Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Jiří Bruder

Jiří Bruder

Jiří Bruder (13. dub­na 1928 v Praze - 31.května 2014) byl čes­ký herec.

Pocházel z umě­lec­ké rodi­ny, jeho tatí­nek byl her­cem a zpě­vá­kem ve Vinohradském kaba­re­tu, rov­něž oba jeho strý­co­vé byli zpě­vá­ky a muzi­kan­ty. Jeden ze strý­ců hrál na saxo­fon v orchest­ru Jaroslava Ježka. Jeho bra­tr je herec dabér a zpě­vák Stanislav Bruder (1933), se kte­rým byl v začát­cích čas­to v angaž­má. Během své základ­ní vojen­ské služ­by hrál v Armádním diva­dle spo­leč­ně s paní Jiřinou Jiráskovou, poznal zde i Jiřího Šlitra, o mno­ho let dří­ve než jej poznal Jiří Suchý.

S herec­tvím začí­nal v Divadle 5. květ­na, poté vystří­dal něko­lik dal­ších diva­del­ních a estrád­ních sou­bo­rů (např. Divadlo Jiřího Wolkera či Divadlo Paravan, Divadlo Na Fidlovačce), nako­nec bez­má­la 30 let půso­bil v Městských diva­dlech praž­ských (1963 – 1987) , i poz­dě­ji zde vystu­po­val jako host – nyní v Divadle ABC.

Jeviště ho láka­lo už od čas­ných mla­dých let. Hereckou ško­lu přes­to nevy­stu­do­val, vyu­čil se mecha­ni­kem psa­cích a počí­ta­cích stro­jů. Zároveň ved­le ško­ly zkou­šel kaba­ret a účin­ko­val v diva­del­ním kom­par­zu. Získal cen­né prak­tic­ké zku­še­nos­ti a poz­dě­ji slo­žil pro­fes­ní zkouš­ky před komi­sí.

Mezi jeho diva­del­ní úspě­chy beze­spo­ru pat­ří kanad­ský Montreal, kde spo­lu s kole­gou Lubomírem Lipským hrá­li klau­ny ve hře Revue z Bedny. I přes sil­nou kon­ku­ren­ci, mimo jiné v podo­bě slav­né­ho Kinoautomatu, skli­di­lo před­sta­ve­ní vel­ký úspěch. Následovaly dal­ší měsí­ce se stej­ným před­sta­ve­ním, ten­to­krát v Brazílii.

Zahrál si mno­ho desí­tek tele­viz­ních a fil­mo­vých pře­váž­ně drob­ných či epi­zod­ních rolí. Jedná se o výraz­né­ho kome­di­ál­ní­ho a výbor­né­ho dabin­go­vé­ho her­ce, což osvěd­čil napří­klad v ani­mo­va­mém seri­á­lu Simpsonovi nebo hla­sem, kte­rý pro­půj­čil Méďovi Béďovi, účin­ko­val i v seri­á­lu Tom a Jerry. Svůj hlas pro­půj­čil i zná­mé­mu fran­couz­ské­mu komi­ko­vi Bourvilovi. S Bourvilem je spo­je­na i jed­na pří­ho­da, kdy se při pre­mi­é­ře fil­mu Smolař s Bourvilem a Louis de Funesem obje­vil v úvod­ních titul­kách ved­le Františka Filipovského jako L. de Funese mís­to Bourvil - Jiří Bruder spo­je­ní Bourvil - Stanislav Bruder. Po odvy­sí­lá­ní teh­dy násle­do­va­lo množ­ství pokut a jiných posti­hů, ale Jiří Bruder prý vzká­zal: „Ať to tam necha­jí, vždyť je to pře­ce brá­cha!“ Překlep tam tedy zůstal a ješ­tě v roce 2004 jej tak vysí­la­la TV Nova

V roce 1996 se obje­vi­ly váž­né zdra­vot­ní pro­blémy, pod­stou­pil sérii těž­kých ope­ra­cí dol­ních kon­če­tin. Divadlo mu schá­ze­lo, po letech opět sta­nul na jeviš­ti Divadla ABC v men­ší roli ve hře Jezinky bez­in­ky. V pokro­či­lém věku tím­to před­sta­ve­ním uza­vřel svou boha­tou diva­del­ní kari­é­ru. Penzi trá­vil v dom­ku na praž­ském Smíchově.


Detaily o článku Jiří Bruder


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,58181 s | počet dotazů: 233 | paměť: 55912 KB. | 24.05.2022 - 01:04:17