Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Jelínek, Kuchař: Tajemství životní motivace

Jelínek, Kuchař: Tajemství životní motivace

IMG 20191108 133802
IMG 20191108 133802
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Neexistuje vět­ší moti­va­ce než tou­ha sply­nout s tím, co chce­te, co vás napl­ňu­je, co vám dává sílu. Tohle by se mělo do kame­ne tesat. Toto je jedi­ný druh moti­va­ce, kte­rý vás nezrui­nu­je na zdra­ví ani na psy­chi­ce.

Můžete chtít být lep­ší než jste. Můžete chtít zůstat stej­ní. Můžete si přát. Můžete zvo­lit život­ní ces­tu, kde není kon­krét­ní cíl, ale samot­ná ces­ta je obrov­skou váš­ní napl­ně­nou jízdou! Můžete na této ces­tě být una­ve­ni, str­ha­ní, nad­še­ni i šťast­ní – to všech­no jsou různá poča­sí, kte­rá nás živo­tem pro­vá­zí a pat­ří k němu.

Nevzdat to, ani když „na to nemá­te“

Kniha Tajemství život­ní moti­va­ce si dává za úkol pro­brat se tím­to život­ním moto­rem ze všech růz­ných stran. Přidává růz­né život­ní pří­běhy, ve kte­rých si sná­ze před­sta­ví­te, že kolik lidí, tolik růz­ných pří­stu­pů k život­ní moti­va­ci a v pod­sta­tě coko­liv, co nás tou váš­ní napl­ní, je správ­ně. S respek­tem si pře­čte­te pří­běhy z his­to­rie, zabrou­sí­me do živo­tů spor­tov­ců i spi­so­va­te­lů, ale já jsem se tře­ba pří­jem­ně pou­smá­la nad pří­bě­hem Koroka a Václava Chaloupky. Náhoda tomu chtě­la, že jsem zrov­na měla doma půj­če­nou kníž­ku Dávat koním kří­d­la, kte­rá je celá o tom­to koni i člo­vě­ku, kte­ří mají jed­no spo­leč­né – i přes nepří­zeň osu­du doká­za­li vykře­sat ze své­ho živo­ta to lep­ší. A to žít… a nevzdat to, ani když při­šel pád. Nebo když někdo tvr­dí, že na to nemá­te.

A tohle je vlast­ně všem těm sdí­le­ným pří­bě­hům v kni­ze shod­né. Ale jak se k tomu dostat? Existují růz­né meto­dy, musí­me si nej­pr­ve svůj život srov­nat ve své hla­vě. A tak mož­ná pro mno­hé bude nej­u­ži­teč­něj­ší pojed­ná­ní o tom, jak se dostat z „musím“ do „chci“. Cítíte už ten roz­díl? Co se vám chce víc? Muset… nebo chtít.

A pak se nebát ran, kte­ré vám život mezi­tím uštěd­ří. Pravda, moti­va­ce ryze muž­ských spor­tů a tvr­dé nátu­ry mi při­šla tro­chu těs­ná, ale je to dáno tím, že jsem žena. Muže pak ale pří­běh Mika Tysona může zaujmout tím, že se dotý­ká nej­hlub­ších chla­pec­kých i muž­ských kri­zí a hle­dá z nich ces­tu ven. Velmi tvr­dě.

IMG 20191218 163928
IMG 20191218 163928
IMG 20191108 133802
IMG 20191108 133802

Malé cvi­če­ní na to, co „CHCI“

Z kni­hy jsem si vza­la onu infor­ma­ci o tom, jest­li chce­me či musí­me. A tak jsem si zku­si­la jeden den tuto kni­hu držet v hla­vě a u všech den­ních čin­nos­tí jsem si sama pro sebe ana­ly­zo­va­la, jest­li prá­vě tohle, co nyní dělám „musím“, nebo „chci“. A jest­li ta musím nejde pře­ho­dit na chtě­ní.

Samozřejmě někde to nešlo… zejmé­na pak se stou­pa­jí­cí den­ní úna­vou už jsem fakt nechtě­la vůbec nic. Na dru­hou stra­nu mi prá­vě v ten­to zrád­ný čas, kdy už máte vybi­té bater­ky, dochá­ze­lo s nut­ka­vou hlo­da­vos­tí, co všech­no bych chtě­la. Co všech­no mám v šuplí­ku, co všech­no sto­jí někde zaprá­še­né v kou­tě a já tak moc chci mít na to čas!!! Moc času!

Vznikl seznam…

No, to roz­hod­ně nejsou infor­ma­ce k zaho­ze­ní, i pro­to, že na část z nich jsem oprav­du zapo­mně­la a mám pode­zře­ní, že bez toho­to zku­šeb­ní­ho dne, kdy tělo i duše tou­ži­la po „chci“, bych si asi jen tak nevzpo­mně­la. Takže děku­ji, milí auto­ři, díky vám vám zase seznam toho, co chci.

A CHCI SI NA TO NAJÍT PROSTOR.

Následně si také uvě­do­mí­te, že prá­vě tato chtě­ní mají v sobě poten­ci­ál úspě­chu. Sami na sobě ucí­tí­te, že vás intu­i­ce vede k těm­to čin­nos­tem a poci­tům správ­ně.

A uvě­do­mí­te si také to, že mno­há „musím“ se mohou stát chtě­ním, když si to v sobě přesklá­dá­te. Vaření, pra­ní, mytí nádo­bí, kus nepří­jem­né prá­ce, - i kdy­by, v nej­hor­ším, bylo moti­va­cí jen to, že to už chce­te mít za sebou. Ale někte­ré z těch­to čin­nos­ti lze úspěš­ně pře­trans­for­mo­vat na čin­nos­ti ryze medi­tač­ní a uspo­ko­ju­jí­cí.
Tak si na to vzpo­meň­te, tře­ba až bude­te zase páro­vat špi­na­vé ponož­ky před prač­kou.

O auto­rech:

Marian Jelínek (1963) je absol­ven­tem Fakulty těles­né výcho­vy a spor­tu UK a má dok­to­rát z psy­cho­lo­gie. Působil jako osob­ní tre­nér Jaromíra Jágra a v roce 2005 byl asi­s­ten­tem tre­né­ra hoke­jo­vé­ho týmu ČR, kte­rý vyhrál titul mis­tra svě­ta. S týmem HC Sparta Praha zís­kal v letech 2006–2007 dva extra­li­go­vé titu­ly.

Jiří Kuchař (1960) je absol­ven­tem ČVUT Praha a od roku 1991 se věnu­je pub­li­kač­ní čin­nos­ti. Podílel se na pro­jek­tu Esoterické Čechy, Morava a Slezsko a je auto­rem řady knih, kte­ré vyšly v nakla­da­tel­ství Eminent. Pravidelně pub­li­ku­je v měsíč­ní­ku Regenerace. Svoje život­ní zku­še­nos­ti shr­nul v kni­ze Léčitelé, jas­no­vid­ci a mágo­vé.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2019, www.eminent.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • FRIDA NESPOUTANÁ. Bouřlivé roky v Paříži a New Yorku1. srpna 2022 FRIDA NESPOUTANÁ. Bouřlivé roky v Paříži a New Yorku "FRIDA NESPOUTANÁ" od Maren Gottschalkové, jež vydala GRADA Publishing, a.s., je beletrizovaný životopis této nezapomenutelné a velmi originální mexické malířky, která oslnila svými  […] Posted in Recenze knih
  • ILUZE. Mentalista 128. července 2022 ILUZE. Mentalista 1 Na knihu ILUZE od autorů Camilly Lackberg a Henrika Fexeuse, které vydala GRADA Publishing, a.s., jsem se moc těšila. Anotace zněla velmi zajímavě a rozsah knihy o počtu 575 stran byl pro […] Posted in Recenze knih
  • NA HRANĚ24. července 2022 NA HRANĚ Pokud milujete detektivky s příměsí psychologického románu, určitě si nenechte ujít novinku od Grada Publishing, a.s. "Na hraně", kterou napsal René Manzor, držitel prestižní ceny PRIX […] Posted in Recenze knih
  • Iveta20. července 2022 Iveta Od malička jsem měla ráda zpěvačku Ivetu Bartošovou, její písničky a neuvěřitelný hlas, a proto není divu, že jsem si nemohla nechat ujít zhlédnutí minisérie "IVETA", mapující počátky […] Posted in TV Recenze
  • ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME26. června 2022 ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME Už jste se alespoň jednou v životě chtěli cítit spokojení, šťastní a úžasní? Ano, ale nevíte jak? Stačí se začíst do této poutavé knížky autorky Anety Langrové “Úžasní takoví, jací jsme. […] Posted in Recenze knih
  • Medicinské karty: Téma zvířat a symboliky je vám blízké?23. března 2022 Medicinské karty: Téma zvířat a symboliky je vám blízké? Pak budete spokojeni s Medicinskými kartami, se kterými se ponoříte do světa zvířecího smýšlení, cítění a vnímání. Do symboliky, kterou každé zvíře nese a kterými se zabývají snad všechny […] Posted in Knihovnička
  • Louise L. Hay: Myšlenky sebelásky20. prosince 2021 Louise L. Hay: Myšlenky sebelásky Jak se zamilovat do života? Jak udržovat jiskru, radost, náboj a směr? Jak tohle všechno najít, pokud to zrovna nemáte? Právě takové milé, hebké a pravdivé karty mohou být dobrým […] Posted in Ze života
  • Vlastimil Hela: Návrat žítkovských bohyní24. září 2021 Vlastimil Hela: Návrat žítkovských bohyní Stejně kvalitní čas jako autor knize věnoval, bude cítit i čtenář. Tak hluboké vzrušující čtenářské ponoření jsem již dlouho nezažila. A miluju ho. Takže děkuju! Návrat žítkovských bohyní […] Posted in Recenze knih
  • Můžete mít všechno, jen ne vše najednou7. června 2021 Můžete mít všechno, jen ne vše najednou Kniha od Romi Neustadt "Můžete mít všechno, jen ne vše najednou je knihou, tak trochu i drobným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí bez jakéhokoliv stresu dosáhnout pokud možno všech […] Posted in Recenze knih
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,90233 s | počet dotazů: 257 | paměť: 59902 KB. | 18.08.2022 - 16:15:29