Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Jestli mi uvěříš - jedno jediné nedorozumění, jedna hloupá náhoda

Jestli mi uvěříš - jedno jediné nedorozumění, jedna hloupá náhoda

0055142576 JeMiUv velka
0055142576 JeMiUv velka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Katarína Gillerová je nazý­vá­na slo­ven­skou Danielle Steelovou. Její romá­ny mají vždy zají­ma­vou záplet­ku. U novin­ky „Jestli mě uvě­říš“ tomu není jinak. 

Život je plný náhod a nedo­ro­zu­mě­ní. Své o tom ví osm­a­dva­ce­ti­le­tá Viki, kte­rá pra­cu­je v pro­dej­ně zahrad­ní tech­ni­ky. Stará se o své­ho synov­ce Romanka spo­leč­ně s mat­kou a bra­t­rem. Romanko při­šel o svou mamin­ku při poro­du. Viki se vyrov­ná­vá se situ­a­cí, kte­rá vznik­la před lety. Jedno jedi­né nedo­ro­zu­mě­ní, jed­na hlou­pá náho­da, kte­rá spus­tí kolo­toč udá­los­tí, se kte­rý­mi se Viki musí vyrov­nat. Dokáže najít své mís­to v živo­tě, udr­žet si dobrou prá­ci a doká­že vytvo­řit har­mo­nic­kou rodi­nu? Má také prá­vo na štěs­tí? Více už vám nepro­zra­dím, pusť­te se do čte­ní. Rozhodně nebu­de­te lito­vat.

Kniha má 20 kapi­tol, kte­ré jsou pojme­no­vá­ny pod­le toho, o čem jsou, cel­kem 348 stran, na kon­ci je obsah.

Dějové linie se pro­lí­na­ly mezi sou­čas­nos­tí a zhru­ba před dese­ti lety. Nečinilo mě to pro­blém. Postupně stříp­ky děje do sebe zapa­da­ly. Hlavní hrdin­ka byla skvě­lá hol­ka a moc jsem jí fan­di­la. Bylo mě jí i na jed­nu stra­nu líto, co vše si muse­la vytr­pět a uvě­do­mu­ji si vlast­ně jak byla sil­ná žena. To bylo oprav­du obdi­vu­hod­né.

Román z pera Kataríny Gillerové se mě opět moc líbil. Vždy se těším na její dal­ší romá­ny a vím, že mě nikdy dopo­sud nezkla­ma­la. Už jsem jich pře­čet­la něko­lik a vždy jsem mile pře­kva­pe­na.

Titulní strán­ka má na sobě hlav­ní hrdin­ka Viki ve sva­teb­ních šatech a u ces­ty. Kam se Viki roz­hod­ne jít? Bude to koneč­ně ta správ­ná ces­ta?

Román o lás­ce, tou­ze, nedo­ro­zu­mě­ní, náho­dě, kte­rý vás chyt­ne hned od prv­ní stra­ny. Čtení jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Vůbec jsem se nenu­di­la. Autorka má veli­ce oso­bi­tý způ­sob vyprá­vě­ní. Někdy sta­čí oprav­du zpo­ma­lit a uvě­do­mit si, za čím se vlast­ně žene­me a co nám to při­ná­ší. Co si také hlav­ní hrdin­ka uvě­do­mi­la.

Katarína Gillerová vystu­do­va­la střed­ní eko­no­mic­kou ško­lu. Už teh­dy pub­li­ko­va­la v časo­pi­sech povíd­ky a bás­nič­ky, při­spí­va­la i do roz­hla­su. Po matu­ri­tě ode­šla do Bratislavy, kde vystu­do­va­la Ekonomickou uni­ver­zi­tu. Je vda­ná, má jed­no­ho syna a pra­cu­je jako eko­nom­ka. V roce 2001 vyda­la kníž­ku pro děti Moja kama­rád­ka kníž­ka. Vydala řadu romá­nů, z nichž čes­ky vyšly Láska si nevy­bí­rá, Dotkni se mě, lás­ko, Ráno neplá­ču, Miluj mě navždy, Zapomeň na minu­lost, Neodcházej, Záhada zad­ní­ho poko­je, koneč­ně se roz­hod­ni, Zvláštní pří­běh. Autorka je ozna­čo­vá­na za slo­ven­skou Danielle Steelovou.

Autor: Katarína Gillerová

Žánr: román

Vydáno: 2019, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, Praha

Počet stran: 348

Vazba kni­hy: tvr­dá s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-267-1497-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,77895 s | počet dotazů: 247 | paměť: 58228 KB. | 12.08.2022 - 01:01:13