Jiří Macháček OTTO

Machacek

Ve fil­mo­vé tri­lo­gii Zahradnictví ztvár­ňu­je­te maji­te­le kadeř­nic­tví Ottu, co vás při čte­ní scé­ná­ře nej­víc zau­ja­lo?

Zahradnictví vyprá­ví kus čes­kých dějin na pří­bě­hu jed­né rodi­ny, tedy tu nej­in­tim­něj­ší sou­část dané­ho obdo­bí naší his­to­rie. Takže mně se hned při čte­ní scé­ná­ře zača­ly vyba­vo­vat vzpo­mín­ky na vyprá­vě­ní mých dědeč­ků a babi­ček, na to, jaké to bylo za vál­ky a těs­ně po vál­ce. Jak říká Petr Jarchovský, my jsme ta posled­ní gene­ra­ce, kte­rá to od nich ješ­tě moh­la sly­šet pří­mo z jejich úst. To bylo pro mě hned od začát­ku asi to nej­při­taž­li­věj­ší.

Jaký pod­le vás Otto je?

Otto je z pod­sta­ty pod­ni­ka­vý a pra­co­vi­tý, uvnitř ovšem veli­ce křeh­ký člo­věk, nepo­u­či­tel­ný život­ní opti­mis­ta, kte­rý ač něko­li­krát osu­dem zlo­men, by si nikdy nepři­znal vlast­ní pád nebo pro­hru.

Bylo obtíž­né ztvár­nit muže, kte­rý nejen vlast­ní pro­spe­ru­jí­cí pod­nik, ale pro­jde si i zatče­ním a věz­ně­ním?

Otto je posta­va hus­tě opes­t­ře­ná něko­li­ka odliš­ný­mi život­ní­mi eta­pa­mi a fatál­ní­mi zvra­ty, že jsem se po prv­ním pře­čte­ní scé­ná­ře musel ptát, jest­li i v téhle scé­ně je to pořád ta samá posta­va, jako v pře­de­šlých scé­nách. To ovšem zna­me­ná, že pro her­ce je tako­vá posta­va napsa­ná vděč­ně. Takže obtíž­nost její­ho ztvár­ně­ní je pak spo­je­na hlav­ně s tím, aby člo­věk doká­zal všech­ny ty roz­lič­nos­ti a odliš­nos­ti pro­po­jit a nepro­mar­nit. V kaž­dém pří­pa­dě mno­hem obtíž­něj­ší by bylo muset ztvár­nit muže, kte­ré­mu by se nao­pak žád­né tako­vé fatál­ní zvra­ty nedě­ly.

Otto je maji­te­lem kadeř­nic­tví. Musel jste své herec­ké kole­gy před kame­rou i „upra­vit“, neměl jste z toho oba­vy?

Měl, ale náš mas­kér, Zdeňka Klika, a to jsem rád, že se na to ptá­te, poně­vadž mu mohu za to ale­spoň srdeč­ně podě­ko­vat, mě nau­čil všech­no, co bylo z kadeř­nic­ké­ho řemes­la pro danou věc potře­ba. Zdendo, díkes!

Nejedná se o vaši prv­ní spo­lu­prá­ci s duem Petr Jarchovský a Jan Hřebejk. Jaké to bylo opět se sejít na spo­leč­ném pro­jek­tu?

S Petrem Jarchovským to byla čtvr­tá, a s Honzou Hřebejkem dokon­ce pátá fil­mo­vá spo­lu­prá­ce a byla to radost jako vždyc­ky. Pokud se dob­ře pama­tu­ju, tak s Petrem Jarchovským jsme se už před čtyř­mi roky bavi­li o tom, že pro mě píše roli Jiřího, čehož jsem si vážil. A to, že Honza Hřebejk nako­nec roz­ho­dl, že tu roli obsa­dí Ondřejem Sokolem, a že já budu hrát Ottu, toho si vážím taky. Nevím, k čemu bych tu spo­lu­prá­ci při­rov­nal, když už se kouč a hráč dob­ře zna­jí, tak na sebe sta­čí jen občas mrk­nout, že? Jo, a Ondřej mimo­cho­dem hra­je Jiřího skvě­le.

Více na Kritiky.cz
Post Mortem - zpátky do minulosti Francouzsko-kanadská společnost Microids nejednou prokázala, že umí. Z rodiny kvalitních adven...
Altaïr komiks – #010 ...
Jsme v pohodě - Paul Rudnick Jsme v pohodě je asi nejvíc teplá hra, kterou jsem kdy na divadelních prknech viděl. Režisér ...
podzimní sluníčko Většina z nás proletí životem jen tak bez zastavení. Po namáhavém pracovním dni přijdeme v...
Rittermann Antje: Jednoduše ze dřeva Bylo vám někdy líto starého nevyužitého dřeva a říkali jste si, co všechno by se z něj a...

Vaši fil­mo­vou man­žel­ku ztvár­ni­la Gabriela Míčová a v roli syna Karlíka se dokon­ce vystří­da­jí tři chlap­ci…

Gábina Míčová je skvě­lá hereč­ka. Když máte pocit, že máte chuť něco změ­nit nebo zku­sit jinak, je vždyc­ky ote­vře­ná ke hle­dá­ní a ke spo­leč­né doho­dě, a to, co je dohod­nu­té, vždyc­ky dodr­ží. Je radost s ní pra­co­vat, je milá a na natá­če­ní cho­dí vždyc­ky upra­ve­ná a stříz­li­vá. Co se týče všech dětí, tak sme­kám před jejich dis­ci­pli­no­va­nos­tí, trpě­li­vos­tí a pro­fe­si­o­na­li­tou. Celé to natá­če­ní trva­lo půl roku a nároč­né bylo pře­de­vším pro ně. Ve fil­mu jsou úžas­né, však uvi­dí­te!

Jak bys­te tri­lo­gii Zahradnictví při­blí­žil?

Jako bez­peč­ně nej­lep­ší fil­mo­vou tri­lo­gii, ve kte­ré jsem měl dosud mož­nost hrát.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 %29. září 2017 Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 % Ve filmu DEZERTÉR se musí členové tří vzájemně spřízněných rodin vyrovnávat s politicky vyhraněným obdobím let 1947-53. Nejvíce zvratů zažije Otto Stock, majitel noblesního kadeřnického […]
  • Toman – Recenze – 60%3. října 2018 Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Želarya Občanský průkaz) se odehrává v letech 1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě […]
  • Horem pádem28. září 2004 Horem pádem Po Šakalích letech, Pelíškách, Musíme si pomáhat a Pupendu přišlo do kin další dílo od jednoho z nejlepších českých režisérů, Jana Hřebejka, který se tentokrát vrhl na aktuální devadesátá […]
  • Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 %26. dubna 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 % Doktor Jiří pomáhá nejen nemocným, ale i trojici sester, které zůstávají během druhé světové války v obtížné situaci. Je to dobrý rodinný přítel. Nejspíš má svá přání a touhy, ale o těch […]
  • Policejní čekatel Eisner a agent Food lákají do kin na film Wilsonov15. září 2015 Policejní čekatel Eisner a agent Food lákají do kin na film Wilsonov Dnes se nový film Wilsonov režiséra Tomáše Mašína představil před novinářským publikem  a od 1.října 2015 se už bude ucházet o zájem filmových diváků. Vtipná detektivní komedie má skvělé […]
  • Samotáři – "…lidi málo hulej."1. července 2019 Samotáři – "…lidi málo hulej." „To je skvělá muzika! Tyo, co to je za muziku?“ „To je státní hymna, ty vole.“ „A jo, vlastně, státní hymna. Já jenom, že ji nehráli dlouho takhle instrumentálně, tak jsem na ni […]
  • Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše.13. září 2018 Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše. Že photoshop není jen pro modelky, dokazuje ve filmu TOMAN „hrací“ fotografie prezidenta Edwarda Beneše. Notoricky známý oficiální Benešův portrét se ve filmu objeví mnohokrát a diváky […]
  • Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj26. října 2010 Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj Další filmový výlet do časů husákovské normalizace, který by měli povinně zhlédnout všichni fanoušci retro seriálu Vyprávěj. Na rozdíl od nekonfliktního televizního nostalgického […]
  • Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka12. února 2019 Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka Už je tomu nějaký ten pátek, kdy šel do kin film Davida Ondříčka Jedna ruka netleská (v roce 2003).Režisér David Ondříček si vzal do filmu podobnou skupinu lidí, co s ním vytvářela film […]
  • Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y12. září 2018 Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y Pro peníze udělají postavy filmu Toman cokoli. Stejně jako kdysi jejich předobrazy. Dva z nich ztvárnili oblíbení filmoví a divadelní herci Martin Finger a Jaroslav Plesl. Martina […]