Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Jeho fotr, to je lotr! - Druhý díl o rodině Jebalových.

Jeho fotr, to je lotr! - Druhý díl o rodině Jebalových.

Fotr

Musím při­znat, že film Fotr je lotr (ano ten prv­ní) jsem viděl popr­vé až v tele­vi­zi v abso­lut­ní nevě­do­mos­ti, o co jde. Díky tomu jsem byl pří­jem­ně pře­kva­pen, že se jed­ná o svě­ží kome­dii, v níž nefi­gu­ru­jí jen samé těl­ní teku­ti­ny. Smál jsem se od začát­ku do kon­ce. Proto - když jsem se dozvě­děl, že se chys­tá dru­hý díl - jsem mír­ně zner­vózněl. Všichni totiž víme, jak to je u dru­hých, tře­tích a x-tých dílů. Jak to tedy dopadlo ten­to­krát?

Film začí­ná vel­mi pozi­tiv­ně, dokud se opět nepo­tká­me s Pameliným tatín­kem. Kdo si po titul­cích prv­ní­ho fil­mu odde­chl a říkal si, jak je to pěk­né, když si vás koneč­ně tchán (Robert De Niro) oblí­bí, bude pře­kva­pen, že přes­to­že je Greg Jebal (Ben Stiller) uvnitř „kru­hu důvě­ry“, pořád ho má tchán v hle­dáč­ku. A když se opět sta­ne pár nemi­lých udá­los­tí, urči­tě si to u něj nepo­lep­ší. A to ješ­tě býva­lý agent CIA nepo­znal Gregovy rodi­če. Ti totiž nejsou taky tak úpl­ně nor­mál­ní a jejich uctí­vá­ní prů­měr­nos­ti se urči­tě nebu­de tchá­no­vi líbit.

Oproti jed­nič­ce má film doce­la našlápnu­to, pro­to­že do kva­lit­ní­ho obsa­ze­ní při­bral Dustina Hoffmana a Barbru Streisandovou (hra­jí Gregovi rodi­če), kte­rá se ve fil­mu obje­vi­la po dlou­hých osmi letech. Do toho vše­ho se ješ­tě Jackovi (pro ty, co nevi­dě­li jed­nič­ku: to je ten tchán a býva­lý agent CIA) dostal do spá­rů vnou­ček (ne, Greg s Pam ješ­tě nema­jí mimin­ko, ale její sest­ra ano), kte­rý je bude spo­lu s kocou­rem pro­vá­zet na návštěvě u Jebalů, kte­ří - jak už jsem mír­ně nazna­čil, nejsou na svůj věk tak úpl­ně nor­mál­ní. Tatínek je sice práv­ník, ale již dlou­hou dobu fun­gu­je jako muž v domác­nos­ti, pro­to­že mamin­ka se věnu­je své prá­ci (je něco jako sexu­ál­ní tera­pe­u­t­ka) a oba dva jsou tro­chu hip­pie.

Film má podob­ný scé­nář jako jed­nič­ka. Když už jsem u toho, bude ide­ál­ní nejdří­ve zhléd­nout jed­nič­ku a tepr­ve potom vyra­zit na díl dru­hý, pro­to­že jinak by vám moh­lo unik­nout mno­ho sou­vis­los­tí. Viz posled­ní scé­na s Owenem Wilsonem. Divíte se? Co tam dělá? Nezapomeňte, že kde hra­je Ben Stiller, tam se zajis­té mih­ne i jeho kama­rád Owen, a to i kdy­by mělo jít o malé cameo jako v tom­to fil­mu. (I když po jed­nič­ce na něj máme jiné vzpo­mín­ky.) Ale zpět ke scé­ná­ři. Greg nadě­lá spous­tu blbos­tí, ne vždy svou vinou, tak­že ho tchán začne pode­zří­vat z mno­hem hor­ších věcí. Ale co vám to poví­dám, vždyť jsem vám říkal, ať se nejdří­ve kouk­ne­te na jed­nič­ku.

Vtípky, i když jsou veskr­ze opa­ko­va­né, mají pořád svůj vtip a jis­kru a potě­ší, že jsou výraz­ně v mezích sluš­nos­ti. Až na malé vyjím­ky, viz spo­leč­ná veče­ře, kde vti­py začí­na­jí brus­lit po hra­ně. Naštěstí se vše rych­le utne a jsme zpět ve sta­rých avšak pří­jem­ných kole­jích. Vše navíc dopl­ňu­jí pří­jem­né hláš­ky a urči­tě si všim­ne­te, že někte­ré se (ač mož­ná nechtě­ně) navá­ží do sou­čas­né poli­ti­ky USA. Navíc celé herec­ké obsa­ze­ní je vyrov­na­né a dokon­ce i Ben Stiller jako „cucák“ nepů­so­bí mezi herec­ký­mi vete­rá­ny (kte­rý­mi Hoffman a De Niro zajis­té jsou) umě­le a doká­že si pora­dit s vět­ši­nou situ­a­cí.

I přes­to, že jsem se u fil­mu smál, si mys­lím, že je hor­ší než jed­nič­ka. Ne o moc, ale je poznat, že pře­ci jen vět­ši­na vtíp­ků se již vyčer­pa­la a teď se muse­ly prac­ně vymýš­let nové, kte­ré ovšem těm sta­rým nesa­ha­jí ani po kot­ní­ky. Jisté však je, že pokud se chce­te inte­li­gent­ně bavit, tak vás kome­die Jeho fotr, to je lotr! zajis­té nezkla­me. Jediné, co se nepo­ved­lo je čes­ký název, kte­rý se od původ­ní­ho Meet the Fockers (Setkání s Jebalovými) hod­ně liší, ale když má nava­zo­vat na název prv­ní­ho dílu, tak prav­dě­po­dob­ně dis­tri­bu­tor nemohl vymys­let nic lep­ší­ho. Budiž.


Photo © 2004 Universal Pictures

  • Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové...18. června 2019 Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové... Pánové, budete se ženit? A patří Vaše vyvolená do skupiny rodin s klasickými tradicemi, takže byste měli její rodiče požádat o souhlas se sňatkem? Pak se snažte dodržet čtyři zásady […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jeho fotr, to je lotr! - Yebalovi si pořídili dítě30. června 2019 Jeho fotr, to je lotr! - Yebalovi si pořídili dítě Film volně navazuje na komedii Fotr je lotr. Pokud jste původní film viděli, jistě si pamatujete Grega (Ben Stiller), pravým jménem Geylorda Yebala a celou jeho povedenou rodinu. Zdá se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Fotr je lotr26. března 2005 Fotr je lotr Greg (Ben Stiller) a jeho milenka Pam (Teri Polo) se vydávají na svatbu Pameliny sestry Debbie (Nicole DeHuff).Nemile se koná v rodném městě Pam a bydliště jejich rodičů-bývalého prodejce […] Posted in Filmové recenze
  • Madagaskar 2: Útěk do Afriky10. září 2021 Madagaskar 2: Útěk do Afriky Známá parta z jedničky ve složení lev Alex, zebra Marty, hrošice Gloria a žirafák Melman se  vrací! Tentokrát si to namíří z Madagaskaru letecky přímo na africký kontinent. Tam již na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Loki - Recenze - 90%17. srpna 2021 Loki - Recenze - 90% Pokud jste fanoušky marvelovských filmů a ještě jste neviděli Lokiho nejnovější seriálový počin, měli byste to rychle napravit. Proč? Protože Kevin Feige, ředitel studia Marvel, nám všem […] Posted in TV Recenze
  • Ostrov - Zpracování vize nedaleké budoucnosti Michaelem Bayem...11. srpna 2021 Ostrov - Zpracování vize nedaleké budoucnosti Michaelem Bayem... ..., ve kterém nalezneme filosofický podtext, dostatek akce, kvalitní vizuální řešení, známé herecké tváře a to vše lehce okořeněné špetkou nelogičností. Začátek je slibný. Po naprostém […] Posted in Retro filmové recenze
  • Policejní akademie 6: Město v obležení2. srpna 2021 Policejní akademie 6: Město v obležení Policejní akademie 6: Město v obležení je americký celovečerní film z roku 1989. Jedná se o šestý díl série, který zůstal na pět let posledním. Obsah filmu Gang z Wilson Heights […] Posted in Speciály
  • Noc v muzeu19. července 2021 Noc v muzeu Příběh se točí okolo muže jménem Larry Daley (BEN STILLER). Ten v posledních měsících střídal zaměstnaní snad ještě více než své spodní prádlo a to se samozřejmě nelíbí ani jeho bývalé […] Posted in Retro filmové recenze
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 8,98790 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53436 KB. | 25.09.2021 - 02:27:03