Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Jim Stopanni: Velká kniha posilování

Jim Stopanni: Velká kniha posilování

VelkaKniha
VelkaKniha

Pokud si tuto kni­hu kupu­je­te zna­me­ná to že buď chce­te začít s posi­lo­vá­ním nebo nějak chce­te roz­vi­nout svo­je tré­nin­ko­vé plá­ny a musím uznat že lep­ší vol­bu jste nemoh­li udě­lat, kni­ha je dle mého názo­ru jed­na z nej­lep­ších své­ho dru­hu. Proč? Pojdmě se na spo­leč­ně podí­vat a začne­me rov­nou obsa­hem...

Kniha jako tako­vá je roz­dě­le­na na 6 čás­tí:

-Základy tré­nin­ku

-Trénink pro roz­voj sva­lo­vé­ho obje­mu

-Trénink pro roz­voj maxi­mál­ní síly

-Trénink pro spa­lo­vá­ní tuků

-Zásobník cvi­ků

-Strava pro maxi­mál­ní růst sva­lů, síly a spa­lo­vá­ní tuků

Tyto čás­ti vám na více jak 600 stra­nách důklad­ně poda­jí všech­ny důle­ži­té infor­ma­ce k posi­lo­vá­ní, ale i ke stra­vo­vá­ní a rekon­va­lescen­ci těla po tré­nin­ku. Kniha je vel­mi zají­ma­vá a pro­to jsem se roz­ho­dl vám důklad­ně popsat  všech­ny čás­ti tak aby jste si vytvo­ři­li na tuto nád­her­nou kníž­ku důklad­ný pohled...

Část I.: Základy tré­nik­nu

V prv­ní čás­ti kni­hy se dozví­te základ­ní prin­ci­py tré­nin­ku kte­ré bez kte­rých se neo­be­jde­te v posi­lo­vá­ní. Je zde  popsa­ná ter­mi­no­lo­gie bez kte­ré se neo­be­jde­te tak­též se neo­be­jde­te s popi­sem nářa­dí a tré­nin­ko­vých pro­měn­ných bez kte­rých po něja­kém čase dochá­zí ke stag­na­ci sva­lů 😀

Část II. a III.: Trénink pro roz­voj maxi­mál­ní­ho obje­mu a maxi­mál­ní síly

Tyto dvě čás­ti jsem se roz­ho­dl spo­jit do jed­né jeli­kož se jeden od dru­hé­ho moc neli­ší. V obou jsou popsá­ny meto­dy popi­su­jí­cí mani­pu­la­ci se vším co se nachá­zí v tré­nin­ko­vém plá­nu tak aby jste dosáh­li maxi­mál­ní spo­ko­je­nos­ti s vaším poža­dav­kem. Jediný roz­díl mezi těmi­to část­mi se nachá­zí v kapi­to­le o tré­nin­ko­vých  plá­nech kde tré­nik pro objem není roz­dě­len na úrov­ně opro­ti tré­nin­ku pro roz­voj maxi­mál­ní síly kde je plán roz­dě­len na úrov­ně pod­le zku­še­nos­tí

Část IV.: Trénink pro spa­lo­vá­ní tuků

V této čás­ti se ohlí­ží spí­še na správ­nou výži­vu pro spa­lo­vá­ní a popi­su­je cvi­ky s nej­vět­ší účin­nos­tí. Má ale asi nej­ví­ce popsa­né tré­nin­ko­vé plá­ny ze všech.

Část V.: Zásobník cvi­ků

Tato část je ze všech nej­ob­sáh­lej­ší, obsa­hu­je totiž 200 stran se cvi­ky a jejich popi­sem a dokon­ce i jejich alter­na­ti­va­mi.

Část VI.: Strava

Tato část obsa­hu­je sezna­my jídel­níč­ků pasu­jí­cí na téměř kaž­dý typ člo­vě­ka tak aby jste dosáh­li maxi­mál­ních výsled­ků a taky návod jak si tako­vý jídel­ní­ček sesta­vit.

Kniha při­ná­ší na svých 632 stra­nách oprav­du vše potřeb­né tím ode mne zís­ká­vá 10/10

Díky za váš čas


  • Autor: Stopanni Jim
  • Formát / stran: 16×24 cm, 640 stran
  • Datum vydá­ní: 26.04.2016
  • Katalogové čís­lo: 69032
  • ISBN: 978-80-247-5643-1
  • Edice: Sport extra
  • Kategorie: Sport

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,39317 s | počet dotazů: 238 | paměť: 56666 KB. | 29.06.2022 - 11:57:37