Kritiky.cz > Recenze knih > Jiří Šimon - Ilustrované židovské anekdoty

Jiří Šimon - Ilustrované židovské anekdoty

105885

I když jsou židov­ské anekdo­ty poměr­ně sta­rou zále­ži­tos­tí, pořád neztrá­cí svůj pře­sah a doká­žou poba­vit. Jiří Šimon sesbí­ral ty nej­lep­ší z nich a sesta­vil z nich krát­kou, ale zábav­nou sbír­ku, kte­rá v tyto dny při­chá­zí na pul­ty knih­ku­pec­tví.

V židov­ských anekdo­tách se potká­va­jí chu­do­ba s bohat­stvím, vyku­tá­le­nost s pří­liš­nou zbož­nos­tí, ritu­ál­ní váž­nost s rados­tí z běž­ných malič­kos­tí, pře­bý­va­jí v nich zbyt­ky mystic­ké­ho myš­le­ní, Všemohoucí je pev­nou sou­čás­tí sku­teč­nos­ti a mísí se zde vtip s Boží moud­ros­tí a s pozná­ním svě­ta. Autor navíc kaž­dou anekdo­tu opat­řil nápa­di­tou ilu­stra­cí, kte­rá poba­ví stej­ně jako anekdo­ta samot­ná.

„Prosím tě, Weiss jak ses dostal do blá­zin­ce?“ „To bylo tak. Rozpor v míně­ní. Já tvr­dil, že všich­ni lidi jsou bláz­ni a všich­ni lidé zas říka­li, že blá­zen jsem já. No a pře­si­la vyhrá­la.“

„Vědí, pane Weissbaum, že prý v posled­ní době řádí něja­ká nová oční vada?“ „Ale co to plá­ca­jí za nesmys­ly, pane Pick?“ „No ano, pane Weisbaum. Nejsou vidět žád­né pení­ze!“

„Vy tedy vypa­dá­te, pane Kohn. Neměl bys­te radě­ji z okna vystr­ko­vat svůj zadek?“ „Už jsem to zku­sil, pane Blau, ale všich­ni si mys­le­li, že jste to vy.“

Možná při čte­ní nebu­de­te slzet smí­chy, ale poba­ví­te se. Mnohé z anekdot při­po­mí­na­jí situ­a­ce z běž­né­ho živo­ta a všech­ny jsou snad­né na pocho­pe­ní, tak­že při čte­ní nebu­de­te muset pře­mýš­let, bude­te se jenom bavit. A to je hlav­ním poslá­ním téhle kni­hy.

Hodnocení: 90%

Ilustrované židov­ské anekdo­ty

Autor: Jiří Šimon

Vydáno: 2017, Grada

Počet stran: 88

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, zakou­pí­te ji zde.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...