Kritiky.cz > Pro ženy > Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví

Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví

makeup brush 1761648 1920


Snad žád­ná z nás neo­do­lá pohle­du na regá­ly pře­té­ka­jí­cí nej­růz­něj­ší­mi pro­duk­ty, kte­ré hýří vše­mi barva­mi, sli­bu­jí mož­né i nemož­né výsled­ky a kte­ré jsou čas­to dopo­ru­čo­vá­ny v rekla­mách, jež vídá­me nejen v tele­vi­zi, ale i v časo­pi­sech nebo na inter­ne­tu. Jen málo­kte­rou z nás ale napad­ne zají­mat se o jedy v kos­me­ti­ce, kte­ré jsou v mno­ha pří­prav­cích na pleť i tělo obsa­že­né a kte­ré nejsou pro naše zdra­ví kdo­ví­ja­kým pří­no­sem - ba spí­še nao­pak.

A co vy? Otáčíte pocti­vě kaž­dý pro­dukt a zají­má­te se o jeho slo­že­ní? Znáte nej­čas­těj­ší jedy v kos­me­ti­ce, kte­ré ško­dí, ale přes­to jsou sou­čás­tí celé řady výrob­ků? V dneš­ním člán­ku vám pro­zra­dím, na co si dát pozor!

Jedy v kosmetice, na které byste si měli dát pozor

Hlídáte si slo­že­ní kos­me­ti­ky, kte­rou pou­ží­vá­te a kte­rou poři­zu­je­te v obcho­dě? Dáte si tu prá­ci s tím, abys­te si peč­li­vě pře­čet­li, co se ukrý­vá na zad­ní stra­ně? Nebo spí­še pat­ří­te k ženám, kte­ré mnoh­dy naku­pu­jí bez­myš­len­ko­vi­tě, hází jed­not­li­vé pro­duk­ty do koší­ku hla­va nehla­va tře­ba jen na zákla­dě rekla­my či dopo­ru­če­ní od kama­rád­ky a ter­mín jedy v kos­me­ti­ce vám vůbec nic neří­ká?

Ať už je to tak či onak, níže najde­te nej­čas­těj­ší jedy v kos­me­ti­ce, kte­rým bys­te se ve svém vlast­ním zájmu měli vyhnout.

 • Formaldehyd

  Možná jste se s tím­to slo­víč­kem už někdy setka­li, ale nena­padlo vás, že by tahle nebez­peč­ná lát­ka moh­la být obsa­že­ná i v kos­me­tic­kých pro­duk­tech. A pře­ci v nich je a poměr­ně čas­to! Věděli jste, že výrob­ky s obsa­hem formal­de­hy­du mohou způ­so­bo­vat rako­vi­nu? I když je v ČR tahle lát­ka zaká­zá­na, obje­vu­je se v laci­ných lacích na neh­ty nebo je pří­mě­sí smě­sí na výro­bu umě­lých neh­tů.

 • Propylenglykol

  Pro něko­ho mož­ná nezná­má lát­ka, o kte­ré bys­te měli vědět, že může způ­so­bo­vat kon­takt­ní der­ma­ti­ti­du a pokud žena trpí na vagi­nál­ní infek­ce, může u ní dojít k vel­mi sil­né­mu pále­ní. Propylenglykol se obje­vu­je napří­klad v deo­do­ran­tech, ple­ťo­vých mas­kách, šam­po­nech nebo v kon­di­ci­oné­rech.

 • Laurylsíran sodný

  Do tře­ti­ce vše­ho dob­ré­ho zde zmí­ním lauryl­sí­ran sod­ný, což je lát­ka vysky­tu­jí­cí se v šam­po­nech nebo spr­cho­vých gelech. Laurylsíran sod­ný dráž­dí pokož­ku, oči a nebo sliz­ni­ce, vel­mi čas­to je pří­či­nou vzni­ku kož­ních aler­gic­kých reak­cí a kopři­vek.

  Obrázky: Pixabay.com


Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví
Hodnocení: 3 - ‎1 hl.


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...