Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Jiří Langmajer - Práce horníka vždy byla a bude velmi tvrdá a poctivá

Jiří Langmajer - Práce horníka vždy byla a bude velmi tvrdá a poctivá

Lang

Jak bys­te před­sta­vil svo­ji posta­vu?

Hraji ředi­te­le dolu, ve kte­rém se ta kata­stro­fa ode­hrá­la, a kte­rý za ni byl také čás­teč­ně zod­po­věd­ný. Režisér David Ondříček si přál, abych svo­ji posta­vu hrál v ost­rav­ském dia­lek­tu a aby to byl tako­vý kla­sic­ký před­re­vo­luč­ní komu­nis­tic­ký pohla­vár, tak dou­fám, že se mi to poved­lo.

Měl jste s ost­rav­ským náře­čím pro­blém?

Jako kaž­dé náře­čí je i tohle straš­ně těž­ké pro něko­ho, kdo jím nor­mál­ně nemlu­ví. Zkrátka když se Pražák sna­ží mlu­vit ost­rav­ským dia­lek­tem, tak to vypa­dá, že se Ostravákům vysmí­vá. Když se zase Ostravák pokou­ší mlu­vit praž­ským dia­lek­tem, tak to fun­gu­je obrá­ce­ně. Naším cílem bylo, abych byl co nej­ví­ce auten­tic­ký, tak­že jsem pří­pra­vou strá­vil poměr­ně dost času. Dokonce mě jeden z kole­gů, kte­rý je z Ostravy a ve fil­mu hrál hor­ní­ka, dostal na sta­rost. Měl za úkol kon­t­ro­lo­vat, jest­li sku­teč­ně zním jako Ostravák.

Čím Vás pro­jekt zau­jal nato­lik, abys­te se roz­ho­dl se na něm podí­let?

Přišlo mi vel­mi atrak­tiv­ní, že to reží­ru­je pan David Ondříček, kte­rý je můj vel­ký kama­rád. Jako herec a reži­sér jsme se potka­li vlast­ně popr­vé. Velmi mě také zau­ja­la ta výzva, zahrát si v jiném náře­čí. A samo­zřej­mě také obsa­ze­ní bylo skvě­lé.

A jaká tedy byla s panem Ondříčkem spo­lu­prá­ce?

Spolupráce byla nad oče­ká­vá­ní dob­rá. David je reži­sér, kte­rý ví přes­ně, co chce, a má rád her­ce. Práce to byla tvr­dá, ale vzpo­mí­nám na ni vel­mi rád.

Dostal jste se při natá­če­ní také pod zem?

Hned můj prv­ní natá­če­cí den byl celý v dole a byl to vlast­ně ten posled­ní den, co štáb pod zemí strá­vil. Dohromady jsem tam byl jenom něja­kých deset hodin. Což je nic pro­ti tomu, co zaži­li všich­ni ostat­ní. Musím říct, že je za to vel­mi obdi­vu­ji.

Dozvěděl jste se ze svě­ta hor­ní­ků něco, co Vám při­šlo pře­kva­pi­vé?

Překvapivé ani ne. Koneckonců v dole už jsem natá­čel něko­li­krát. Nicméně musím říct, že prá­ce hor­ní­ka vždy byla a bude vel­mi tvr­dá a pocti­vá. Co se týče prá­ce na fil­mu jako tako­vém, tak mě vel­mi pří­jem­ně pře­kva­pi­la veli­ce pozi­tiv­ní atmo­sfé­ra na pla­ce, navzdo­ry tomu, v jakých pod­mín­kách a v jakém pro­stře­dí natá­če­ní pro­bí­ha­lo.

Věděl jste něco o tom­to důl­ním neštěs­tí dří­ve? Nebo jste se o něm dozvě­děl až při natá­če­ní?

Něco málo jsem věděl, ale jak vel­ká to byla tragé­die a kolik lidí při ní při­šlo o život, jsem se dozvě­děl až při prá­ci na Dukle 61.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Rozhovor s Janem Hřebejkem15. srpna 2012 Rozhovor s Janem Hřebejkem Jeden z nejúspěšnějších českých režisérů a příležitostně také divadelní režisér. Mezi jeho divácky nejúspěšnější filmy patří: Šakalí léta, Pelíšky, Musíme si pomáhat (6 Českých lvů a […]
  • Jiří Langmajer – Jíra21. srpna 2019 Jiří Langmajer – Jíra Petr Kolečko se tentokrát ocitl i v roli režiséra. Byl jste s jeho „výkonem“ jako zkušený herec spokojený? Byl. Naše společná práce jako režiséra a jeho herce na filmu Přes prsty byla jen […]
  • Rozhovor s Michalem Vieweghem14. srpna 2012 Rozhovor s Michalem Vieweghem V současnosti patří k nejúspěšnějším českým spisovatelům (mj. knihy Povídky o manželství a o sexu, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Zapisovatelé otcovský lásky, Báječná léta s Klausem, […]
  • Rozhovor s Jiřím Langmajerem13. dubna 2017 Rozhovor s Jiřím Langmajerem Liší se nějak natáčení rodinné komedie například od natáčení dramatu? Je na place uvolněnější atmosféra nebo se vyskytnou dramata i při filmování lehčích žánrů? Já jsem žádné velké drama […]
  • Herečka Andrea Hoffmannová se představí po boku Jiřího Langmajera v nové komedii Po čem muži touží. Do kin vstupuje 20. září3. září 2018 Herečka Andrea Hoffmannová se představí po boku Jiřího Langmajera v nové komedii Po čem muži touží. Do kin vstupuje 20. září Po předloňské spolupráci na filmu Pohádky po Emu ztvárnila herečka Andrea Hoffmannová svoji druhou roli ve filmu režiséra Rudolfa Havlíka. Komedie Po čem muži touží podle scénáře, na […]
  • Tisková konference - seriál Neviditelní24. července 2014 Tisková konference - seriál Neviditelní Česká televize připravila pro své diváky nový třináctidílný seriál nazvaný Neviditelní, který bude od září nasazen na páteční večery od 20.00 hodin na ČT 1. Ve stylovém prostředí Muzea […]
  • Po čem muži touží - Mají to ženy snazší?25. září 2018 Po čem muži touží - Mají to ženy snazší? Své nerozvážné přání, které Karel  vysloví, doprovodí slovy: „ženský to maj mnohem jednodušší.“ Mají to opravdu ženy v životě snazší? Zeptali jsme se herců. Evelyna Steimarová vidí  […]
  • Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly?25. září 2018 Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly? „No, možná by nad moje síly byl právě ten mužský svět,“ tvrdí Andrea Hoffmanová. „Myslím si, že jsou situace, kdy si muž může dovolit rozčílit se, a ženě se vždycky řekne: „Nebuď […]
  • Pravidla lži - filmový debut Roberta Sedláčka17. července 2019 Pravidla lži - filmový debut Roberta Sedláčka Snímek režiséra Roberta Sedláčka pojednává o skupince lidí, kteří se sešli na odlehlém místě Šumavy, aby zde společně bojovali se závislostí na drogách. Příběh začíná ve chvíli, kdy do […]
  • Po čem muži touží - A co na to mužská část hereckého obsazení?25. září 2018 Po čem muži touží - A co na to mužská část hereckého obsazení? „Rozhodně ne,“ odporuje názoru svého hrdiny Jiří Langmajer. „Já si myslím, že ženský to mají těžší než chlapi. Mají toho víc na bedrech a víc toho snesou, to je vlastně dokázané, že […]