Kritiky.cz > Recenze knih > Jessica Cornwellová: Hadí listiny

Jessica Cornwellová: Hadí listiny

HadiMale

Devětadvacetiletou Jessicu Cornwellovou zvo­lil časo­pis Obserwer nej­lep­ším debu­tan­tem pro rok 2015. Její prvo­ti­na – román ve sty­lu Umberta Eca a Dana Browna – zau­ja­la kri­ti­ku a co hlav­ně, zís­ka­la si pří­zeň čte­ná­řů.

Cornwellová má pro psa­ní všech­ny před­po­kla­dy a bylo jen otáz­kou času, kdy dá o sobě čte­ná­řům vědět. Narodila se do počet­né a umě­lec­ky zalo­že­né rodi­ny, jejíž vět­ši­na čle­nů se věnu­je lite­ra­tu­ře nebo umě­ní.  Na Stanfordské uni­ver­zi­tě v Kalifornii stu­do­va­la ang­lič­ti­nu a na Autonomní uni­ver­zi­tě ve Španělsku dra­ma. S kata­lán­skou diva­del­ní spo­leč­nos­tí La Fura dels Baus si vyzkou­še­la roli diva­del­ní hereč­ky, poté se zabyd­le­la v Londýně, kde pra­co­va­la jako fil­mo­vá pro­dukč­ní. Zřejmě ze Španělska si při­vez­la někte­ré stříp­ky pro svůj román, jež se svou pod­stat­nou čás­tí ode­hrá­vá v hlav­ním měs­tě Katalánska – Barceloně.

Hadí lis­ti­ny jsou ohlá­še­ny jako „prv­ní sva­zek mytic­ké tri­lo­gie“ a roz­hod­ně jde o pre­ciz­ně vysta­vě­né, do detai­lů pro­pra­co­va­né dílo, kte­ré nene­chá čte­ná­ře kni­hu nedo­číst. Děj si žádá jeho pozor­nost, byť pře­ska­ko­vá­ní mezi něko­li­ka časo­vý­mi rovi­na­mi a mís­ty děje je dob­ře ozna­če­no roz­dě­le­ním do „knih“ – jakých­si kapi­tol, z nichž někte­ré jsou výňat­ky pra­sta­rých lite­rár­ních děl, opře­de­ných tajem­nem. A prá­vě tohle tajem­no nutí číst dál.

Hlavní dějo­vá linie se ode­hrá­vá v zimě 2014 (sou­čas­nost) a létě 2003 v uli­cích tepa­jí­cí Barcelony. Mladá věd­ky­ně Anna Vercová, jejíž psy­chi­ku a myš­len­ko­vé pocho­dy může vní­mat čte­nář jako poně­kud zma­teč­né a slo­ži­té, se dává do slu­žeb mece­náš­ské­ho spo­le­čen­ství „vyvo­le­ných“, aby pát­ra­la po pra­starém ruko­pi­se. V pří­rod­ní­mi živly takřka roz­me­ta­né kap­li na Malorce obje­ví lis­ti­ny, s nimiž, jak se uká­že, mají sou­vis­lost tři ritu­ál­ní vraž­dy, kte­ré v létě 2003 otřásly Bracelonou. Oběti bru­tál­ních vražd spo­ju­je vyříz­lý jazyk a sym­bo­ly, vyry­té do kůže po celém těle. Po vra­ho­vi mar­ně pát­rá detek­tiv Fabregat. Mezitím na scho­dech katedrá­ly umí­rá milá­ček bar­ce­lo­n­ských divá­ků, hereč­ka Natalia Hernandezová.  Fabregat je pře­svěd­čen, že její vraž­da má s ritu­ál­ní­mi vraž­da­mi sou­vis­lost, byť oběť není nikterak zne­tvo­ře­ná, a jak je patr­né z kame­ro­vých zázna­mů z kamer, sní­ma­jí­cích katedrá­lu, zřej­mý vrah nad ní ronil slzy. Po jede­nác­ti letech Anna za pomo­ci Fabregata luš­tí sym­bo­ly, vyry­té do kůže zavraž­dě­ných žen, jitří sta­ré rány, spo­ju­je sou­vis­los­ti a je tak blíž jak vra­ho­vi, tak k Hadím lis­ti­nám, ruko­pi­su psa­ném jazy­kem čaro­dě­jů a alchy­mis­tů. Tou dobou už se však i Anna oci­tá v nebez­pe­čí živo­ta…

Čtenáře zaujme obrov­ské množ­ství infor­ma­cí a autor­čin pře­hled, s nímž spo­ju­je již exis­tu­jí­cí (ulič­ky Barcelony, pro­stře­dí uni­ver­zi­ty) s vymyš­le­ným (tex­ty sta­ro­dáv­ných lis­tin), a díky němuž má čte­nář pocit, že drží v rukou sku­teč­ně „chytře“ napsa­né dílo.  To se roz­hod­ně nedá číst pou­ze let­mo, čte­ná­ři by totiž uni­ka­ly sou­vis­los­ti, potřeb­né pro pocho­pe­ní násle­du­jí­cích udá­los­tí.  Kladem Hadích lis­tin je, že v pod­sta­tě až do posled­ní stra­ny čte­nář sku­teč­ně neví (a ani si netrou­fá odha­do­vat), kdo je vra­hem  ̶  zda psy­cho­pat s buj­nou fan­ta­zií, jejíž někte­ré výplo­dy se náhod­ně sho­du­jí se sta­ro­vě­ký­mi sym­bo­ly, člen taj­né­ho spol­ku, umě­lec, jež tvo­ří z lid­ských těl nebo člo­věk, jež zná tajem­ství, pro­vá­ze­jí­cí lid­stvo od počát­ku věků?

Na adre­su Hadích lis­tin a  Jessicy Cornwellové lze napsat pou­ze toto: jde o sku­teč­ně „chyt­rý“ román a zřej­mě i nada­nou a talen­to­va­nou novou autor­ku.


 • Autor: Jessica Cornwellová
 • Žánr: his­to­ric­ký román – thriller
 • Nakladatelství: Plus, Albatros Media a.s.
 • Rok vydá­ní: 2015
 • Počet stran: 453
 • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi: Albatros Media.


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Paula Hawkins: Dívka ve vlaku24. listopadu 2015 Paula Hawkins: Dívka ve vlaku Román, který trhal a trhá po celém světě rekordy v počtu prodaných výtisků. A o čem že vlastně je? Rachel každodenně dojíždí vlakem do práce a po cestě si prohlíží okolní domy. Postupem […]
 • Dmitry Glukhovsky - Soumrak9. listopadu 2019 Dmitry Glukhovsky - Soumrak Glukhovsky, známý autor populárního a oceňovaného postapokalyptického románu Metro 2033, který se dokonce dočkal i neméně slavné videoherní adaptace, přichází "na svět" s další knihou. […]
 • Helsing, Mason: Můj otec byl MIB8. listopadu 2019 Helsing, Mason: Můj otec byl MIB Encyklopedický rozměr knihy Můj otec byl MIB je jen jednou předností. Další je fakt, že Jan van Helsing zpracoval informace ve spolupráci se synem muže, který prý pracoval jako Muž […]
 • Dárky z přírody - 100 nápadů na tvoření s dětmi18. října 2019 Dárky z přírody - 100 nápadů na tvoření s dětmi Všechny roční období jsou krásné a bohaté na různé přírodniny, které naleznete při vašich procházkách přírodou. Celá rodina se může podílet na výrobě zajímavých a krásných dekorací, ale […]
 • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […]
 • Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima […]
 • Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend9. srpna 2018 Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend Každý kraj má své pověsti, báje a legendy, které se předávají z generace na generaci. Každá z nich si příběh lehce upraví a vyprávění nabyde temných a hrůzostrašných rozměrů. Nejinak je […]
 • Danielle Steel: Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat znovu (zlatý box)15. února 2016 Danielle Steel: Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat znovu (zlatý box) V nakladatelství IKAR vyšel před Vánoci opravdový dárek pro milovníky románů Danielle Steel. Ve zlatém boxu, graficky zpracovaném jako dárek, převázaný  ozdobnou stužkou, se ukrývá asi […]
 • Vánoční příběhy: Snížek - dokáže Bel pomoci malé Lucy a najde jejího kocourka?17. listopadu 2019 Vánoční příběhy: Snížek - dokáže Bel pomoci malé Lucy a najde jejího kocourka? Bel má rozporuplné pocity, jelikož má Vánoce strávit u babičky. To by nebyl až takový problém, kdyby babička nebydlela ve starém domě, který nebudí v Bel zrovna ten nejlepší dojem. To […]
 • Milan Mikuláštík: Manažerská psychologie24. září 2015 Milan Mikuláštík: Manažerská psychologie Povýšili vás nebo jste úspěšným řídícím pracovníkem firmy delší dobu, ale chcete na sobě stále pracovat? Nebo jste manažerem, ale zdá se vám, že se motáte v kruhu, byť máte ke své práci ty […]