Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Jitka Lenková: Tajemná místa Česka

Jitka Lenková: Tajemná místa Česka

P1260999
P1260999

Máte rádi záha­dy, tajem­ství a navíc s obli­bou putu­je­te po pes­t­rých kou­tech naší země? Pak by tato kníž­ka roz­hod­ně nemě­la unik­nout vaší pozor­nos­ti. S kníž­kou se vydá­te na „vzru­šu­jí­cí puto­vá­ní po loka­li­tách opře­de­ných rouš­kou tajem­ství, záhad a mysté­rií“, jak zní láka­vý podti­tul nové kníž­ky od autor­ky JUDr. Jitky Lenkové.

Možná vás jako prv­ní myš­len­ka napad­ne, co může být na naší zemi tajem­né­ho. Hned v úvo­du vás ale autor­ka pře­svěd­čí, že naše země je nao­pak výji­meč­ná tím, že se tu na vcel­ku malé plo­še nachá­zí tolik růz­ných tajem­ných míst. Což je vlast­ně pro nás dob­rá zprá­va, nemu­sí­me se nikam slo­ži­tě han­dr­ko­vat přes půl svě­ta, abychom vidě­li tře­ba Machu Picchu. Sice naše tajem­ná mís­ta nejsou tak pro­slu­lá, ale tím lépe pro nás. Přeci jen je pří­jem­něj­ší vychut­nat si atmo­sfé­ru dané­ho mís­ta v pokli­du, než se tam mač­kat se spous­tou dal­ších turis­tů lač­ní­cích po tajem­ství a být v roz­jí­má­ní a obje­vo­vá­ní neu­stá­le ruše­ni. Pojďte tedy obje­vo­vat tajem­ná mís­ta naší země, o kte­rých jste dosud tře­ba ani netu­ši­li.

Přijďte na kloub záhadám

Knížka je pře­hled­ně roz­dě­le­na do sed­mi hlav­ních kapi­tol, kdy se kaž­dá věnu­je něja­ké oblas­ti Čech. Takže si čte­nář může poho­dl­ně nalis­to­vat tu oblast, kte­rou hod­lá navští­vit či o kte­ré se hod­lá dozvě­dět. Nejprve se čte­nář dozví his­to­ric­ký rámec dané­ho mís­ta, aby byl v obra­ze a netá­pal a plno zají­ma­vos­tí. Pak už najde­te výčet obec­ně nad­při­ro­ze­ných jevů, pří­zra­ků a stra­ši­del, kte­rá se tu obje­vo­va­la a také infor­ma­ce o nich, jež byly zazna­me­ná­ny.

Možná zjis­tí­te, že někte­rá mís­ta, stav­by, objek­ty pro vás nic tajem­né­ho nema­jí, ale opak může být prav­dou. Dozvíte se tře­ba i jen o sym­bo­lic­kém význa­mu, kte­rý je nesen sta­le­tí­mi a kte­rý se dané­mu objek­tu při­su­zo­val či neu­stá­le při­su­zu­je. A pak už na vás čeka­jí kon­krét­ní pověs­ti, legen­dy, mýty vzta­hu­jí­cí se k dané­mu mís­tu. Někdy se zkla­má­ním zjis­tí­te, že nic tajem­né­ho na daném mís­tě ve sku­teč­nos­ti není, neboť šlo o divo­kou fan­ta­zii lidí a vše se dá raci­o­nál­ně vysvět­lit. Někdy se vysvět­le­ní nedo­stá­vá a pak už je jen na vás, v co bude­te či nebu­de­te věřit.

Kniha skutečně na cestu?

Pokud čte­nář čeká pou­ze vyprá­vě­ní tajem­ství, bude poně­kud zkla­mán. Každé mís­to dotvá­ří i jaký­si his­to­ric­ký rámec, kte­rý může být pro něko­ho poně­kud nud­ný. Ale bez něj by bylo dané tajem­ství neú­pl­né. Díky tomu kníž­ka není zrov­na ten­ká.

Až poje­de­te příš­tě na výlet po naší zemi, může­te si při­ba­lit kníž­ku s sebou do bato­hu, jak autor­ka píše, bude jedi­ně ráda. Ale upřím­ně bych se s tak­to nepří­liš ten­kou kni­hou na žád­ném výle­tě tahat nechtě­la. Pro mě je mno­hem lep­ší poje­tí si daný oddíl pře­číst jako pří­pra­vu na výlet ane­bo nao­pak jako vzpo­mín­ku na výlet. Ovšem i zde jsem byla poně­kud zkla­má­na, pro­to­že někte­rá pro mě tajem­ná mís­ta tu nejsou vůbec zmí­ně­na. Vcelku obsáh­le je zde popsá­na Praha, na ostat­ní čás­ti Čech už zbý­vá poně­kud méně mís­ta.

Kniha je dopl­ně­na něko­li­ka čer­no­bí­lý­mi obráz­ky a také sou­bo­rem něko­li­ka barev­ných obráz­ků. Osobně bych se nebrá­ni­la více obráz­kům, došlo by tak k lep­ší­mu pro­lo­že­ní vcel­ku dlou­hých pasá­ží tex­tu a hlav­ně i lep­ší před­sta­vě o mís­tě, kte­ré čte­nář ani nemu­sí znát.

I tak ale kni­ha nadchne všech­ny čte­ná­ře, kte­ré při­ta­hu­je tajem­no spo­je­né s naší zemí. Koneckonců si kaž­dý v kni­ze může vybrat to své, ať už to budou jen pasá­že vyprá­vě­jí­cí o záhad­ných jevech a posta­vách či celé uve­de­ní do his­to­rie a pro­ble­ma­ti­ky kon­krét­ní záha­dy …

O Autorce: JUDr. Jitka Lenková se mezi záha­da­mi pohy­bu­je již znač­nou dobu a vyda­la mno­ho knih a člán­ků věnu­jí­cích se záha­dám. Ale její okruh, o kte­rém píše, záha­da­mi a tajem­nem roz­hod­ně nekon­čí. Zaměřuje se i na téma­ta his­to­rie, psy­cho­lo­gie a zví­řa­ta.

Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ.

Knihu lze zakou­pit na Albatros Media.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,82367 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56657 KB. | 03.07.2022 - 14:35:03