Jitka Lenková: Tajemná místa Česka

P1260999

Máte rádi záha­dy, tajem­ství a navíc s obli­bou putu­je­te po pes­t­rých kou­tech naší země? Pak by tato kníž­ka roz­hod­ně nemě­la unik­nout vaší pozor­nos­ti. S kníž­kou se vydá­te na „vzru­šu­jí­cí puto­vá­ní po loka­li­tách opře­de­ných rouš­kou tajem­ství, záhad a mysté­rií“, jak zní láka­vý podti­tul nové kníž­ky od autor­ky JUDr. Jitky Lenkové.

Možná vás jako prv­ní myš­len­ka napad­ne, co může být na naší zemi tajem­né­ho. Hned v úvo­du vás ale autor­ka pře­svěd­čí, že naše země je nao­pak výji­meč­ná tím, že se tu na vcel­ku malé plo­še nachá­zí tolik růz­ných tajem­ných míst. Což je vlast­ně pro nás dob­rá zprá­va, nemu­sí­me se nikam slo­ži­tě han­dr­ko­vat přes půl svě­ta, abychom vidě­li tře­ba Machu Picchu. Sice naše tajem­ná mís­ta nejsou tak pro­slu­lá, ale tím lépe pro nás. Přeci jen je pří­jem­něj­ší vychut­nat si atmo­sfé­ru dané­ho mís­ta v pokli­du, než se tam mač­kat se spous­tou dal­ších turis­tů lač­ní­cích po tajem­ství a být v roz­jí­má­ní a obje­vo­vá­ní neu­stá­le ruše­ni. Pojďte tedy obje­vo­vat tajem­ná mís­ta naší země, o kte­rých jste dosud tře­ba ani netu­ši­li.

Přijďte na kloub záhadám

Knížka je pře­hled­ně roz­dě­le­na do sed­mi hlav­ních kapi­tol, kdy se kaž­dá věnu­je něja­ké oblas­ti Čech. Takže si čte­nář může poho­dl­ně nalis­to­vat tu oblast, kte­rou hod­lá navští­vit či o kte­ré se hod­lá dozvě­dět. Nejprve se čte­nář dozví his­to­ric­ký rámec dané­ho mís­ta, aby byl v obra­ze a netá­pal a plno zají­ma­vos­tí. Pak už najde­te výčet obec­ně nad­při­ro­ze­ných jevů, pří­zra­ků a stra­ši­del, kte­rá se tu obje­vo­va­la a také infor­ma­ce o nich, jež byly zazna­me­ná­ny.

Možná zjis­tí­te, že někte­rá mís­ta, stav­by, objek­ty pro vás nic tajem­né­ho nema­jí, ale opak může být prav­dou. Dozvíte se tře­ba i jen o sym­bo­lic­kém význa­mu, kte­rý je nesen sta­le­tí­mi a kte­rý se dané­mu objek­tu při­su­zo­val či neu­stá­le při­su­zu­je. A pak už na vás čeka­jí kon­krét­ní pověs­ti, legen­dy, mýty vzta­hu­jí­cí se k dané­mu mís­tu. Někdy se zkla­má­ním zjis­tí­te, že nic tajem­né­ho na daném mís­tě ve sku­teč­nos­ti není, neboť šlo o divo­kou fan­ta­zii lidí a vše se dá raci­o­nál­ně vysvět­lit. Někdy se vysvět­le­ní nedo­stá­vá a pak už je jen na vás, v co bude­te či nebu­de­te věřit.

Více na Kritiky.cz
Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 - souboj o celý svět začíná Už strašně dlouho jsem nenapsala žádnou recenzi... No, teď rozhodně přišel správný čas. ...
J.C.V.D. - To se takhle Van Damme (jakože opravdu Van Damme) vydává na poštu,aby se posléze stal rukojmím...aby se vyzpovídal...občas rozesmál...a ukázal herectví. Belgická ikona akčních béček si zahrála už v lecčems, ale na druhou stranu v ničem, co by l...
Válka světů - Katastrofické sci-fi podle románu H. G. Wellse, avšak místo viktoriánské Anglie posazené do současných Spojených států. Před dávnými a dávnými lety se vyspělé civilizace z jiných planet připravovaly na to, že a...
Destiny 2 Zdarma v June 2018 Humble Monthly...
Křest knihy Mise Haiti V úterý 21.listopadu proběhl v Praze křest knihy MUDr. Tomáše Šebka Mise Haiti. Akce poř...

Kniha skutečně na cestu?

Pokud čte­nář čeká pou­ze vyprá­vě­ní tajem­ství, bude poně­kud zkla­mán. Každé mís­to dotvá­ří i jaký­si his­to­ric­ký rámec, kte­rý může být pro něko­ho poně­kud nud­ný. Ale bez něj by bylo dané tajem­ství neú­pl­né. Díky tomu kníž­ka není zrov­na ten­ká.

Až poje­de­te příš­tě na výlet po naší zemi, může­te si při­ba­lit kníž­ku s sebou do bato­hu, jak autor­ka píše, bude jedi­ně ráda. Ale upřím­ně bych se s tak­to nepří­liš ten­kou kni­hou na žád­ném výle­tě tahat nechtě­la. Pro mě je mno­hem lep­ší poje­tí si daný oddíl pře­číst jako pří­pra­vu na výlet ane­bo nao­pak jako vzpo­mín­ku na výlet. Ovšem i zde jsem byla poně­kud zkla­má­na, pro­to­že někte­rá pro mě tajem­ná mís­ta tu nejsou vůbec zmí­ně­na. Vcelku obsáh­le je zde popsá­na Praha, na ostat­ní čás­ti Čech už zbý­vá poně­kud méně mís­ta.

Kniha je dopl­ně­na něko­li­ka čer­no­bí­lý­mi obráz­ky a také sou­bo­rem něko­li­ka barev­ných obráz­ků. Osobně bych se nebrá­ni­la více obráz­kům, došlo by tak k lep­ší­mu pro­lo­že­ní vcel­ku dlou­hých pasá­ží tex­tu a hlav­ně i lep­ší před­sta­vě o mís­tě, kte­ré čte­nář ani nemu­sí znát.

I tak ale kni­ha nadchne všech­ny čte­ná­ře, kte­ré při­ta­hu­je tajem­no spo­je­né s naší zemí. Koneckonců si kaž­dý v kni­ze může vybrat to své, ať už to budou jen pasá­že vyprá­vě­jí­cí o záhad­ných jevech a posta­vách či celé uve­de­ní do his­to­rie a pro­ble­ma­ti­ky kon­krét­ní záha­dy …

O Autorce: JUDr. Jitka Lenková se mezi záha­da­mi pohy­bu­je již znač­nou dobu a vyda­la mno­ho knih a člán­ků věnu­jí­cích se záha­dám. Ale její okruh, o kte­rém píše, záha­da­mi a tajem­nem roz­hod­ně nekon­čí. Zaměřuje se i na téma­ta his­to­rie, psy­cho­lo­gie a zví­řa­ta.

Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ.

Knihu lze zakou­pit na Albatros Media.cz


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Helsing, Mason: Můj otec byl MIB8. listopadu 2019 Helsing, Mason: Můj otec byl MIB Encyklopedický rozměr knihy Můj otec byl MIB je jen jednou předností. Další je fakt, že Jan van Helsing zpracoval informace ve spolupráci se synem muže, který prý pracoval jako Muž […]
  • Strom duchů - kniha edice světový bestseller30. září 2019 Strom duchů - kniha edice světový bestseller Než se vydáte na cestu za historií své rodiny, dejte si pozor na tajemství, které můžete objevit. Máte rádi napínavé příběhy s nadpřirozenými jevy a trochou tajemna? Chcete se trochu bát, […]
  • Objevuj s puzzle: Česká republika14. října 2019 Objevuj s puzzle: Česká republika Hledáte originální dárek pro své děti? Zajímá vás historie naší vlasti a chcete si složit puzzle a přitom se mnoho dozvědět? Jana Jůzlová je autorkou zajímavé  publikace Objevuj s puzzle: […]
  • Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí3. června 2018 Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí Nová knížka z nakladatelství Alpress vás zavede do egyptského prostředí plného archeologických nálezů, které mohou ukrývat na první pohled nezajímavé objevy, ale také i tajemství či záhady […]
  • Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska16. dubna 2018 Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska Poklad. Slovo, které zní cinkáním zlata, třpytí se drahokami a šuští tajnými dokumenty. Slibuje život v bohatství a dostatku. Současné z něj ale běhá i mráz po zádech - protože při […]
  • Ve Varech vyhrál film Křižáček v hlavní roli s Karlem Rodenem9. července 2017 Ve Varech vyhrál film Křižáček v hlavní roli s Karlem Rodenem Letošním vítězným filmem na 52. ročníku MFF KV, vyhrál český koprodukční film režiséra Václava Kadrnky, ve kterém si hlavní roli rytíře Bořka zahrál Karel Roden. Film který byl jediným […]
  • Duch domu Ashburnů od Darcy Coates18. března 2019 Duch domu Ashburnů od Darcy Coates Milujete-li horory, strašidelné a duchařské příběhy, je kniha "Duch domu Ashburnů" skutečně tou pravou. V domě Ashburnů se totiž děje něco podivného až nadpřirozeného, a než tomuto […]
  • Poznej s námi Česko – zábavné doplňovačky pro malé školáky28. srpna 2018 Poznej s námi Česko – zábavné doplňovačky pro malé školáky Putujete rádi po České republice? Zajímá vás historie, příroda a vše kolem? Právě vám je tedy určena publikace Ivy Novákové, Poznej s námi Česko. Jirka Čech je chlapec, který vás provede […]
  • Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee11. března 2018 Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee Nakladatelství Fragment přináší na trh knihu ze světa fantasy orientovanou na mladé čtenáře od 14 let, což ale neznamená, že do knihy se s potěšením nezačtou i čtenáři starší. Kniha vás […]
  • Startup za pakatel aneb Kompletní kurz mikropodnikání31. ledna 2016 Startup za pakatel aneb Kompletní kurz mikropodnikání Opravdu se tu člověk doví, co potřebuje, nebo jde jen o stránky prázdných slov? Příruček o podnikání, které shrnují poznatky a postřehy světových miliardářů a historii jejich impérií, […]