Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Jennifer Nivenová:Všechny malé zázraky

Jennifer Nivenová:Všechny malé zázraky

Vsechny
Vsechny

Příběh prv­ní lás­ky dvou stře­do­ško­lá­ků. Námět jako u vět­ši­ny knih pro mla­dé – ale pozor, tohle je jed­no­znač­ně ori­gi­nál­ní, neotře­lé, nápad má smy­sl a hloub­ku.

Theodor Finch je fas­ci­no­va­ný smr­tí. Přemýšlí o růz­ných způ­so­bech, jak se zabít, kdy je vhod­ná pří­le­ži­tost na smrt. Ale při jed­nom jeho poku­su o zabi­tí – sesko­ku z řím­sy – ho něco zasta­ví. Přesněji řeče­no někdo a tím je na prv­ní pohled oby­čej­ná dív­ka Violet Markeyová. Navzájem se zachrá­ní a tím­to oka­mži­kem začí­ná jejich neo­by­čej­né a neza­po­me­nu­tel­né dob­ro­druž­ství.

Všechny malé zázra­ky jsou pře­de­vším o živo­tě, jeho smys­lu, růz­ných způ­so­bech, jak život pro­žít, pro­mr­hat nebo si ho užít. Hodně vel­kou roli zde hra­je již zmi­ňo­va­ná smrt, kte­rá je s živo­tem vždy spo­je­ná, ať už se nám to líbí, nebo ne.

Velká část kni­hy je věno­vá­na prá­vě myš­len­ko­vým pocho­dům Theodora. Nebudu tady popi­so­vat, jaký to byl roman­tik, vlast­ně nor­mál­ní hez­ký kluk, ale byl tak zau­ja­tý smr­tí, že jeho cho­vá­ní mís­ty hra­ni­či­lo jak s nemo­cí, tak i s geni­a­li­tou. Tohle vše a mno­hem víc se dozví­te v této neu­vě­ři­tel­né kni­ze.

Nejvíce se mi líbi­la prá­vě ori­gi­na­li­ta – je to pří­běh o lás­ce puber­ťá­ků, kte­ří na jed­nu stra­nu puber­ťá­ci vůbec nejsou a na dru­hou stra­nu stá­le jsou.

Jsou zde krás­ně vykres­le­ny zají­ma­vé myš­len­ky, fak­ta, kte­ré až vyrá­že­jí dech, rodin­né vzta­hy, bohu­žel tako­vé, jaké oprav­du jsou.

Není to typic­ká kni­ha z žán­ru young adult – je zde smrt, ale nebo­ju­je se, je zde lás­ka, ale není tu žád­né „ach, on je tak krás­ný…“

Je zde pou­ze život. Takový, jaký oprav­du je. Nespravedlivý, plný smut­ku a boles­ti, ale i dob­ro­druž­ství, lás­ky, obje­vů a radost­ných oka­mži­ků.

Autorka Jennifer Nivenová roz­hod­ně ví, o čem píše. Jak sama napsa­la, něco podob­né­ho zaži­la. A to je na pří­bě­hu poznat – že je pros­tě pro­ži­tý.

Nikdy jsem nečet­la podob­nou kni­hu a mys­lím si, že tahle je oprav­du jedi­neč­ná, má tako­vé to kouz­lo, kte­rým vás osl­ní.

Myslím si, že by bylo jedi­ně dob­ře, kdy­by se kni­ha zařa­di­la mezi povin­nou čet­bu. Otevřela by spous­tě lidem oči a tře­ba i pomoh­la.

Všechny malé zázra­ky je vel­mi cit­li­vý pří­běh, kte­rý chyt­ne za srd­ce. Nemyslím si, že je to kníž­ka pro kaž­dé­ho, ale mé srd­ce si jed­no­znač­ně zís­ka­la – ať už díky nád­her­né obál­ce, citá­tům nebo jed­no­du­še div­ným věcem (kte­ré se postup­ně stá­va­ly geni­ál­ní­mi) a zvlášt­ním posta­vám (kte­ré jsem si nako­nec zami­lo­va­la).

Doporučuji pře­de­vším těm, koho zají­má lid­ská psy­chi­ka, myš­le­ní, život a těm, kte­ří mají rádi jiné zami­lo­va­né pří­běhy, než na kte­ré jsou zvyklí.


Nakladatel: YOLI
Jazyk: čes­ky
Pořadí vydá­ní: 1.
Rok a měsíc vydá­ní: 2015/09
Počet stran: 360
Vazba: Paperback
Formát, hmot­nost: 127 × 200 mm, 348 g
Kniha ke kou­pi na Bux.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,52905 s | počet dotazů: 239 | paměť: 56553 KB. | 27.06.2022 - 23:08:50