Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Jednej správně

Jednej správně

Jednej

Roznašeč piz­zy Mookie (Spike Lee) si v pře­váž­ně čer­noš­ské čtvr­ti našel prá­ci u Itala Sala (Danny Aiello). Průběh všed­ních let­ních dní začne stá­le více naru­šo­vat jeden ze Salových syn­ků - rasis­tic­ký Pino (John Turturo). Vše neod­vrat­ně smě­řu­je k stře­tu dvou kul­tur...

Afroameričan Spike Lee pat­ří mezi nej­vy­hlá­še­něj­ší ame­ric­ké reži­sé­ry. Kromě své samot­né tvor­by pře­de­vším i kvů­li jeho čas­tým kri­tic­kým komen­tá­řům o posta­ve­ní Afroameričanů nejen ve fil­mo­vém byz­ny­su, ale cel­ko­vě ve spo­leč­nos­ti. Několikrát se kri­tic­ky ohra­dil pro­ti fil­mo­vé­mu prů­mys­lu a dal by se díky tomu do jis­té míry ozna­čit za akti­vis­tu. Už jeden z jeho prv­ních fil­mů Jednej správ­ně je sám o sobě vel­kým komen­tá­řem k rasis­mu a nasta­ve­ní ame­ric­ké spo­leč­nos­ti.

Děj Jednej správ­ně poma­lu gra­du­je k nevy­hnu­tel­né­mu sou­bo­ji dvou odliš­ných kul­tur. Osobitý film Spikea Lee, kte­rý se točí kolem raso­vé­ho napě­tí a i díky tomu se zapsal do his­to­rie jako důle­ži­tý film kine­ma­to­gra­fie. Byl to dost mož­ná prá­vě až Spike Lee, kte­rý se tolik nebál při­jít s fil­mem, kte­rý se sku­teč­ně točí kolem raso­vé pro­ble­ma­ti­ky. V jeho scé­ná­ři se navíc obje­vu­jí posta­vy s růz­ný­mi názo­ry a pohle­dy na pohled a jde díky tomu nejen o obraz teh­dej­ší Ameriky, ale do jis­té míry se dá teh­dej­ší pohled na Ameriku pře­ta­vit i do dneš­ní­ho svě­ta. Uběhlo sice 32 let, někte­ré věci se ovšem nadá­le nemě­ní. Už udá­los­ti minu­lé­ho roku můžou mlu­vit za své.

Dvouhodinová pro­cház­ka jed­nou čtvr­tí, kde se dá napě­tí čím dál tím více krá­jet a kde je bru­tál­ní vyhro­ce­ní nevy­hnu­tel­né. Lee nato­čil film, kte­rý jas­ně boju­je pro­ti rasis­mu a záro­veň si při­tom roz­hod­ně nebe­re ser­vít­ky se svý­mi bra­t­ry. Je napros­to ide­ál­ním komen­tá­řem k nasta­ve­ní Ameriky, raso­vých kon­flik­tů a má výpo­věd­ní hod­no­tu. Má při­tom nesku­teč­nou ener­gii a to i přes­to, že zhru­ba do polo­vi­ny jen klid­ně ply­ne. Právě v půli ovšem poma­lu dochá­zí k nevy­hnu­tel­né­mu, při­čemž se Lee inspi­ro­val sku­teč­ný­mi udá­lost­mi a dodal oso­bi­tě zpra­co­va­nou ukáz­ku toho, že žít v Americe v raso­vě napja­té čtvr­ti roz­hod­ně není sran­da.

Děj Jednej správ­ně se ovšem točí kolem hrdi­nů, kte­ří si vlast­ně do jis­té míry o své pro­blémy říka­jí. A to nejen kvů­li své bar­vě kůže. Lee se tak sna­ží o pro­ti­ra­sis­tic­ký film, při­tom všem se mu do jis­té míry ovšem daří opak. Na jed­nu stra­nu tedy sice auten­tic­ké zpra­co­vá­ní a sna­ži­vé posel­ství, na dru­hou stra­nu dost mož­ná prá­vě ve sna­ze o auten­tic­ké zpra­co­vá­ní troš­ku Lee boju­je se sebou samým. Skrze růz­né kapi­tol­ky o růz­ných oby­va­te­lích čtvr­ti se spous­ta z nich poda­ří vytva­ro­vat se jako lidi, kte­ří by si nej­spíš kole­do­va­li i kdy­by náho­dou byli bílé ple­ti. Je to ovšem čis­tě o sub­jek­tiv­ním pohle­du na prá­vě onu sku­pi­nu postav a pře­de­vším se ale­spoň uka­zu­je, že si Lee nebe­re ser­vít­ky a nesna­ží se pře­hna­ně všech­ny Afroameričany vykres­lit jako andíl­ky.

Dá se vlast­ně abso­lut­ně pocho­pit, proč se v té čtvr­ti navzá­jem všich­ni štvou. Přitom všem má Lee štěs­tí na obsa­ze­ní (a to ani ne na sebe v hlav­ní roli). Především Giancarlo Esposito, Bill Nunn, John Torturro, feno­me­nál­ní Samuel L. Jackson nebo na Oscara za ten­to film nomi­no­va­ný Danny Eillo jsou cas­tingo­vý­mi tre­fa­mi. Ať už je to prá­vě Esposito se směš­ným sestři­hem, Samuel L. Jackson jako míst­ní DJ nebo Danny Aiello, jehož zeď v restau­ra­ci plná fotek bílých celebrit hlav­ní kolo­toč udá­los­tí roz­je­de.

Důležitost Jednej správ­ně nejde zpo­chyb­ňo­vat. Lee dost mož­ná mohl svůj film zkrá­tit, v jis­tých momen­tech je jeho sna­ha lehce zpo­chyb­ni­tel­ná, to hlav­ní se mu ovšem poda­ři­lo. Jednej správ­ně je pře­de­vším nekom­pro­mis­ním obra­zem ame­ric­ké spo­leč­nos­ti, kte­rý by se igno­ro­vat neměl. I díky fak­tu, že za těch 30 let se vlast­ně toho změ­ni­lo pra­má­lo. Komentáře Spikea Lee se sice od té doby sta­li tak troš­ku otrav­ným kolo­vrát­kem a z Leeho se časem sku­teč­ně spí­še stá­vá člo­věk, kolem kte­ré­ho člo­věk rad­ši musí cho­dit po špič­kách, význam­nost jeho Jednej správ­ně ovšem roz­hod­ně nezpo­chyb­nil...

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Universal Pictures

  • Červený drak - konec trilogie o doktoru Lecterovi2. března 2021 Červený drak - konec trilogie o doktoru Lecterovi Bývalý agent FBI Will Graham (Edward Norton) je již třetím rokem v penzi. Do důchodu odešel po vyšetřování série mimořádně brutálních vražd, kdy se seznámil i s doktorem Lecterem (Anthony […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hannibal - I Mlčení jehňátek má své pokračování.23. února 2021 Hannibal - I Mlčení jehňátek má své pokračování. Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins)- psychiatr a vrah, který s požitkem pojídal maso svých obětí, uprchl a přemístil se do italské Florencie. Pod maskou kultivovaného znalce italského […] Posted in Retro filmové recenze
  • Červený drak - Hannibal Lecter není jenom Anthony Hopkins8. února 2021 Červený drak - Hannibal Lecter není jenom Anthony Hopkins Policie je bezmocná v pátrání po psychopatickém vrahovi, který za úplňku koná své děsivé činy. Jedině penzionovaný úředník Will Graham (William Petersen), který se dokáže vžít do duše […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rambo II19. září 2021 Rambo II Rambo: First Blood Part II je americký akční film z roku 1985, který režíroval George P. Cosmatos a na scénáři se podílel Sylvester Stallone, který si zde také zopakoval svou roli veterána […] Posted in Speciály
  • Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou?18. září 2021 Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou? Ahoj zas a znovu! Jestli mě po dloooouhý době chytnul nějakej simulátor, tak je to právě tenhle! Díky Fattymu jsem na něj přišel a taky se stal celkem závislej! Za mě náramně povedený […] Posted in Recenze her
  • Rambo: První krev17. září 2021 Rambo: První krev Rambo: První krev (známý také pod názvem Rambo: First Blood) je americký akční film z roku 1982, který režíroval Ted Kotcheff a na scénáři se podílel Sylvester Stallone, který si také […] Posted in Speciály
  • Bohové musejí být šílení 214. září 2021 Bohové musejí být šílení 2 Bohové musí být šílení II je komediální film Jamieho Uyse z roku 1989, který je pokračováním filmu Bohové musí být šílení z roku 1980, k němuž Uys napsal scénář a který také režíroval. […] Posted in Speciály
  • Doom 64 (remaster PS4)14. září 2021 Doom 64 (remaster PS4) Trochu pozapomenutý díl. Koho by napadlo, že zrovna verze Dooma na Nintendo 64 přinese jinou hru, než byly všechny dosavadní Doomové. Díky celkem nedávnému remasteru na PC a konzole jsem […] Posted in Recenze her
  • Vampire: The Masquerade - Bloodhunt14. září 2021 Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Původně jsem vůbec nevěděl, jestli dát palec nahoru, nebo dolu...Ale vzhledem k lehkému patriotismu jsem se nakonec rozhodl pro ten palec nahoru. Možná bych se i rozepsal ke hře víc, kdyby […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal – Recenze14. září 2021 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,36186 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53405 KB. | 20.09.2021 - 02:15:36