Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Jiřina Bohdalová oslavila 90. narozeniny cestou do vesmíru, kde zahájila galaktické turné

Jiřina Bohdalová oslavila 90. narozeniny cestou do vesmíru, kde zahájila galaktické turné

Astronauti a Michal Orsava s Michaelou Loveckou

Herecká legen­da Jiřina Bohdalová dnes osla­vi­la 90. naro­ze­ni­ny ces­tou do vesmí­ru, kde se svou posád­kou odstar­to­va­la galak­tic­ké tur­né. Jelikož si na Zemi zís­ka­la srd­ce prak­tic­ky kaž­dé­ho divá­ka, roz­ho­dl se Ondřej Brzobohatý, Jakub Prachař, Libor Bouček a Vojtěch Kotek, že ji při své kos­mic­ké misi JB-90 před­sta­ví mimo­zem­ské­mu pub­li­ku. Reakce byly ihned napros­to fan­tas­tic­ké – pozor­ně jí naslou­chal vel­mis­tr Yoda z fil­mo­vé ságy Star Wars, potka­la také Toma Hankse, George Clooneyho a ihned se sta­la nej­ob­lí­be­něj­ší tvá­ří mimo­zem­ské anke­ty ÝTÝ. To je pří­běh naro­ze­ni­no­vé­ho videa k pís­ni „Vystřelená“, kte­rou čtve­ři­ce samozva­ných ast­ro­nau­tů pro Jiřinu vytvo­ři­la a věno­va­la jako naro­ze­ni­no­vý dárek.

Narozeninová píseň odka­zu­je na sku­teč­nost, že Jiřina Bohdalová již dosáh­la veš­ke­rých pozem­ských úspě­chů, oce­ně­ní a desít­ky let si zís­ká­vá srd­ce všech fanouš­ků napříč gene­ra­ce­mi, roky i reži­my. Na Zemi tak už není téměř nic, co by moh­la ješ­tě poko­řit a nezbý­vá jiná mož­nost, než vyra­zit do vesmí­ru vstříc novým výzvám. Tento ori­gi­nál­ní dárek vze­šel od auto­rů pís­ně, tedy Jakuba Prachaře, Ondřeje Brzobohatého a Libora Boučka. Brzobohatý se roz­ho­dl pro rea­li­za­ci oslo­vit video­pro­dukč­ní spo­leč­nost Filmagix zná­mou hlav­ně díky „video­kou­zel­nic­ké“ tvor­bě.

„Sama paní Bohdalová mě před rokem oslo­vi­la, že by si moc přá­la, abych jí k její­mu úcty­hod­né­mu jubi­leu napsal píseň. Takové přá­ní od osob­nos­ti, kte­rou paní Bohdalová pro naši kul­tu­ru bez­po­chy­by je, se samo sebou neod­mí­tá. Nicméně jsem si lámal hla­vu s tím, jak na to, abych při psa­ní nesklou­zl do pato­su, nebo něja­kých sumari­zu­jí­cích prázd­ných frá­zí. Shodou okol­nos­tí mi zavo­lal Kuba Prachař, že bychom moh­li Jiřině do při­pra­vo­va­né­ho pořa­du Máme rádi Česko, kte­rý byl paní Bohdalové spe­ci­ál­ně věno­ván, slo­žit oslav­nou píseň. Společně s Liborem Boučkem jsme tedy dali hla­vy dohro­ma­dy a zro­di­la se myš­len­ka paní Bohdalovou vystře­lit do vesmí­ru, neboť na naší pla­ne­tě již dosáh­la vše­ho, co se jen dalo. Humor a nad­sáz­ka se tedy sta­ly hlav­ní stav­bou pís­ně. Do nato­če­ní nahráv­ky se potom zapo­jil i Český Rozhlas, kte­rý nabí­dl svůj Big-Band Gustava Broma, s nímž jsme píseň nahrá­li, aby její zvuk zněl sty­lo­vě. Myslím, že výsle­dek toho­to naro­ze­ni­no­vé­ho přá­ní potě­ší a pře­de­vším poba­ví úpl­ně všech­ny, což je ostat­ně sym­bo­lic­ky i tako­vé celo­ži­vot­ní poslá­ní paní Jiřiny Bohdalové,” řekl Ondřej Brzobohatý.

Jiřina Bohdalová byla z naro­ze­ni­no­vé­ho dár­ku vel­mi nad­še­ná a rea­go­va­la slo­vy „To je krás­ný! Ježiši, jak jste to udě­la­li?” Videoklip vytvo­ři­lo kre­a­tiv­ní stu­dio Filmagix v čele s Michalem Orsavou a Michaelou Loveckou, kte­ří jsou zná­mí pře­de­vším „video­kou­zel­nic­ký­mi“ pro­jek­ty jako Harry Potter na Pražském hra­dě, EETerminátor, SÁM DOMA s Donaldem Trumpem atd. Vzhledem k tomu, že Jiřina Bohdalová měla ve video­kli­pu hrát hlav­ní roli, avšak nesmě­la o ničem vědět, aby dárek zůstal pře­kva­pe­ním, bylo video­kou­zel­nic­ké umě­ní nezbyt­né. „Je nám obrov­skou ctí, že jsme se na tom­to naro­ze­ni­no­vém dár­ku moh­li podí­let a že nás Ondřej Brzobohatý oslo­vil. Paní Bohdalové si veli­ce váží­me a kre­a­tiv­ní tvor­ba pří­bě­hu k pís­nič­ce “Vystřelená” pro nás byla jed­ním vel­kým zážit­kem,“ uve­dl Michal Orsava a Michaela Lovecká.

Foto: FILMAGIX s.r.o.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,47710 s | počet dotazů: 207 | paměť: 53622 KB. | 16.01.2022 - 08:36:31