Kritiky.cz > Zajímavosti > Již ve středu 28. září oslaví pražská PechaKucha své 50. konání v kinu Aero

Již ve středu 28. září oslaví pražská PechaKucha své 50. konání v kinu Aero

Eva Eisler

49 veče­rů, 663 mluv­čích, 16 800 divá­ků. Bude tomu tak i do budouc­na? Přijďte se podí­vat, kdo to po nás pře­vez­me, na 50. PechaKucha Night večer.

Svoje výtvo­ry vze­šlé z worksho­pů s reno­mo­va­ný­mi uměl­ci před­sta­ví v kině Aero 32 dětí ve věku od 10 do 14 let. Ve stře­du 28. září od 18 hodin. I na děti čeká neú­pros­ný prin­cip veče­rů PechaKucha - 20 obráz­ků x 20 vte­řin pro jed­no­ho mluv­čí­ho. patrik_ha_ubl

Pro jubi­lej­ní 50. večer oslo­vil orga­ni­zač­ní tým praž­ské PechaKucha 15 auto­rů a autor­ských týmů, kte­ří v minu­los­ti na praž­ské PechaKucha vystou­pi­li, aby při­pra­vi­li a ved­li ve svém vlast­ním ate­li­é­ru celo­den­ní díl­nu pro děti ve věku 10 až 14 let. Výsledkem jsou čty­ři fil­my, dvě sochy, kolek­ce šper­ků, dvě foto­re­por­tá­že, dva pří­běhy na por­ce­lá­nu, jeden vor na Vltavě, dese­ti­me­t­ro­vá mal­ba, tři kolek­ce foto­gra­fií tře­mi růz­ný­mi tech­ni­ka­mi, dva fashi­on mode­ly, dvě komik­so­vé série, 3D mapa a fotozá­znam vzdu­chov­ko­vé střel­by na explo­du­jí­cí cíl.

To vše bude před­sta­ve­no na pade­sá­tém veče­ru PechaKucha Night Prague auto­ry a lek­to­ry dílen (kres­lí­ři David Böhm a Jiří Franta, foto­graf Václav Jirásek, autor komik­sů Kakalík, gra­fic­ký desig­nér Alan Záruba, spe­ci­a­lis­té na spe­ci­ál­ní efek­ty ze stu­dia Oficina, ilu­strá­tor­ka maestro­ka­ta­strof, umě­lec veřej­né­ho pro­sto­ru EPOS257, archi­tek­ti H3T, desig­nér­ka Eva Eisler, foto­re­por­tér Milan Jaroš, sochař Michal Cimala, diva­del­ní­ci ze Studia hrdi­nů Michal Pěchouček a Jan Horák, fashi­on desig­nér­ka Radana Sikorová, malíř Patrik Hábl a ani­má­tor­ka Linda Arbanová).

Kdo v roce 2007 pochy­bo­val, že se může podob­ný pro­jekt v Praze konat dlou­ho­do­bě, už pochy­bo­vat nemů­že: 9 let, 49 veče­rů, 663 mluv­čích, 16 800 divá­ků, ve spe­ci­ál­ním for­má­tu 20 obráz­ků x 20 vte­řin, uměl­ci a tvůr­ci z nej­růz­něj­ších obo­rů - od archi­tek­tu­ry, přes design k vol­né­mu umě­ní, hud­bě fil­mu, diva­dlu až po teo­rii a vědu:

Co říka­jí o PechaKucha čle­no­vé dra­ma­tur­gic­ké rady Petr Babák, Adam Gebrian, Jana Kostelecká, Tomáš Luňák, Cyril Říha, Jan H. Vitvar a Alan Záruba? Dozvíte se ve 40-ti vte­ři­no­vém videu zde: https://youtu.be/OPAHh9_h0aA

O vzni­ku PechaKucha Nights

PechaKucha Nights vznik­ly v Tokiu, kde je zača­li pořá­dat Astrid Kleinová a Mark Dytham ze stu­dia Klein Dytham Architects. Jedná se o veče­ry, na kte­rých vystu­pu­jí auto­ři z růz­ných tvůr­čích obo­rů ve spe­ci­ál­ním for­má­tu 20 obráz­ků x 20 vte­řin. Každý z mluv­čích si musí peč­li­vě roz­mys­let, co přes­ně chce říci a uká­zat, aby pak sled obráz­ků zvlá­dl v daném čase oko­men­to­vat. Díky tomu­to strikt­ně dané­mu pra­vi­dlu je kaž­dý večer neo­by­čej­ně infor­ma­tiv­ně hut­ný a záro­veň zábav­ný a pes­t­rý.

PechaKucha zazna­me­na­la v Tokiu obrov­ský úspěch a téměř záhy se zača­la šířit do celé­ho svě­ta. Velkou zají­ma­vos­tí je, že licen­ce na pořá­dá­ní PK udě­lu­jí zakla­da­te­lé vždy kaž­dé­mu měs­tu zvlášť. PechaKucha se tedy šíří po měs­tech, niko­li po stá­tech. Každé měs­to má své vlast­ní orga­ni­zá­to­ry. Dnes se PKN kona­jí ve více než 800 měs­tech svě­ta.

Do Prahy for­mát při­vez­la Jana Kostelecká v roce 2007. První večer pro­bě­hl 20. úno­ra v praž­ském kině Aero, kte­ré se osvěd­či­lo jako ide­ál­ní mís­to k pořá­dá­ní podob­né akce. Od prv­ní­ho veče­ra se PK i v Čechách setka­la s obrov­ským zájmem ze stra­ny pub­li­ka.

Pražská PechaKucha byla pří­mou inspi­ra­cí pro dal­ší měs­ta, kte­rá se k pořá­dá­ní při­da­la: Brno, Ostrava, Plzeň, Znojmo, Železný Brod, Ústí nad Labem, České Budějovice, Jihlava, Žďár nad Sázavou a dal­ší.

Obsáhlý video­ar­chiv všech vystou­pe­ní k dis­po­zi­ci onli­ne a zdar­ma

Všechna praž­ská vystou­pe­ní jsou nahrá­vá­na a k dis­po­zi­ci pro onli­ne zhléd­nu­tí na strán­kách www.pechakucha.cz. Jako ved­lej­ší efekt PK tedy vzni­ká oje­di­ně­lý archiv vystou­pe­ní před­ních čes­kých uměl­ců a tvůr­ců jak již zave­de­ných, tak i těch, jejichž prá­ci je dob­ré sle­do­vat do budouc­na.

Datum koná­ní 50. PechaKucha Night Prague: 28. 9. 2016 od 18.00 hodin

Místo koná­ní: Kino Aero (www.kinoaero.cz)

  • Duke Nukem oslavil dvacet let30. ledna 2016 Duke Nukem oslavil dvacet let Před dvaceti lety, přesněji 29. ledna 1996 vyšla jedna z nejdůležitějších a také dosti kontroverzních 3D akčních her vůbec. Ano, řeč je o dnes již legendární akční střílečce Duke Nukem 3D, […]
  • Simpsonovi: Nejlepší hlášky21. března 2019 Simpsonovi: Nejlepší hlášky Homer na internetu: A teď se kouknu na reklamy. Jů, mluvící los chce číslo mojí kreditky. Proč ne. Vědkyně: Tohle je detektor lži. Položím Vám několik otázek, na které pravdivě odpovíte […]
  • Nejlepší seriálové znělky (10.-6. místo): mezi desítkou nechybí Hvězdná brána, Kobra 11 či jeden legendární sitcom19. listopadu 2018 Nejlepší seriálové znělky (10.-6. místo): mezi desítkou nechybí Hvězdná brána, Kobra 11 či jeden legendární sitcom Je před námi předposlední pětice a musím se přiznat, že seřadit ji byla opět vskutku pořádná rasovina, která mi zabrala několik dlouhých hodin. Nuže, pojďme na to… 10) Hvězdná brána […]
  • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […]
  • 10 věcí, které možná nevíte o Neilu Armstrongovi16. července 2019 10 věcí, které možná nevíte o Neilu Armstrongovi V neděli tomu bude již 50 let, kdy jako první člověk vstoupil 21. července 1969 na povrch magického Měsíce, odkud nám všem vzkázal legendární větu. „Je to malý krok pro člověka, ale […]
  • PÁR PAŘMENŮ – Skvělá parodie na Pána prstenů20. května 2019 PÁR PAŘMENŮ – Skvělá parodie na Pána prstenů Nedávno se mi pod ruky dostalo cédéčko (respektive dvě cédéčka) s výbornou parodií na megafilm Pán prstenů: Společenstvo prstenu, z české amatérské produkce. Jedná se o skupinku mladých […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...