Jitka Lenková: Tajemná místa Česka

P1260999

Máte rádi záha­dy, tajem­ství a navíc s obli­bou putu­je­te po pes­t­rých kou­tech naší země? Pak by tato kníž­ka roz­hod­ně nemě­la unik­nout vaší pozor­nos­ti. S kníž­kou se vydá­te na „vzru­šu­jí­cí puto­vá­ní po loka­li­tách opře­de­ných rouš­kou tajem­ství, záhad a mysté­rií“, jak zní láka­vý podti­tul nové kníž­ky od autor­ky JUDr. Jitky Lenkové.

Možná vás jako prv­ní myš­len­ka napad­ne, co může být na naší zemi tajem­né­ho. Hned v úvo­du vás ale autor­ka pře­svěd­čí, že naše země je nao­pak výji­meč­ná tím, že se tu na vcel­ku malé plo­še nachá­zí tolik růz­ných tajem­ných míst. Což je vlast­ně pro nás dob­rá zprá­va, nemu­sí­me se nikam slo­ži­tě han­dr­ko­vat přes půl svě­ta, abychom vidě­li tře­ba Machu Picchu. Sice naše tajem­ná mís­ta nejsou tak pro­slu­lá, ale tím lépe pro nás. Přeci jen je pří­jem­něj­ší vychut­nat si atmo­sfé­ru dané­ho mís­ta v pokli­du, než se tam mač­kat se spous­tou dal­ších turis­tů lač­ní­cích po tajem­ství a být v roz­jí­má­ní a obje­vo­vá­ní neu­stá­le ruše­ni. Pojďte tedy obje­vo­vat tajem­ná mís­ta naší země, o kte­rých jste dosud tře­ba ani netu­ši­li.

Přijďte na kloub záhadám

Knížka je pře­hled­ně roz­dě­le­na do sed­mi hlav­ních kapi­tol, kdy se kaž­dá věnu­je něja­ké oblas­ti Čech. Takže si čte­nář může poho­dl­ně nalis­to­vat tu oblast, kte­rou hod­lá navští­vit či o kte­ré se hod­lá dozvě­dět. Nejprve se čte­nář dozví his­to­ric­ký rámec dané­ho mís­ta, aby byl v obra­ze a netá­pal a plno zají­ma­vos­tí. Pak už najde­te výčet obec­ně nad­při­ro­ze­ných jevů, pří­zra­ků a stra­ši­del, kte­rá se tu obje­vo­va­la a také infor­ma­ce o nich, jež byly zazna­me­ná­ny.

Možná zjis­tí­te, že někte­rá mís­ta, stav­by, objek­ty pro vás nic tajem­né­ho nema­jí, ale opak může být prav­dou. Dozvíte se tře­ba i jen o sym­bo­lic­kém význa­mu, kte­rý je nesen sta­le­tí­mi a kte­rý se dané­mu objek­tu při­su­zo­val či neu­stá­le při­su­zu­je. A pak už na vás čeka­jí kon­krét­ní pověs­ti, legen­dy, mýty vzta­hu­jí­cí se k dané­mu mís­tu. Někdy se zkla­má­ním zjis­tí­te, že nic tajem­né­ho na daném mís­tě ve sku­teč­nos­ti není, neboť šlo o divo­kou fan­ta­zii lidí a vše se dá raci­o­nál­ně vysvět­lit. Někdy se vysvět­le­ní nedo­stá­vá a pak už je jen na vás, v co bude­te či nebu­de­te věřit.

Kniha skutečně na cestu?

Pokud čte­nář čeká pou­ze vyprá­vě­ní tajem­ství, bude poně­kud zkla­mán. Každé mís­to dotvá­ří i jaký­si his­to­ric­ký rámec, kte­rý může být pro něko­ho poně­kud nud­ný. Ale bez něj by bylo dané tajem­ství neú­pl­né. Díky tomu kníž­ka není zrov­na ten­ká.

Až poje­de­te příš­tě na výlet po naší zemi, může­te si při­ba­lit kníž­ku s sebou do bato­hu, jak autor­ka píše, bude jedi­ně ráda. Ale upřím­ně bych se s tak­to nepří­liš ten­kou kni­hou na žád­ném výle­tě tahat nechtě­la. Pro mě je mno­hem lep­ší poje­tí si daný oddíl pře­číst jako pří­pra­vu na výlet ane­bo nao­pak jako vzpo­mín­ku na výlet. Ovšem i zde jsem byla poně­kud zkla­má­na, pro­to­že někte­rá pro mě tajem­ná mís­ta tu nejsou vůbec zmí­ně­na. Vcelku obsáh­le je zde popsá­na Praha, na ostat­ní čás­ti Čech už zbý­vá poně­kud méně mís­ta.

Kniha je dopl­ně­na něko­li­ka čer­no­bí­lý­mi obráz­ky a také sou­bo­rem něko­li­ka barev­ných obráz­ků. Osobně bych se nebrá­ni­la více obráz­kům, došlo by tak k lep­ší­mu pro­lo­že­ní vcel­ku dlou­hých pasá­ží tex­tu a hlav­ně i lep­ší před­sta­vě o mís­tě, kte­ré čte­nář ani nemu­sí znát.

I tak ale kni­ha nadchne všech­ny čte­ná­ře, kte­ré při­ta­hu­je tajem­no spo­je­né s naší zemí. Koneckonců si kaž­dý v kni­ze může vybrat to své, ať už to budou jen pasá­že vyprá­vě­jí­cí o záhad­ných jevech a posta­vách či celé uve­de­ní do his­to­rie a pro­ble­ma­ti­ky kon­krét­ní záha­dy …

O Autorce: JUDr. Jitka Lenková se mezi záha­da­mi pohy­bu­je již znač­nou dobu a vyda­la mno­ho knih a člán­ků věnu­jí­cích se záha­dám. Ale její okruh, o kte­rém píše, záha­da­mi a tajem­nem roz­hod­ně nekon­čí. Zaměřuje se i na téma­ta his­to­rie, psy­cho­lo­gie a zví­řa­ta.

Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ.

Knihu lze zakou­pit na Albatros Media.cz


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí3. června 2018 Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí Nová knížka z nakladatelství Alpress vás zavede do egyptského prostředí plného archeologických nálezů, které mohou ukrývat na první pohled nezajímavé objevy, ale také i tajemství či záhady […]
  • Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska16. dubna 2018 Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska Poklad. Slovo, které zní cinkáním zlata, třpytí se drahokami a šuští tajnými dokumenty. Slibuje život v bohatství a dostatku. Současné z něj ale běhá i mráz po zádech - protože při […]
  • Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee11. března 2018 Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee Nakladatelství Fragment přináší na trh knihu ze světa fantasy orientovanou na mladé čtenáře od 14 let, což ale neznamená, že do knihy se s potěšením nezačtou i čtenáři starší. Kniha vás […]
  • Ve Varech vyhrál film Křižáček v hlavní roli s Karlem Rodenem9. července 2017 Ve Varech vyhrál film Křižáček v hlavní roli s Karlem Rodenem Letošním vítězným filmem na 52. ročníku MFF KV, vyhrál český koprodukční film režiséra Václava Kadrnky, ve kterém si hlavní roli rytíře Bořka zahrál Karel Roden. Film který byl jediným […]
  • Duch domu Ashburnů od Darcy Coates18. března 2019 Duch domu Ashburnů od Darcy Coates Milujete-li horory, strašidelné a duchařské příběhy, je kniha "Duch domu Ashburnů" skutečně tou pravou. V domě Ashburnů se totiž děje něco podivného až nadpřirozeného, a než tomuto […]
  • Poznej s námi Česko – zábavné doplňovačky pro malé školáky28. srpna 2018 Poznej s námi Česko – zábavné doplňovačky pro malé školáky Putujete rádi po České republice? Zajímá vás historie, příroda a vše kolem? Právě vám je tedy určena publikace Ivy Novákové, Poznej s námi Česko. Jirka Čech je chlapec, který vás provede […]
  • Startup za pakatel aneb Kompletní kurz mikropodnikání31. ledna 2016 Startup za pakatel aneb Kompletní kurz mikropodnikání Opravdu se tu člověk doví, co potřebuje, nebo jde jen o stránky prázdných slov? Příruček o podnikání, které shrnují poznatky a postřehy světových miliardářů a historii jejich impérií, […]
  • Táňa Keleová - Vasilková: Srdce v temnotách22. března 2016 Táňa Keleová - Vasilková: Srdce v temnotách Hezká obálka, zajímavý příběh. To je nová kniha od spisovatelky Táni Keleové – Vasilkové, Srdce v temnotách. Táňa Keleová – Vasilková je jednou z nejúspěšnějších spisovatelek na […]
  • Kabelka plná sladkých překvapení31. ledna 2016 Kabelka plná sladkých překvapení Představte si, že jste přišli do obchodu s oblečením. Vše vyberete, bud jdete po paměti, anebo se tak dlouho přehrabujete, než narazíte na na tu správnou věc. A těsně před odchodem Vám […]
  • Recenze knihy PhDr. Miroslavy Maškové, Tajemno kolem nás9. ledna 2016 Recenze knihy PhDr. Miroslavy Maškové, Tajemno kolem nás Tato kniha byla vydána v roce 2015 v rámci knihovničky časopisu o přírodní léčbě Meduňka. PhDr. Miroslava Mašková působí od roku 1991 jako psycholožka a léčitelka. V knize Tajemno kolem […]