Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Jiří Strach představí ve Varech svůj nový tým kriminalistů

Jiří Strach představí ve Varech svůj nový tým kriminalistů

Labyrint III

edm nových dílů seri­á­lu Labyrint čeká na divá­ky v již tře­tím pokra­čo­vá­ní kri­mi­nál­ky Jiřího Stracha. Hlavním moti­vem nad­chá­ze­jí­cí série bude vyšet­řo­vá­ní něko­li­ka vražd pro­po­je­ných nábo­žen­skou tema­ti­kou. Jak kon­krét­ně vstou­pí víra do děje a kdo bude vraž­dy vyšet­řo­vat, pro­zra­dí reži­sér a her­ci Denisa Nesvačilová a Petr Stach v Domě ČT v Karlových Varech ve stře­du 4. čer­ven­ce v 17.00 hodin.

Sedmdesát sedm natá­če­cích dnů, bez­má­la stov­ka loka­cí na již­ní Moravě, ve východ­ních Čechách nebo v rakous­kém Hardeggu, desít­ky spe­ci­ál­ních rekvi­zit a více než osm­de­sát her­ců - to je bilan­ce tře­tí série, v níž tvůr­ci zužit­ko­va­li zku­še­nos­ti ze všech před­cho­zích dílů. Každý z nich při­tom při­lá­kal k obra­zov­kám v prů­mě­ru mili­on lidí. „Chceme divá­ky opět strh­nout na svo­ji stra­nu a nedo­vo­lit, aby vyne­cha­li byť jedi­ný díl,“ říká reži­sér Jiří Strach a při­po­mí­ná, že i ten­to­krát kaž­dý díl posu­nu­je děj pří­bě­hu dál, ale odha­le­ní celé záplet­ky nelze oče­ká­vat dří­ve, než v závě­ru posled­ní epi­zo­dy. „Labyrint je v našich kon­či­nách prů­kop­ní­kem v žán­ru kri­mi thrille­ru na pokra­čo­vá­ní,“uvá­dí vedou­cí pro­jek­tu David Ziegelbauer a zdů­raz­ňu­je: „Bereme to jako výzvu a tře­tí sérii jsme kon­stru­o­va­li tak, aby jed­not­li­vé čás­ti seri­á­lu v divá­cích vyvo­lá­va­ly až fyzic­ky boles­ti­vou tou­hu po dal­ším pokra­čo­vá­ní.“

Kromě pro­pra­co­va­né­ho napí­na­vé­ho pří­bě­hu ode­hrá­va­jí­cí­ho se na mno­ha atrak­tiv­ních loka­cích sli­bu­jí tvůr­ci také celou řadu oblí­be­ných her­ců - od Jiřího Langmajera, Miroslava Donutila, přes Veroniku Freimanovou, Jitku Čvančarovou, Veroniku Žilkovou až po Davida Švehlíka nebo Vladimíra Kratinu. Mezi kom­par­zis­ty opět nechy­bí odbor­ní­ci – poli­cis­té, poli­cej­ní tech­ni­ci a kaska­dé­ři. „Herci, pří­běh, loka­ce a k tomu režie Jiřího Stracha povzná­še­jí pomy­sl­nou chuť Labyrintu do špič­ko­vé tele­viz­ní gastro­no­mie,“ uza­ví­rá kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka Jiřina Budíková.

Beseda k tře­tí sérii Labyrintu se koná v Domě ČT v Karlových Varech ve stře­du 4. čer­ven­ce v 17 hodin.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,12277 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53219 KB. | 25.09.2021 - 22:47:55