Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Jennifer Anne Garner

Jennifer Anne Garner

jennifer1
jennifer1

Kromě Benna Aflecka je v tom­to fil­mu krás­ná a nebez­beč­ná dív­ka a tak při­náši­me její pro­fil

17. dub­na 1972, Houston, Texa Krásná dra­či­ce… Přestože u nás se Jennifer Anne Garner pro­sla­vi­la tepr­ve nedáv­no, a to hlav­ní žen­skou rolí ve skvě­lé comic­so­vé adap­ta­ci Daredevil, v USA už je hvězdou mno­hem del­ší dobu. Podařilo se jí to díky roli v akč­ním seri­á­lu Alias. Ale tomu­to úspě­chu před­chá­ze­la dlou­há ces­ta…

Zaměstnání jejich rodi­čů ani v nejmen­ším nena­zna­čo­va­lo, že by se z Jennifer či jejich sester (jed­na star­ší a jed­na mlad­ší) měly stát fil­mo­vý­mi hvězda­mi. Její mamin­ka Pat je uči­tel­kou ang­lič­ti­ny v důcho­du a otec Bill býva­lý inže­nýr che­mie. Ale pro­střed­ní dce­ra Jennifer jevi­la o svět showbus­si­ne­su zájem již od mlá­dí. Devět let se věno­va­la stu­diu bale­tu. Ovšem s odstu­pem času tvr­dí, že spí­še než talent, jí k tan­ci při­ta­ho­va­la mož­nost stát na pódiu.

I přes svou tou­hu sta­nout na prk­nech jež zna­me­na­jí svět se roz­hod­la pro uni­ver­si­tu, kte­rá měla s tou­to záli­bou pra­má­lo spo­leč­né­ho. Jejím hlav­ním obo­rem byla che­mie. Ale Jennifer pocho­pi­la, že její lás­ka k herec­tví je vět­ší než k vědě a přestou­pi­la na ško­lu dra­ma­tic­kých umě­ní.

Přestože všech­ny ze zmi­ňo­va­ných pro­jek­tů dosáh­ly sluš­ných ohla­sů, Jennifer pří­liš nepro­sla­vi­ly. To se poda­ři­lo až akč­ní­mu seri­á­lu Alias, kde ztvár­ni­la stu­dent­ku vyso­ké ško­ly, kte­rá se sta­ne taj­nou agent­kou. Snad prá­vě díky tomu­to seri­á­lu si jí všim­nu­li pro­du­cen­ti vyni­ka­jí­cí dyna­mic­ké podí­va­né Daredevil inspi­ro­va­né pro­slu­lým comic­sem stej­né­ho jmé­na a roz­hod­li se jí obsa­dit do hlav­ní žen­ské role Elektry Natchios, kde moh­la uplat­nit nejen svůj herec­ký talent, ale také své­ho koníč­ka – bojo­vá umě­ní.

Jennifer Garner, přes­to­že se z ní jis­tě stá­vá nová akč­ní žen­ská hvězda, není jen atle­tic­ky nada­nou dív­kou, ale také kva­lit­ní hereč­kou, o kte­ré jis­tě mno­ho­krát usly­ší­me…

 

Výběrová fil­mo­gra­fie:

13 going on 30 – 2004

Daredevil – 2003

Chyť mě, jest­li doká­žeš – 2002

Rennie´s Landing – 2001

Pearl Harbor – 2001

Hele vole, kde mám káru? – 2000

1999 – 1998

Harvest of Fire – 1996

A mno­ho dal­ších…

 

Některé tele­viz­ní role

Felicity – 1998, 2002

E! Rank – 2001

The Pretender – 1999

Fantasy Island – 1998

Všichni sta­ros­to­vi muži – 1996

Právo a pořá­dek – 1996

A mno­ho dal­ších…  


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,90891 s | počet dotazů: 233 | paměť: 56121 KB. | 26.05.2022 - 07:41:15