legál­ně. Živí se totiž jako hvězd­ný zlo­děj aut v gan­gu ostří­le­né­ho bos­se zva­né­ho Car. Kvůli jed­no­mu neu­vá­že­né­mu činu se však všich­ni dosta­nou do kříž­ku s běle­hrad­ským nar­ko­ba­ro­nem Golubem, kte­ré­mu nedo­pat­ře­ním zci­zí luxus­ní Mercedes…

Srbové ser­ví­ru­jí až pře­kva­pi­vě solid­ní gan­gs­ter­ku, kte­rou napros­to vypa­lu­jí ryb­ník našim tvůr­cům. Nic podob­né­ho se zkrát­ka v Česku nena­to­či­lo. Nikdy. Gangster Ka se téhle běle­hrad­ské jízdě mož­ná lehce blí­ží, ale chy­bí mu drajv v akč­ních scé­nách, kde nám Srbové citel­ně ujíž­dě­jí. Doslova.

All star team padou­chů
Zápletka není ničím ori­gi­nál­ní, nicmé­ně vše vyna­hra­zu­je pove­de­ná sesta­va anti­hr­di­nů. Sympatie k někte­ré­mu z nich bude­te hle­dat jen těž­ko, i když ústřed­ní posta­va Marashe k tomu má beze­spo­ru nej­snaz­ší ces­tu. Jenže také on se občas cho­vá hod­ně bez­cha­rak­ter­ně a roz­hod­ně to není hrdi­na, kte­rý se cizí vinou dostal do zapekli­té situ­a­ce.

Balkánské rytmy
Kdo tro­chu zná bal­kán­ské rytmy, toho jis­tě potě­ší soun­d­track, kte­rý doko­na­le sedí jak k akč­ním scé­nám, tak k běž­né­mu ději. Ve výsled­ku je Jižní vítr svě­ží vánek gan­gs­ter­ské­ho žán­ru, jenž potě­ší pře­de­vším milov­ní­ky těch men­ších pří­bě­hů – tře­ba ve sty­lu prv­ních sním­ků Guye Ritchieho. Nečekejte roz­mách­lost Casina nebo podob­ných opu­sů žán­ru a pojď­te si užít lokál­ní sto­ry o řado­vých gan­gs­te­rech.

Srbové hod­ně pří­jem­ně pře­kva­pi­li a jejich Jižní vítr řadím mezi nej­lep­ší evrop­ské gan­gs­ter­ky posled­ní deká­dy. Uvěřitelný pří­běh s řadou parád­ně vykres­le­ných anti­hr­di­nů však nasto­lu­je bolest­nou otáz­ku; proč tohle nemů­že vznik­nout také u nás?


Photo © Balkanfilm

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,49527 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53413 KB. | 19.09.2021 - 19:47:23