Kritiky.cz > Filmové recenze > Jeho fotr, to je lotr! - recenze

Jeho fotr, to je lotr! - recenze


Musím při­znat, že film Fotr je lotr (ano ten prv­ní) jsem viděl popr­vé až v tele­vi­zi v abso­lut­ní nevě­do­mos­ti, o co jde. Díky tomu jsem byl pří­jem­ně pře­kva­pen, že se jed­ná o svě­ží kome­dii, v níž nefi­gu­ru­jí jen samé těl­ní teku­ti­ny. Smál jsem se od začát­ku do kon­ce. Proto - když jsem se dozvě­děl, že se chys­tá dru­hý díl - jsem mír­ně zner­vózněl. Všichni totiž víme, jak to je u dru­hých, tře­tích a x-tých dílů. Jak to tedy dopadlo ten­to­krát?

Film začí­ná vel­mi pozi­tiv­ně, dokud se opět nepo­tká­me s Pameliným tatín­kem. Kdo si po titul­cích prv­ní­ho fil­mu odde­chl a říkal si, jak je to pěk­né, když si vás koneč­ně tchán (Robert De Niro) oblí­bí, bude pře­kva­pen, že přes­to­že je Greg Jebal (Ben Stiller) uvnitř „kru­hu důvě­ry“, pořád ho má tchán v hle­dáč­ku. A když se opět sta­ne pár nemi­lých udá­los­tí, urči­tě si to u něj nepo­lep­ší. A to ješ­tě býva­lý agent CIA nepo­znal Gregovy rodi­če. Ti totiž nejsou taky tak úpl­ně nor­mál­ní a jejich uctí­vá­ní prů­měr­nos­ti se urči­tě nebu­de tchá­no­vi líbit.

Oproti jed­nič­ce má film doce­la našlápnu­to, pro­to­že do kva­lit­ní­ho obsa­ze­ní při­bral Dustina Hoffmana a Barbru Streisandovou (hra­jí Gregovi rodi­če), kte­rá se ve fil­mu obje­vi­la po dlou­hých osmi letech. Do toho vše­ho se ješ­tě Jackovi (pro ty, co nevi­dě­li jed­nič­ku: to je ten tchán a býva­lý agent CIA) dostal do spá­rů vnou­ček (ne, Greg s Pam ješ­tě nema­jí mimin­ko, ale její sest­ra ano), kte­rý je bude spo­lu s kocou­rem pro­vá­zet na návštěvě u Jebalů, kte­ří - jak už jsem mír­ně nazna­čil, nejsou na svůj věk tak úpl­ně nor­mál­ní. Tatínek je sice práv­ník, ale již dlou­hou dobu fun­gu­je jako muž v domác­nos­ti, pro­to­že mamin­ka se věnu­je své prá­ci (je něco jako sexu­ál­ní tera­pe­u­t­ka) a oba dva jsou tro­chu hip­pie.

Film má podob­ný scé­nář jako jed­nič­ka. Když už jsem u toho, bude ide­ál­ní nejdří­ve zhléd­nout jed­nič­ku a tepr­ve potom vyra­zit na díl dru­hý, pro­to­že jinak by vám moh­lo unik­nout mno­ho sou­vis­los­tí. Viz posled­ní scé­na s Owenem Wilsonem. Divíte se? Co tam dělá? Nezapomeňte, že kde hra­je Ben Stiller, tam se zajis­té mih­ne i jeho kama­rád Owen, a to i kdy­by mělo jít o malé cameo jako v tom­to fil­mu. (I když po jed­nič­ce na něj máme jiné vzpo­mín­ky.) Ale zpět ke scé­ná­ři. Greg nadě­lá spous­tu blbos­tí, ne vždy svou vinou, tak­že ho tchán začne pode­zří­vat z mno­hem hor­ších věcí. Ale co vám to poví­dám, vždyť jsem vám říkal, ať se nejdří­ve kouk­ne­te na jed­nič­ku.

Vtípky, i když jsou veskr­ze opa­ko­va­né, mají pořád svůj vtip a jis­kru a potě­ší, že jsou výraz­ně v mezích sluš­nos­ti. Až na malé vyjím­ky, viz spo­leč­ná veče­ře, kde vti­py začí­na­jí brus­lit po hra­ně. Naštěstí se vše rych­le utne a jsme zpět ve sta­rých avšak pří­jem­ných kole­jích. Vše navíc dopl­ňu­jí pří­jem­né hláš­ky a urči­tě si všim­ne­te, že někte­ré se (ač mož­ná nechtě­ně) navá­ží do sou­čas­né poli­ti­ky USA. Navíc celé herec­ké obsa­ze­ní je vyrov­na­né a dokon­ce i Ben Stiller jako „cucák“ nepů­so­bí mezi herec­ký­mi vete­rá­ny (kte­rý­mi Hoffman a De Niro zajis­té jsou) umě­le a doká­že si pora­dit s vět­ši­nou situ­a­cí.

I přes­to, že jsem se u fil­mu smál, si mys­lím, že je hor­ší než jed­nič­ka. Ne o moc, ale je poznat, že pře­ci jen vět­ši­na vtíp­ků se již vyčer­pa­la a teď se muse­ly prac­ně vymýš­let nové, kte­ré ovšem těm sta­rým nesa­ha­jí ani po kot­ní­ky. Jisté však je, že pokud se chce­te inte­li­gent­ně bavit, tak vás kome­die Jeho fotr, to je lotr! zajis­té nezkla­me. Jediné, co se nepo­ved­lo je čes­ký název, kte­rý se od původ­ní­ho Meet the Fockers (Setkání s Jebalovými) hod­ně liší, ale když má nava­zo­vat na název prv­ní­ho dílu, tak prav­dě­po­dob­ně dis­tri­bu­tor nemohl vymys­let nic lep­ší­ho. Budiž.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Fotr je lotr26. března 2005 Fotr je lotr Greg (Ben Stiller) a jeho milenka Pam (Teri Polo) se vydávají na svatbu Pameliny sestry Debbie (Nicole DeHuff).Nemile se koná v rodném městě Pam a bydliště jejich rodičů-bývalého prodejce […]
  • Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové...18. června 2019 Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové... Pánové, budete se ženit? A patří Vaše vyvolená do skupiny rodin s klasickými tradicemi, takže byste měli její rodiče požádat o souhlas se sňatkem? Pak se snažte dodržet čtyři zásady […]
  • Jeho fotr, to je lotr! - Yebalovi si pořídili dítě30. června 2019 Jeho fotr, to je lotr! - Yebalovi si pořídili dítě Film volně navazuje na komedii Fotr je lotr. Pokud jste původní film viděli, jistě si pamatujete Grega (Ben Stiller), pravým jménem Geylorda Yebala a celou jeho povedenou rodinu. Zdá se […]
  • Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 %17. prosince 2014 Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 % Když sympatický noční hlídač Larry (Ben Stiller) v Americkém přírodovědném muzeu připravuje program pro společenskou akci, netuší, že jeho plány dokonale naruší tajemná egyptská deska. […]
  • Zoolander No. 2 [20%]24. února 2016 Zoolander No. 2 [20%] Kultovní komedie Zoolander se po letech diskuzí konečně dočkala pokračování, patnáct let po prvním díle. To vstoupilo tento čtvrtek do kin a módní ikona Derek Zoolaner se v něm […]
  • Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!25. srpna 2004 Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka! Akčních detektivek s dvojicí různorodých hlavních hrdinů bylo natočeno již dost a stěží bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smrti, Showtime, Mizerové a […]
  • Noc v muzeu - i exponáty můžou obživnout3. ledna 2019 Noc v muzeu - i exponáty můžou obživnout Posvátné síně Přírodovědného muzea jsou plné těch nejúžasnějších exponátů - divoce vypadajících prehistorických stvůr, nelítostných starověkých bojovníků, dávno vymizelých kmenů, afrických […]
  • Stážista - Robert De Niro a Anne Hathaway15. června 2019 Stážista - Robert De Niro a Anne Hathaway Důchodce Ben Whittaker se v důchodu trochu nudí, a tak se rozhodne zúčastnit konkurzu na stážisty ve firmě, která se zabývá internetových obchodem. Firma je plná mladých lidí, kteří to […]
  • Robert De Niro slaví dneska 75 let - které jsou jeho nejlepší filmy?17. srpna 2018 Robert De Niro slaví dneska 75 let - které jsou jeho nejlepší filmy? Robert De Niro se narodil před 75 lety (17. 8. 1943) v Americe, narodil se na Manhattanu, kde v šesté třídě základní školy přešel na soukromou základní školu. Střední školu nedostudoval,  […]
  • Na obzoru: Scorseseho The Irishman6. února 2019 Na obzoru: Scorseseho The Irishman    Martin Scorsese patří jednoznačně mezi největší žijící legendy současného filmu. Jeho snímky jako Casino, Mafiáni, Taxikář, Skrytá identita nebo Letec se nesmazatelně zapsaly do filmové […]