Kritiky.cz > Recenze knih > Jitka Petřeková: Mraveniště

Jitka Petřeková: Mraveniště

Mraveniste
Mraveniste
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Podobě, jako Včelí úl, je sesta­ve­na i dal­ší kni­ha Jitky Petřekové a Tomáše Tůmy, ten­to­krát věno­va­ná mra­ven­čí­mu svě­tu.  V Albatrosu vychá­zí pod názvem Mraveniště a opět spo­ju­je model a ency­klo­pe­dii pro děti od 36 měsí­ců.

Když se řek­ne mra­ve­nec, sko­ro kaž­dý si před­sta­ví Ferdu Mravence s pun­tí­ko­va­ným šát­kem kolem krku nebo polá­ma­né­ho mra­ve­neč­ka z dět­ské říkan­ky. Zdálo by se, že je zná­me dob­ře, co ale sku­teč­ně víme o jejich živo­tě? Mravenčí spo­le­čen­ství je fas­ci­nu­jí­cím svě­tem, v němž má kaž­dý jedi­nec svůj důle­ži­tý úkol. Jen tak doká­že celá pospo­li­tost fun­go­vat a pře­žít.

Kniha se sklá­dá ze dvou čás­tí, jakési sklá­dač­ky vče­lí­ho úlu z pev­né­ho papí­ru a něko­li­ka lis­tů „ency­klo­pe­dic­ky“ poja­té­ho výta­hu infor­ma­cí ze živo­ta mra­ven­ců. Obě čás­ti dopro­vá­zí líbi­vé obráz­ky Tomáše Tůmy. Ilustrace jsou hod­not­nou sou­čás­tí kni­hy a čte­nář bude mít opráv­ně­ný pocit, že prá­vě ilu­stra­ce jsou to hlav­ní a text je pou­ze dopl­ňu­je.

Model mra­ve­niš­tě nabí­zí pohled z vnějš­ku dovnitř. „Lesní mra­ven­ci zaklá­da­jí svá obyd­lí –mra­ve­niš­tě na tep­lých a vlh­kých mís­tech, nej­čas­tě­ji na okra­jích smr­ko­vých lesů. V mra­ve­niš­ti se to neu­stá­le hemží sta­ti­sí­ci mra­ven­ců, kte­ří se neza­sta­ví a neza­sta­ví. Ttao kni­ha vám umož­ňu­je nahléd­nout dovnitř mra­ve­niš­tě a sezná­mit se s jedi­neč­ným svě­tem mra­ven­ců. Tak nevá­hej­te a rač­te vstou­pit! Vítejte v mra­ve­niš­ti!“ je úvod­ní text, zvou­cí do mra­ve­niš­tě, respek­ti­ve mode­lu, fun­gu­jí­cí­ho jako sklá­dač­ka, odha­lu­jí­cí­ho jed­not­li­vé vrst­vy mra­ven­čí­ho pří­byt­ku.

Dozvíme se, jak fun­gu­je spo­le­čen­ství mra­ven­ců, jaké jed­not­li­vé role mra­ven­ci v mra­ve­niš­ti mají, jak jsou schop­ni svůj „domov“ ochrá­nit před nepří­te­lem, jakým způ­so­bem se roz­mno­žu­jí, kde shro­maž­ďu­jí záso­by, jak to vypa­dá v líh­ni a jak v mra­ven­čí ško­le.

Část ency­klo­pe­dic­ká je roz­dě­le­na do kapi­tol po jed­not­li­vých téma­tech. Dozvíme se, kdo žije v mra­ve­niš­ti, něco o ana­to­mii mra­ven­ců, nej­čas­tě­ji zastou­pe­ných dru­zích, o sva­teb­ním roji, uži­teč­nos­ti těch­to tvo­rů, o prven­stvích a rekor­dech s nimi spo­je­ných, o tom, jací jsou sta­vi­te­lé a dal­ší zají­ma­vos­ti z jejich živo­ta. Věděli jste napří­klad, že „spo­lu s ter­mi­ty jsou mra­ven­ci prv­ní­mi sta­vi­te­li mra­kodra­pů (ve srov­ná­ní s jejich měřít­kem). Základna nej­vět­ších mra­ve­nišť může mít až pět met­rů a může se tyčit do výš­ky až dvou met­rů.“ Nebo že mra­ven­ci jsou schop­ni svo­je obyd­lí vytá­pět? „Na jaře se na povrchu mra­ve­niš­tě mra­ven­ci nahří­va­jí slu­neč­ní­mi paprsky, aby pak svý­mi těly vytá­pě­li mra­ve­niš­tě zevnitř.“ Nebo že mra­ve­nec má sku­teč­ně obrov­skou sílu? „Uzvedne až dva­cet­krát víc než sám váží, to zna­me­ná, že dospě­lý člo­věk při váze 70 kilo­gra­mů by musel unést 1 400 kilo (20 lidí).“ I poměr­ně slo­ži­té aspek­ty živo­ta mra­ven­ců jsou vysvět­le­ny jed­no­du­chým, i dět­ské­mu čte­ná­ři pocho­pi­tel­ným způ­so­bem.

Knížka je vhod­ná nejen pro malé ško­lá­ky, ale hlav­ně pro před­škol­ní děti, kte­ré za pomo­ci rodi­čů mohou díky Mraveništi pozná­vat zají­ma­vos­ti a slo­ži­tos­ti pří­ro­dy. Díky mode­lu mra­ve­niš­tě si mohou zna­los­ti, zís­ka­né v ency­klo­pe­dic­ké čás­ti kni­hy, v pod­sta­tě ale­spoň z čás­ti pro­mít­nout do rea­li­ty – byť z tvr­dé­ho papí­ru. Mraveniště nejen poba­ví, ale také nau­čí.


  • Žánr: dět­ská popu­lár­ně nauč­ná pub­li­ka­ce
  • Nakladatelství: Albatros Media a.s.
  • Rok vydá­ní: 2016
  • Počet stran: nestrán­ko­vá­no
  • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi: albatrosmedia.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,13834 s | počet dotazů: 254 | paměť: 61698 KB. | 30.09.2023 - 15:43:16