Kritiky.cz > Zajímavosti > Již ve středu 28. září oslaví pražská PechaKucha své 50. konání v kinu Aero

Již ve středu 28. září oslaví pražská PechaKucha své 50. konání v kinu Aero

Eva Eisler
Eva Eisler
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

49 veče­rů, 663 mluv­čích, 16 800 divá­ků. Bude tomu tak i do budouc­na? Přijďte se podí­vat, kdo to po nás pře­vez­me, na 50. PechaKucha Night večer.

Svoje výtvo­ry vze­šlé z worksho­pů s reno­mo­va­ný­mi uměl­ci před­sta­ví v kině Aero 32 dětí ve věku od 10 do 14 let. Ve stře­du 28. září od 18 hodin. I na děti čeká neú­pros­ný prin­cip veče­rů PechaKucha - 20 obráz­ků x 20 vte­řin pro jed­no­ho mluv­čí­ho. patrik_ha_ubl

Pro jubi­lej­ní 50. večer oslo­vil orga­ni­zač­ní tým praž­ské PechaKucha 15 auto­rů a autor­ských týmů, kte­ří v minu­los­ti na praž­ské PechaKucha vystou­pi­li, aby při­pra­vi­li a ved­li ve svém vlast­ním ate­li­é­ru celo­den­ní díl­nu pro děti ve věku 10 až 14 let. Výsledkem jsou čty­ři fil­my, dvě sochy, kolek­ce šper­ků, dvě foto­re­por­tá­že, dva pří­běhy na por­ce­lá­nu, jeden vor na Vltavě, dese­ti­me­t­ro­vá mal­ba, tři kolek­ce foto­gra­fií tře­mi růz­ný­mi tech­ni­ka­mi, dva fashi­on mode­ly, dvě komik­so­vé série, 3D mapa a fotozá­znam vzdu­chov­ko­vé střel­by na explo­du­jí­cí cíl.

To vše bude před­sta­ve­no na pade­sá­tém veče­ru PechaKucha Night Prague auto­ry a lek­to­ry dílen (kres­lí­ři David Böhm a Jiří Franta, foto­graf Václav Jirásek, autor komik­sů Kakalík, gra­fic­ký desig­nér Alan Záruba, spe­ci­a­lis­té na spe­ci­ál­ní efek­ty ze stu­dia Oficina, ilu­strá­tor­ka maestro­ka­ta­strof, umě­lec veřej­né­ho pro­sto­ru EPOS257, archi­tek­ti H3T, desig­nér­ka Eva Eisler, foto­re­por­tér Milan Jaroš, sochař Michal Cimala, diva­del­ní­ci ze Studia hrdi­nů Michal Pěchouček a Jan Horák, fashi­on desig­nér­ka Radana Sikorová, malíř Patrik Hábl a ani­má­tor­ka Linda Arbanová).

Kdo v roce 2007 pochy­bo­val, že se může podob­ný pro­jekt v Praze konat dlou­ho­do­bě, už pochy­bo­vat nemů­že: 9 let, 49 veče­rů, 663 mluv­čích, 16 800 divá­ků, ve spe­ci­ál­ním for­má­tu 20 obráz­ků x 20 vte­řin, uměl­ci a tvůr­ci z nej­růz­něj­ších obo­rů - od archi­tek­tu­ry, přes design k vol­né­mu umě­ní, hud­bě fil­mu, diva­dlu až po teo­rii a vědu:

Co říka­jí o PechaKucha čle­no­vé dra­ma­tur­gic­ké rady Petr Babák, Adam Gebrian, Jana Kostelecká, Tomáš Luňák, Cyril Říha, Jan H. Vitvar a Alan Záruba? Dozvíte se ve 40-ti vte­ři­no­vém videu zde: https://youtu.be/OPAHh9_h0aA

O vzni­ku PechaKucha Nights

PechaKucha Nights vznik­ly v Tokiu, kde je zača­li pořá­dat Astrid Kleinová a Mark Dytham ze stu­dia Klein Dytham Architects. Jedná se o veče­ry, na kte­rých vystu­pu­jí auto­ři z růz­ných tvůr­čích obo­rů ve spe­ci­ál­ním for­má­tu 20 obráz­ků x 20 vte­řin. Každý z mluv­čích si musí peč­li­vě roz­mys­let, co přes­ně chce říci a uká­zat, aby pak sled obráz­ků zvlá­dl v daném čase oko­men­to­vat. Díky tomu­to strikt­ně dané­mu pra­vi­dlu je kaž­dý večer neo­by­čej­ně infor­ma­tiv­ně hut­ný a záro­veň zábav­ný a pes­t­rý.

PechaKucha zazna­me­na­la v Tokiu obrov­ský úspěch a téměř záhy se zača­la šířit do celé­ho svě­ta. Velkou zají­ma­vos­tí je, že licen­ce na pořá­dá­ní PK udě­lu­jí zakla­da­te­lé vždy kaž­dé­mu měs­tu zvlášť. PechaKucha se tedy šíří po měs­tech, niko­li po stá­tech. Každé měs­to má své vlast­ní orga­ni­zá­to­ry. Dnes se PKN kona­jí ve více než 800 měs­tech svě­ta.

Do Prahy for­mát při­vez­la Jana Kostelecká v roce 2007. První večer pro­bě­hl 20. úno­ra v praž­ském kině Aero, kte­ré se osvěd­či­lo jako ide­ál­ní mís­to k pořá­dá­ní podob­né akce. Od prv­ní­ho veče­ra se PK i v Čechách setka­la s obrov­ským zájmem ze stra­ny pub­li­ka.

Pražská PechaKucha byla pří­mou inspi­ra­cí pro dal­ší měs­ta, kte­rá se k pořá­dá­ní při­da­la: Brno, Ostrava, Plzeň, Znojmo, Železný Brod, Ústí nad Labem, České Budějovice, Jihlava, Žďár nad Sázavou a dal­ší.

Obsáhlý video­ar­chiv všech vystou­pe­ní k dis­po­zi­ci onli­ne a zdar­ma

Všechna praž­ská vystou­pe­ní jsou nahrá­vá­na a k dis­po­zi­ci pro onli­ne zhléd­nu­tí na strán­kách www.pechakucha.cz. Jako ved­lej­ší efekt PK tedy vzni­ká oje­di­ně­lý archiv vystou­pe­ní před­ních čes­kých uměl­ců a tvůr­ců jak již zave­de­ných, tak i těch, jejichž prá­ci je dob­ré sle­do­vat do budouc­na.

Datum koná­ní 50. PechaKucha Night Prague: 28. 9. 2016 od 18.00 hodin

Místo koná­ní: Kino Aero (www.kinoaero.cz)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,64041 s | počet dotazů: 269 | paměť: 61731 KB. | 28.09.2023 - 18:37:39