Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Jeri Ryan

Jeri Ryan

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jeri Lynn Ryan, rod­ným jmé­nem Jeri Lynn Zimmermann (* 22. úno­ra 1968 Mnichov) je ame­ric­ká tele­viz­ní a fil­mo­vá hereč­ka, kte­rá se sta­la zná­mou rolí Borgy asi­mi­lo­va­né dív­ky a násled­ně osvo­bo­zoné Sedmé z deví­ti v seri­á­lu Star Trek: Vesmírná loď Voyager (1997–2001).

Ztvárnila také posta­vu Veroniky „Ronnie“ Cookeové v seri­á­lu Bostonská střed­ní (2001–2004). Objevila se ve sci-fi sérii Temné nebe (1997) a v dra­ma­tic­ké sérii Žralok (2006–2008). V roce 2011 zís­ka­la na sta­ni­ci ABC titul­ní roli dok­tor­ky Kate Murphyové v seri­á­lu Tělo jako důkaz.

Osobní život

V roce 1968, kdy se naro­di­la, půso­bil její otec Gerhard Florian Zimmermann jako hlav­ní ser­žant na ame­ric­ké vojen­ské základ­ně ve Spolkové repub­li­ce Německo. Matka Sharon Zimmermannová, kte­rá pra­co­va­la na pozi­ci soci­ál­ní pra­cov­ni­ce, ji při­ved­la na svět v Mnichově. Spolu se star­ším bra­t­rem Markem vyrůs­ta­la do svých jede­nác­ti let na vojen­ských základ­nách v Kansasu, Marylandu, Havaji, Georgii a Texasu. Tehdy se její otec roz­ho­dl ode­jít z armá­dy a usa­dit se s rodi­nou ve měs­tě Paducah v Kentucky.

Na střed­ní ško­le Lone Oak High School matu­ro­va­la v roce 1986, v celo­ná­rod­ní sou­tě­ži zís­ka­la sti­pen­di­um ke stu­diu na Northwest University v Evanstonu v Illinois. Na uni­ver­zi­tě se sta­la člen­kou dív­čí­ho spol­ku „Alfa Fí“ (ΑΦ), v němž se roku 1989 uchá­ze­la o jeho nej­krás­něj­ší člen­ku v sou­tě­ži Miss ΑΦ. Vítězství jí zajis­ti­lo postup na celo­stát­ní Miss Illinois, ve kte­ré zís­ka­la korun­ku nej­krás­něj­ší dív­ky, čímž se pro­bo­jo­va­la do celo­ná­rod­ní sou­tě­že Miss USA, v níž obsa­di­la čtvr­té mís­to.

V roce 1990 pro­mo­va­la na uni­ver­zi­tě s titu­lem „baka­lář diva­del­ní­ho umě­ní“ (B.A.).

Filmová kariéra

Ve škol­ních letech si přá­la být zvě­ro­lé­kař­kou, ale ješ­tě na střed­ní ško­le zača­la hrát v míst­ním ochot­nic­kém sou­bo­ru. Před ukon­če­ním uni­ver­zi­ty zís­ka­la prv­ní malou roli ve fil­mu Letadla, vla­ky, auto­mo­bi­ly, její scé­na ale byla nako­nec vystři­že­na. Po abso­lu­to­riu zača­la navště­vo­vat cas­tingy a pra­co­vat v rekla­mách. První rea­li­zo­va­nou roli zís­ka­la v sit­co­mu Who’s the Boss? v roce 1991. Jako host se obje­vi­la v něko­li­ka popu­lár­ních seri­á­lech – Matlock (1993), To je vraž­da, napsa­la (1995), Melrose Place (1996). Vedle toho se obje­vi­la i v nezá­vis­lých fil­mech jaký­mi byly Men Cry Bullets (1997) a The Last Man (2000).

Roku 1996 ji moh­li divá­ci spat­řit v tele­viz­ním seri­á­lu sta­ni­ce NBC Temné nebe, ve kte­rém ztvár­ni­la roli mimo­zem­ské vyšet­řo­va­tel­ky Juliet Stuartové. Po jed­né sezó­ně byl seri­ál zru­šen, přes­to prá­vě tato role zna­me­na­la zásad­ní zlom v její dosa­vad­ní kari­é­ře. Všimli si jí fil­ma­ři sci-fi s nabíd­kou role Sedmé z deví­ti v seri­á­lu Star Trek: Vesmírná loď Voyager (4. – 7. sezó­na), kte­rá zna­me­na­la celo­svě­to­vou slá­vu a nálep­ku sex-symbolu. Seriál obstál nejen u divá­ků, ale byl pozi­tiv­ně hod­no­cen i recen­ze­mi.

Po skon­če­ní posled­ní sezo­ny Voyageru roku 2001 při­ja­la posta­vu frustro­va­né práv­nič­ky Ronnie Cookeové v seri­á­lu Bostonská střed­ní, kte­rou ji napsal David Kelley „pří­mo na tělo“. Tento pro­jekt byl zru­šen v roce 2004.

V letech 2006–2008 hrá­la v seri­á­lu Žralok.

Soukromý život

V roce 1990 potka­la inves­tič­ní­ho ban­ké­ře Jacka Ryana, za kte­ré­ho se 15. červ­na 1991 pro­vda­la. Z jejich man­žel­ství se naro­dil syn Alex (* 1994), v srpnu 1999 ale došlo k roz­vo­du. Jack Ryan se v roce 2004 uchá­zel o křes­lo do Senátu USA na repub­li­kán­ské kan­di­dát­ce, ale byl donu­cen odstou­pit poté, co byla odha­le­na infor­ma­ce, že před šes­ti lety ho v roz­vo­do­vém říze­ní man­žel­ka obvi­ni­la z vynu­co­vá­ní sexu na veřej­nos­ti a podiv­ných sexu­ál­ních prak­tik v noč­ních klu­bech. Ryan tato nař­če­ní ihned odmí­tl a hereč­ka se k nim nevy­já­d­ři­la, přes­to ovšem ten­to sexu­ál­ní skan­dál zna­me­nal konec poli­tic­kých ambi­cí a sta­že­ní jeho kan­di­da­tu­ry. Senátorské křes­lo za stát Illinois nako­nec ten rok vyhrál demo­kra­tic­ký nová­ček Barack Obama.

Jejím part­ne­rem se po roz­vo­du stal jeden z pro­du­cen­tů Voyageru Brannon Braga, s nímž v posled­ním roce natá­če­ní navá­za­la part­ner­ský vztah. V roce 2003 však v Los Angeles potka­la fran­couz­ské­ho kucha­ře Christophea Émého, za nějž se pro­vda­la. V úno­ru 2005 spo­leč­ně ote­vře­li restau­ra­ci Ortolan na tře­tí uli­ci v Los Angeles, kde je ser­ví­ro­vá­na fran­couz­ská kuchy­ně po moder­ním způ­so­bu. Svatbu uspo­řá­da­li 16. červ­na 2007 v údo­lí řeky Loiry mezi Sully-sur-Loire a Chalonnes ve Francii. Dne 20. břez­na 2008 při­ved­la v Los Angeles na svět dce­ru Gisele Émé.


Detaily o článku Jeri Ryan


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80992 s | počet dotazů: 240 | paměť: 58208 KB. | 13.08.2022 - 14:20:47