Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Jiří Langmajer - Práce horníka vždy byla a bude velmi tvrdá a poctivá

Jiří Langmajer - Práce horníka vždy byla a bude velmi tvrdá a poctivá

Lang

Jak bys­te před­sta­vil svo­ji posta­vu?

Hraji ředi­te­le dolu, ve kte­rém se ta kata­stro­fa ode­hrá­la, a kte­rý za ni byl také čás­teč­ně zod­po­věd­ný. Režisér David Ondříček si přál, abych svo­ji posta­vu hrál v ost­rav­ském dia­lek­tu a aby to byl tako­vý kla­sic­ký před­re­vo­luč­ní komu­nis­tic­ký pohla­vár, tak dou­fám, že se mi to poved­lo.

Měl jste s ost­rav­ským náře­čím pro­blém?

Jako kaž­dé náře­čí je i tohle straš­ně těž­ké pro něko­ho, kdo jím nor­mál­ně nemlu­ví. Zkrátka když se Pražák sna­ží mlu­vit ost­rav­ským dia­lek­tem, tak to vypa­dá, že se Ostravákům vysmí­vá. Když se zase Ostravák pokou­ší mlu­vit praž­ským dia­lek­tem, tak to fun­gu­je obrá­ce­ně. Naším cílem bylo, abych byl co nej­ví­ce auten­tic­ký, tak­že jsem pří­pra­vou strá­vil poměr­ně dost času. Dokonce mě jeden z kole­gů, kte­rý je z Ostravy a ve fil­mu hrál hor­ní­ka, dostal na sta­rost. Měl za úkol kon­t­ro­lo­vat, jest­li sku­teč­ně zním jako Ostravák.

Čím Vás pro­jekt zau­jal nato­lik, abys­te se roz­ho­dl se na něm podí­let?

Přišlo mi vel­mi atrak­tiv­ní, že to reží­ru­je pan David Ondříček, kte­rý je můj vel­ký kama­rád. Jako herec a reži­sér jsme se potka­li vlast­ně popr­vé. Velmi mě také zau­ja­la ta výzva, zahrát si v jiném náře­čí. A samo­zřej­mě také obsa­ze­ní bylo skvě­lé.

A jaká tedy byla s panem Ondříčkem spo­lu­prá­ce?

Spolupráce byla nad oče­ká­vá­ní dob­rá. David je reži­sér, kte­rý ví přes­ně, co chce, a má rád her­ce. Práce to byla tvr­dá, ale vzpo­mí­nám na ni vel­mi rád.

Dostal jste se při natá­če­ní také pod zem?

Hned můj prv­ní natá­če­cí den byl celý v dole a byl to vlast­ně ten posled­ní den, co štáb pod zemí strá­vil. Dohromady jsem tam byl jenom něja­kých deset hodin. Což je nic pro­ti tomu, co zaži­li všich­ni ostat­ní. Musím říct, že je za to vel­mi obdi­vu­ji.

Dozvěděl jste se ze svě­ta hor­ní­ků něco, co Vám při­šlo pře­kva­pi­vé?

Překvapivé ani ne. Koneckonců v dole už jsem natá­čel něko­li­krát. Nicméně musím říct, že prá­ce hor­ní­ka vždy byla a bude vel­mi tvr­dá a pocti­vá. Co se týče prá­ce na fil­mu jako tako­vém, tak mě vel­mi pří­jem­ně pře­kva­pi­la veli­ce pozi­tiv­ní atmo­sfé­ra na pla­ce, navzdo­ry tomu, v jakých pod­mín­kách a v jakém pro­stře­dí natá­če­ní pro­bí­ha­lo.

Věděl jste něco o tom­to důl­ním neštěs­tí dří­ve? Nebo jste se o něm dozvě­děl až při natá­če­ní?

Něco málo jsem věděl, ale jak vel­ká to byla tragé­die a kolik lidí při ní při­šlo o život, jsem se dozvě­děl až při prá­ci na Dukle 61.


  • Večírek – Recenze – 30%18. srpna 2021 Večírek – Recenze – 30% Komedie Večírek je režijním debutem herce Michala Suchánka, jenž ji natočil podle vlastní divadelní hry, jejíž text si sám adaptoval do filmového scénáře. Děj se točí kolem srazu bývalých […] Posted in Filmové recenze
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
  • Jiří Langmajer slaví 55 let3. června 2021 Jiří Langmajer slaví 55 let V letech 1981-1987 studoval hudebně-dramatický obor na pražské konzervatoři. Již během studií ho režisér Karel Smyczek obsadil do významných rolí v seriálu Třetí patro nebo ve filmu Proč ? […] Posted in Profily osob
  • Natáčí se vánoční romantická komedie Přání Ježíškovi19. listopadu 2020 Natáčí se vánoční romantická komedie Přání Ježíškovi I když počasí zatím vánočně příliš nevypadá, rozběhlo se před pár dny natáčení nové romantické komedie Přání Ježíškovi. Jde o vánoční příběh odehrávající se během jednoho dne, ve kterém se […] Posted in Tiskové zprávy (Newslettery)
  • Bábovky24. září 2020 Bábovky O FILMU Podle stejnojmenného knižního bestselleru Radky Třeštíkové režisér Rudolf Havlík natočil celovečerní film Bábovky. Producentem filmu je Petr Erben - Logline Production. Pod […] Posted in Speciály
  • Líbáš jako ďábel - Přenesení děje do Maroka byl správný tah.21. června 2020 Líbáš jako ďábel - Přenesení děje do Maroka byl správný tah. Film je pokračováním divácky úspěšné komedie Líbáš jako Bůh.. Přivede osud Heleny, ženy v nejlepších letech se zkušenostmi z jednoho manželství a jejích blízkých, do kin novou vlnu diváků? […] Posted in Retro filmové recenze
  • Národní třída - O FILMU27. září 2019 Národní třída - O FILMU Nejpřekládanější kniha Jaroslava Rudiše, která zaznamenala velký ohlas hlavně v Německu a v Česku a před pěti lety byla nominována na Magnesii Literu, vstoupí do kin jako celovečerní film […] Posted in Speciály
  • Do kin míří temná sídlištní komedie Národní třída25. září 2019 Do kin míří temná sídlištní komedie Národní třída Národní třída se dostává do kin skoro přesně 30 let poté, co hrdina stejnojmenné Rudišovy knihy v listopadu 89 stanul na pražské Národní třídě Hynek Čermák a Jan Cina ve filmu […] Posted in Filmové a televizní aktuality

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,44535 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53607 KB. | 20.09.2021 - 04:37:51