Jen trochu lásky - silný román o hledání své minulosti

0064109718 JETRLA vel 1

Milujete romá­ny Kataríny Gillerové? Chcete zažít něko­lik živo­tů v jed­nom pří­bě­hu? Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Rozhodně nebu­de­te lito­vat, jeli­kož tuto kni­hu budu dlou­ho vstře­bá­vat. Silný pří­běh o sil­ných ženách. To vás čeká v novin­ce slo­ven­ské Danielle Steel. 

Další román z pera Kataríny Gillerové byl vyni­ka­jí­cí. Od této slo­ven­ské autor­ky jsem pře­čet­la něko­lik romá­nů. Román Jen tro­chu lás­ky pat­ří k dal­ší­mu báječ­né­mu čte­ní. Hlavní hrdin­ka Evženie při­jde jako dítě o rodi­če a musí vycho­vá­vat mlad­ší sest­ru Emu spo­leč­ně s tetou Vilmou. Teta Vilma má ale úpl­ně jiné přá­ní, než se sta­rat o dvě malé děti, nemá je ráda a necho­vá se k nim hez­ky. Postupem času začne Evženie pro­ple­te­né osu­dy lidí i pří­či­nu smr­ti jejích rodi­čů roz­plé­tat. Únik před samo­tou hle­dá v cizích rodi­nách, kde se sta­rá o malé děti. Vidí, jak to cho­dí jin­de, jaká tajem­ství skrý­vá kaž­dá z těch rodin, co vše si muse­li všich­ni pro­žít a proč se vlast­ně cho­va­jí, tak jak se cho­va­jí. Ve svých vzpo­mín­kách odkrý­vá její osud, odma­lič­ka, jak vyrůs­ta­la a jak je vše pro­ple­te­né. Čeká na ní nako­nec i lás­ka nebo zůsta­ne stá­le sama?

Román jsem si uži­la od začát­ku do kon­ce. Mám moc ráda styl psa­ní této autor­ky, tak­že mě vůbec nepře­kva­pi­la. V ději se vysky­tu­je více postav, než jsem byla zvyk­lá dopo­sud. Osudy lidí byly oprav­du hod­ně zamo­ta­né a chví­le­mi jsem muse­la pře­mýš­let, kdo ke komu vlast­ně pat­ří. Námět kni­hy je oprav­du zají­ma­vý. Smrt rodi­čů, tvr­dá náhrad­ní výcho­va, nena­pl­ně­ný vztah, či hle­dá­ní útě­chy v hlí­dá­ní dětí v jiných rodi­nách ve mně vyvo­lá­val zvě­da­vost, kte­rým smě­rem se děj bude ubí­rat. Zápletka byla veli­ce zají­ma­vá a tako­vé rozuz­le­ní děje jsem neče­ka­la. Poutavým způ­so­bem autor­ka zaujme všech­ny čte­nář­ky, kte­ré podob­né živo­ty totiž pro­ží­va­jí. Není to nic hra­né­ho, ale jed­ná se o rea­li­tu běž­né­ho dne, jako je nevě­ra, nena­pl­ně­ná lás­ka, zra­da, hle­dá­ní vlast­ní minu­los­ti i poci­ty křiv­dy zaží­vá lecja­ká žena, jen se o tom ne vždyc­ky mlu­ví. Přečíst si o tom v romá­nu bude pro ně snad­něj­ší a mož­ná jim Katarína Gillerová pora­dí, jakou ces­tou se vydat, či jak se k dané situ­a­ci zacho­vat.

Román začí­ná podě­ko­vá­ním, má 17 kapi­tol a 286 stran. Titulní strán­ka kni­hy má na sobě dvě děti, kte­ré jdou sil­ni­cí osa­mo­ce­né, tak jako Evženie a Ema, hlav­ní hrdin­ky romá­nu. Pojďte si užít sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný román. Rozhodně vás bude bavit.

Ukázka z kni­hy:

V porov­ná­ní s nimi byla Ema andí­lek, i když ješ­tě bez vyvi­nu­té­ho moz­ku, jak jsem lidem říka­la. Všechno kolem sebe roz­ha­zo­va­la, neu­mě­la nor­mál­ně pře­mýš­let, komo­li­la slo­va a vydá­va­la zvu­ky, jako když loko­mo­ti­va vypouš­tí páru. Šššššš! A máma s ní.

„Nevím, proč ji máma tak roz­maz­lu­je,“ nelí­bi­lo se mi. Nosila jsem v sobě pocit křiv­dy. Pokaždé, když zašišla­la Ema, mat­ka byla rados­tí bez sebe, ale když jsem zašišla­la já, hned se mra­či­la a napo­me­nu­la mě,  jak to mlu­vím.

„Už tě nikdy nebu­de mít ráda,“ řek­la mi Sabina. „Zeptej se babič­ky, jest­li by si tě nea­do­p­to­va­la. Já jsem se svo­jí zepta­la, když se naro­dil mlad­ší brá­cha, ale řek­la mi, že musím mámě pomá­hat, a ne od ní utí­kat.“

Několik slov u autor­ce:

Katarína Gillerová vystu­do­va­la střed­ní eko­no­mic­kou ško­lu. Už teh­dy pub­li­ko­va­la v časo­pi­sech povíd­ky a bás­nič­ky, při­spí­va­la i do roz­hla­su. Po matu­ri­tě ode­šla do Bratislavy, kde vystu­do­va­la Ekonomickou uni­ver­zi­tu. Je vda­ná, má jed­no­ho syna a pra­cu­je jako eko­nom­ka. V roce 2001 vyda­la kníž­ku pro děti Moja kama­rád­ka kníž­ka. Vydala řadu romá­nů, z nichž čes­ky vyšly Láska si nevy­bí­rá, Dotkni se mě, lás­ko, Ráno neplá­ču, Miluj mě navždy, Zapomeň na minu­lost, Neodcházej, Záhada zad­ní­ho poko­je, Konečně se roz­hod­ni, Zvláštní pří­běh a Jestli mě uvě­říš. Autorka je ozna­čo­vá­na za slo­ven­skou Danielle Steelovou.

  • Autor: Katarína Gillerová
  • Žánr: čte­ní pro ženy
  • Vydáno: 2020, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha
  • Počet stran: 286
  • Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem
  • ISBN: 978-80-267-1858-1

Foto: Albatros Media, a.s.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,09128 s | počet dotazů: 214 | paměť: 46668 KB. | 27.01.2021 - 01:55:44