Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Jiřina Jirásková

Jiřina Jirásková

JJ
JJ
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jiřina Jirásková (17. úno­ra 1931 - 7. led­na 2013, Praha) byla čes­ká hereč­ka, part­ner­ka čes­ké­ho fil­mo­vé­ho a tele­viz­ní­ho reži­sé­ra Zdeňka Podskalského.

Vystudovala Pražskou kon­zer­va­toř, kam pře­šla z řádo­vé­ho gym­ná­zia v Kutné Hoře. Po absol­vo­vá­ní kon­zer­va­to­ře hrá­la nej­pr­ve rok v Hradci Králové. V roce 1951 se sta­la člen­kou praž­ské­ho Divadla na Vinohradech, kde půso­bí dodnes. Od 30. květ­na 1990 do 30. červ­na 2000 zde také zastá­va­la funk­ci ředi­tel­ky.

Před kame­rou dosta­la prv­ní vel­kou pří­le­ži­tost ve špi­o­náž­ním dra­ma­tu Smyk, kte­rý v roce 1960 nato­čil reži­sér Zbyněk Brynych. Potom hrá­la ve fil­mech Každá koru­na dob­rá a Pohled do očí. V 60. letech obje­vil její kome­di­ál­ní talent reži­sér Zdeněk Podskalský. V 70. letech ale pro ni nasta­la nuce­ná pře­stáv­ka na jeviš­ti i před kame­rou. Na fil­mo­vé plát­no se vrá­ti­la v roce 1983 rolí zdra­vot­ní sest­ry na ven­kov­ském obvo­dě ve fil­mu Karla Kachyni Sestřičky.

V tele­vi­zi a ve fil­mu vytvo­ři­la více než 140 rolí.

Jejím man­že­lem byl herec Jiří Pleskot, za kte­ré­ho byla vda­ná jen dva roky.  Později žila dva­cet sedm let se svým život­ním part­ne­rem Zdeňkem Podskalským.

Jiřina Jirásková zemře­la po dlou­hé nemo­ci ve věku nedo­ži­tých 82 let.


Detaily o člán­ku Jiřina Jirásková
Jméno člán­ku: Jiřina Jirásková
Autor: Přispěvatelé Wikipedie
Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die.
Datum posled­ní úpra­vy: 7. 01. 2013, 13:41 UTC
Datum pře­vze­tí: 7. 01. 2013, 13:41 UTC
Trvalý odkaz: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ji%C5%99ina_Jir%C3%A1skov%C3%A1&oldid=9542735
Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky
Identifikace ver­ze strán­ky: 9542735


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,51606 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58114 KB. | 10.08.2022 - 11:34:32