Kritiky.cz > Recenze knih > Jitřenka od Zuzany Štelbaské

Jitřenka od Zuzany Štelbaské

jitřenka e1549491289442

V kni­ze „Jitřenka“ obje­ví­te krás­né a dojem­né pří­běhy napsa­né s vel­kou lás­kou a něhou o jed­né drob­né díven­ce v gumo­vých holín­kách, kte­rá dosta­la jmé­no pod­le prv­ní ran­ní a posled­ní noč­ní hvězdy jmé­nem Jitřenka.

Jitřenka je vše­chen svůj čas na zahra­dě, kte­rou má ze vše­ho nej­ra­dě­ji, a pro ní je prá­vě ta jejich zahrád­ka tou nej­krás­něj­ší na svě­tě. A čím­pak si to vyslou­ži­la? Protože v té svo­jí může zví­da­vě nahlí­žet do kaž­dé­ho zákou­tí a pukli­ny, kde je vše, co Jitřenku nej­ví­ce zají­má tj. brou­ci, kvě­ti­ny i žíža­ly.

Toto všech­no tvo­ří Jitřenčino krá­lov­ství, a vy máte tak vel­ko­le­pou a jedi­neč­nou pří­le­ži­tost dozvě­dět se spous­tu infor­ma­cí o jejich jed­not­li­vých oby­va­te­lích jako je pavouk, krtek, ježek, neto­pýr, husy, vosa, mra­ven­ci, ale i o zahra­dě v poko­jíč­ku, o sta­rých věcech, o bouř­ce a spous­ty jiné­ho.

Jitřenka milo­va­la pře­váž­ně kvě­ti­ny a vždy si o nich i mile zpí­va­la: „Modrá je levan­du­le, voňa­vá je mate­ří­douš­ka, bílo-žlutá kopre­ti­na, něž­ný afri­kán.“ A kro­mě toho se i s lás­kou sta­ra­la o všech­ny keře a strom­ky: „Děkuji ti, že tak hez­ky ros­teš. Přijdu za tebou kaž­dý den, aby ti neby­lo smut­no, a a bys mi dal v létě za odmě­nu plný hrne­ček ovo­ce.“

Navíc Jitřenka vel­mi ráda pro­zra­dí, kolik prá­ce dá posta­rat se o zahra­du tak, aby krás­ně pro­spí­va­la a dáva­la za nedlou­ho zdra­vé chut­né plo­dy. Je prav­da, co Jitřenka říká o samot­né zele­ni­ně? A to, že: „Všechna zele­ni­na, kte­rou si vypěs­tu­ji je slad­ká jako bonbó­ny.“ Jitřenka je pros­tě vel­ká čiper­ka a malá zahrad­ni­ce k neza­pla­ce­ní.

Podělí se s vámi o pří­ho­du, jak našla malé koťát­ko, a proč jej pojme­no­va­la Líza. I to, koho ve stej­ný den done­sl tatí­nek, aby si s ním moh­la Jitřenka hrát na zahra­dě v době, kdy mamin­ka bude doma hlí­dat Filípka, aby jí tak neby­lo ven­ku smut­no.

V dal­ších dob­ro­druž­stvích odha­lí­te tajem­ství, proč jsou pavou­ci na jed­nu stra­nu ošk­li­ví, ale na stra­nu dru­hou uži­teč­ní. To, jak se Jitřenka domlu­ví s krt­kem bru­čou­nem, aby nedě­lal dal­ší hro­mád­ky v mrkvi na zahrád­ce. Čímpak ho asi upla­tí?

Bludiště v růži. Zabloudí Jitřenka v blu­diš­ti z růže ane­bo najde nako­nec ces­tu mezi líst­ky z kra­je až do stře­du? Jak je mož­né, že všech­ny zví­řát­ka dopře­du vědí, kdy při­jde bouř­ka a déšť? Na co všech­no má člo­věk zamě­řit svo­ji pozor­nost, aby včas roz­po­znal, že se blí­ží bouř­ka? Jak se pří­ro­da v ten oka­mžik mění?

Jitřenka pozná­vá obrov­ské množ­ství pří­rod­ních jevů, zví­řá­tek, ale i to jak vše na zahra­dě skvě­le fun­gu­je. Všemu, co se na zahra­dě při­u­čí, o to vše se ráda podě­lí s malý­mi čte­ná­ři a pře­dá jim vel­mi hod­not­né infor­ma­ce pro­střed­nic­tvím strá­nek této kou­zel­né kníž­ky.

Jenomže i Jitřenka ros­te a i ona jed­no­ho dne musí nastou­pit do škol­ky.

Jitřenka je smut­ná z toho, že těž­ko bude moci pro­ží­vat svá nej­vět­ší dob­ro­druž­ství v šatech, pun­čo­š­kách a bílém sve­tří­ku. A i přes všech­ny výho­dy škol­ky, co jí pro­zra­di­ly mamin­ka s tatín­kem, se nechtě­la vzdát svých dob­ro­druž­stvích na zahra­dě.

„Ale já už mám kama­rá­dy - Titi a Lízu. A moje paní uči­tel­ka je moje zahra­da. Ta mě všech­no nau­čí.“

„Zahrada ti pře­ce neu­te­če. Bude tady na tebe čekat až se vrá­tíš. Můžeš si v ní hrát kaž­dý den jako doteď.“

Jenomže ve škol­ce mají vlast­ní zahra­du a s tebou tam budou ve tří­dě děti, kte­ré nevě­dí o zahra­dě tolik, co ty. Kdo je to nau­čí, když tam nebu­deš?“

A tak nako­nec Jitřenka svo­li­la, a dokon­ce se i do škol­ky těši­la.

„Čeká nás vel­ké zahrad­ní dob­ro­druž­ství.“ Rozhodla se, že téhle zahra­dě musí ve škol­ce pomo­ci. Chtěla, aby na ní byla máma a s tátou pyš­ná. „Uděláme to takhle.... “

Kniha pře­dá­vá dětem jakousi úctu k pří­ro­dě, umě­ní podě­ko­vat ji za všech­no, co pro nás dělá, co nám daru­je.... A nená­sil­nou for­mou děti učí, aby někte­ré dob­ře míně­né rady pře­nes­ly i do svých živo­tů jako jsou napří­klad tyto:

Sliby se mají pře­ce plnit.

Když budeš vosu dráž­dit, vosa tě nemi­lo­srd­ně pích­ne žiha­dlem.

Nemoc se musí vyle­žet. Čím víc budeš odpo­čí­vat, tím dřív pomi­ne.

Mravenci mají pořád spous­tu prá­ce. Jsou moc šikov­ní a ve svém mra­ve­niš­ti neu­stá­le udr­žu­jí pořá­dek, pro­to by i děti měli dodr­žo­vat pořá­dek ve svých poko­jíč­cích.

Kniha je vel­mi čti­vá a malé­ho čte­ná­ře vtáh­ne hned do děje. Velmi hra­vou for­mou mu pře­dá­vá vel­mi zají­ma­vé infor­ma­ce ze svě­ta zví­řat, brou­ků, ale i rost­lin, jež jsou sou­čás­tí kaž­dé zahrád­ky, a kte­ré mohou uplat­nit i při svém hra­ní na zahrád­ce.

Jitřenka je navíc dopl­ně­ná krás­ný­mi a hře­ji­vý­mi ilu­stra­ce­mi Evy Chupíkové, kte­ré si zís­ka­jí srd­ce kaž­dé­ho malé­ho čte­ná­ře, neboť hře­ji­vě půso­bí svo­jí bez­pro­střed­nos­tí a dětin­skou hra­vos­tí.

Jitřenka

Napsala: Zuzana Štelbaská

Ilustrace: Eva Chupíková

Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment v Prace v roce 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

prv­ní vydá­ní

Rok vydá­ní: 2018

Počet stran: 71

ISBN: 978-80-253-3930-5


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI. Lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách13. ledna 2019 ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI. Lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách Už se vás někdy vaše zvídavé děti zeptaly na to, jak vlastně funguje tělo, z čeho se skládá? Že ano? Tak právě pro vás je určen tento úžasný atlas lidského těla určený právě pro děti od […]
  • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […]
  • Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?31. srpna 2018 Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla? Milujete čísla a matematiku v kombinaci se ztřeštěnými nápady? Tak pak se vám tato kniha bude velice zamlouvat, protože spolu s ní a s čísly si užijete spoustu "početní" zábavy. Čas od […]
  • JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů5. listopadu 2017 JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů Pokud máte doma malého spisovatele, novináře, tvůrce komiksů anebo jen dítě toužící si naplnit svoje umělecké ambice v některém z těchto oborů, zcela určitě mu nezapomeňte pořídit tuto […]
  • Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková13. ledna 2019 Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková Knížka vypráví úsměvné příhody jedné malé sedmileté holčičky Míšy, která bydlí na malém městečku spolu se svými rodiči a svým malým psíkem, kterého s láskou oslovuje Pupík. Holčička je […]
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]
  • Tlapková patrola. 5minutové pohádky20. ledna 2019 Tlapková patrola. 5minutové pohádky Oblíbení hrdinové televizního seriálu, tj. neohrožená štěňata Tlapkové patroly ve složení: Marshall, Rocky, Rubble, Ryder, Sky, Chase a Zuma, s kterými zažijete opět naprosto úžasná […]
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […]
  • PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti17. listopadu 2017 PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti Čas od času nás překvapí některé z otázek našich dětí na věci, na které sami neznáme odpověď. A ať se snažíme sebevíc, odpovědět […]