Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic | Hansel & Gretel: Witch Hunters [65%]

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic | Hansel & Gretel: Witch Hunters [65%]

hansel gretel witch hunters05
hansel gretel witch hunters05

Byl jed­nou jeden sou­ro­ze­nec­ký pár, Jeníček a Mařenka. Oba byli hrdi­no­vé pohád­ky němec­ké­ho půvo­du, kte­rá se díky zázna­mu brat­ří Grimmů dosta­la do širo­ké­ho pod­vě­do­mí po celém svě­tě, stej­ně jako spous­ta dal­ších kla­sic­kých pohá­dek. Jednoho dne však do toho­to kou­zel­né­ho svě­ta kte­rý obý­va­li vstou­pil holly­wo­od­ský prů­my­sl a po něko­li­ka seri­oz­ních adap­ta­cích se i tito dva sta­li ter­čem mód­ní úpra­vy pohá­dek. Tak vzni­kl sní­mek Jeníček a Mařenka: Lovci čaro­děj­nic. Osobitá pohád­ko­vá adap­ta­ce, kte­rou si na paškál vzal nor­ský tvůr­ce Tommy Wirkola, kte­rý na sebe upo­zor­nil před pár lety krva­vou zvlášt­nos­tí Mrtvý sníh. Dopadl tenhle pokus o svě­ží poje­tí kla­sic­ké­ho pří­bě­hu lépe, než dva roky sta­rá Červená kar­kul­ka? O tom není ani na chví­li pochyb. Pokud jste tedy tuhle ori­gi­nál­ní zále­ži­tost v kinech neza­stih­li, za měsíc při­chá­zí do domá­cích kin.

Do pří­bě­hu sou­ro­ze­nec­ké dvo­ji­ce se dostá­vá­me v bodě, kdy jako dospě­lí prak­ti­ku­jí oči­vid­ně výnos­né pod­ni­ká­ní. Vybíjení čaro­děj­nic, kte­ré svou magií devas­tu­jí měs­teč­ka po celé zemi. Jako malé je totiž jejich rodi­če vyved­li do lesa, kde zaži­li své prv­ní setká­ní s čaro­děj­ni­cí. Tu v její per­ní­ko­vé cha­loup­ce nako­nec pře­moh­li a spá­li­li, načež si na tom­to zalo­ži­li živ­nost. O mno­ho let poz­dě­ji v sou­čas­nos­ti, řeší pří­pad zmi­ze­lých dětí v jed­nom zapa­dá­ko­vě, kte­rý není schop­ný vyře­šit ani míst­ní zatvr­ze­lý šerif. Jakmile se však do pří­pa­du zná­má dvo­ji­ce opře, zjis­tí, že se jed­ná o sou­část ritu­á­lu, kte­rý pří­pra­vu­jí čaro­děj­ni­ce. Na jeho kon­ci je odol­nost vůči ohni, což by znač­ně ztí­ži­lo jejich upa­lo­vá­ní. Přesněji řeče­no zne­mož­ni­lo a s byz­ny­sem by byl konec.

Jak vám asi došlo, ten­to­krát se tu na žád­nou roman­ci mezi nác­ti­le­tý­mi moc hrát nebu­de. Žádný vlkodlak se třpy­tit nebu­de a ani žád­ná dospí­va­jí­cí žena nebu­de řešit pro­blémy s dospí­vá­ním ( a hra­ním ...). Jeníček a Mařenka: Lovci čaro­děj­nic jsou totiž čis­to­krev­né akč­ní video­béč­ko skrz na skrz. A to i se vše­mi pozi­tiv­ní­mi ale i nega­tiv­ní­mi hod­no­ce­ní­mi, kte­ré ten­to argu­ment s sebou při­ná­ší.

hansel-gretel-witch-hunters04

Ano, uži­je­te si tu dosta­tek krve, bru­ta­lit, suchých hlá­šek a mož­ná při­jde i kou­zel­ník, respek­ti­ve čaro­děj­ni­ce. Nicméně si také uži­je­te do znač­né míry hloupý, naiv­ní a vel­mi podiv­ný scé­nář, ve kte­rém logi­ka dosta­la dovo­le­nou. Samozřejmě čekat něco seri­oz­něj­ší­ho od fil­mu, kte­rý se pyš­ní zná­mý­mi lite­rár­ni­mi hrdi­ny v poně­kud kýčo­vi­tém neo­byk­lém kon­tex­tu zabí­je­ní čaro­děj­nic, to by si vyslo­ve­ně říka­lo o návště­vu pána v bílém pláš­ti. Avšak i pokud při­jme­me fakt, že se jed­ná o výpla­cho­vou akč­ní jízdu, je zde něko­lik momen­tů, u kte­rých zůstá­vá rozum stát. Jsou zde i dva momen­ty, nad kte­rý­mi se poza­sta­vil i Nicolas.
I přes svo­ji div­nost však sní­mek nabí­zí pře­kva­pi­vě dost zají­ma­vých momen­tů na to, aby jste mu dali šan­ci a při ome­ze­né mozko­vé činos­ti si jej i do znač­né míry uži­li. Pod skryt­kou toho vše­ho se totiž skrý­vá poně­kud oso­bi­tá podí­va­ná, kte­rá si méně nároč­né divác­tvo urč­tě podro­bí. Arterton tu popr­vé není vylo­že­ně otrav­ná, Renner se nao­pak koneč­ně dostal do polo­hy fra­je­ra a Wirkola to vše ze zadu hlí­dá tak, aby to na plo­še sla­bé hodin­ky a půl neztra­ti­lo dyna­mi­ku. A i když vizu­ál­ní strán­ka, pře­de­vším ta tri­ko­vá občas pokul­há­vá, Islanďan Atli Örvarsson ser­ví­ru­je pře­kva­pi­vě pod­ma­ni­vou kom­bi­na­ci ově­ře­ných melo­dií, pod­po­ře­ných mís­ty až téměř taneč­ním tem­pem a kyta­ro­vý­mi moti­vy.

hg-witch-hunters-image04

Ve výsled­ku je tak ten­to akč­ní béč­ko­vý koktejl nazva­ný Jeníček a Mařenka: Lovci čaro­děj­nic poměr­ně pře­kva­pi­vě sne­si­tel­nou podí­va­nou. I když jsem se mís­ty začí­nal nudit, v rám­ci nasto­le­né tvá­ře naiv­ní­ho béč­ka nejde moc co vyčíst. Své momen­ty to má a věřím tomu, že jiní, méně nároč­ní divá­ci si v tom najdou dale­ko více. A i přes­to, že jsem z této vari­a­ce na kla­sic­kou pohád­ku upl­ně odva­řen nebyl, prav­dě­po­dob­ně jí v budouc­nu dám dru­hou šan­ci. Což je věc, kte­rou o jiných, rádo­by tem­ných pře­pra­co­vá­ních kla­sic­ké pohád­ky říct nemo­hu. Takže vlast­ně úspěch.

Honzík a Mánička a jejich výnos­ný byz­nys v gri­lo­vá­ní nepři­způ­so­bi­vých jedin­ců. Jedinek? To je vlast­ně úpl­ně jed­no. Nová vize kla­sic­ké pohád­ky pod tak­tov­kou Wirkoly a za dyna­mic­ké­ho dopro­vo­du páně Örvarssona je čis­to­krev­né krva­vé béč­ko, kte­ré si na nic moc nehra­je a s ničím se nepá­ře. Mozek sice při­tom poně­kud trpí a tri­ky by zaslou­ži­ly navíc něja­ký ten zlaťák, nicmé­ně sym­pa­tic­ky uho­ze­ná zále­ži­tost v mno­ha čás­tech fun­gu­je dob­ře a i přes kolísá­ní v tem­pu poměr­ně rych­le ute­če. Takže proč si tro­chu toho lou­pá­ní per­níč­ku pro dospě­lé nedo­přát.

Originál člán­ku: zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,36279 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56672 KB. | 02.07.2022 - 05:29:04