Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Jiří Šulc - Mosty do Tel Avivu

Jiří Šulc - Mosty do Tel Avivu

Druhá svě­to­vá vál­ka skon­či­la, ale to roz­hod­ně nezna­me­ná, že by na zemi zavlá­dl klid a mír.

Naopak.

Jiří Šulc je ve svém žán­ru vel­mi zdat­ný, což pro­ká­zal i skvě­lým romá­nem „Dva pro­ti říši“. Není se čemu pit, v oblas­ti vojen­ské his­to­rie a prá­ci taj­ných slu­žeb je vzhle­dem ke své minu­los­ti prak­tic­ky „doma“. Období vzni­ku stá­tu Izrael pre­zen­to­va­né skr­ze ved­lej­ší lin­ky, kte­ré ved­ly i do Československa, je navíc obdo­bím, jež pod­le mého názo­ru není širo­ké veřej­nos­ti zrov­na moc zná­mé (ono se to teh­dy poli­tic­ky moc neho­di­lo), tak­že v tom­to ohle­du je kni­ha pro lec­ko­ho i cel­kem pouč­ná.

Dějových linek je ale mož­ná až přespří­liš. Ve sna­ze o co nej­přes­něj­ší vylí­če­ní (i když ani zde se autor vědo­mě nevy­hnul urči­té­mu zjed­no­du­še­ní a uprá­vám) se totiž čtenářka/čtenář nezna­jí­cí his­to­ric­ké okol­nos­ti může snad­no ztra­tit. Troufám si ale tvr­dit, že pan Šulc píše pri­már­ně pro lidi, kte­ří - podob­ně jako pověst­ní „mod­ří“ - vědí. Na scé­nu tak při­vá­dí posta­vy reál­né (Jan Masaryk, pre­zi­dent Beneše, Ehud Avriel, apod.) i něko­lik fik­tiv­ních. Ty všech­ny pojí pohnu­tý osud Židů a jejich sna­ha vytvo­řit vlast­ní stát v Palestině.

Vše je psá­no vel­mi pou­ta­vě a čti­vě. Plusem je i to, že kni­ha vrhá svět­lo na udá­los­ti, kdy Československo - i když tro­chu uta­je­ně - vstou­pi­lo do svě­to­vé poli­ti­ky prv­ní tří­dy.

Izrael by mož­ná vzni­kl i bez „našich“ slav­ných letou­nů Avia S - 199, nicmé­ně ta ces­ta by byla o pozná­ní obtíž­něj­ší a beze­spo­ru krva­věj­ší. Ano, Avia S - 199 vznik­la iro­nií osu­du z nacis­tic­kých Messerschmittů 109, kte­ré pilo­to­va­li židov­ští let­ci, z nichž vel­ká část byla vycvi­če­na za 2 sv. vál­ky v brit­ské RAF a kte­ří během vál­ky v Izraeli bojo­va­li pro­ti egypt­ským pilo­tům, ti pro změ­nu léta­li na brit­ských letou­nech Spitfire... 🙂

Není ten svět někdy šíle­ný?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,79267 s | počet dotazů: 221 | paměť: 55476 KB. | 16.05.2022 - 17:43:49