Kritiky.cz > Recenze knih > Jedlé město - Vyjděte do ulic!

Jedlé město - Vyjděte do ulic!

JedleMesto

36 zdra­ví pro­spěš­ných rost­lin hned za hum­ny a přes 100 recep­tů, díky nimiž ušet­ří­te a kte­ré vám udě­la­jí radost. Nechte se inspi­ro­vat, vyjdě­te do ulic a obje­vuj­te jed­lé měs­to! 

Co vás v této báječ­né pří­ruč­ce vlast­ně čeká?

Hned na začát­ku kni­hy nalez­ne­te zají­ma­vos­ti a prak­tic­ké rady, jak a kde sbí­rat jed­not­li­vé plo­dy, jak se skliz­ní vyna­lo­žit, 10 tipů pro sběr a seznam zkra­tek, kte­ré jsou pou­ži­ty v kni­ze.

V dal­ší kapi­to­le najde­te růz­né dru­hy stro­mů, keřů a byli­nek noto­ric­ky zná­mých jakou jsou např. jabl­ka, hruš­ky, vlaš­ské oře­chy, ostru­ži­ny, šíp­ky, lís­ko­vé oře­chy, borův­ky, čer­ný bez, hloh, rakyt­ník, pam­pe­liš­ka. Také méně zná­mých např. jed­lé kašta­ny, moru­še, mira­bel­ky či mišpu­le. Že jste tako­vé názvy nikdy nesly­še­ly a dané plo­dy neo­chut­na­ly? Tak prá­vě vám je urče­na pub­li­ka­ce nakla­da­tel­ství Kazda s názvem Jedlé měs­to - Vyjděte do ulic!

Každá rost­li­na je detail­ně roz­pra­co­va­ná. Najdete zde název, do jaké čele­di pat­ří, kdy je vhod­ná ke sklizni, řada dal­ších zají­ma­vos­tí a recep­ty, co z nich lze dob­ré­ho při­pra­vit.

Na kon­ci kni­hy jsou uve­de­ny zdro­je dopo­ru­če­né lite­ra­tu­ry, dal­ší webo­vé odka­zy, kde může­te čer­pat inspi­ra­ce a seznam foto­gra­fií, kte­ré byly pou­ži­ty v pří­ruč­ce.

Kniha se mně moc líbi­la musím říci, že je napros­to fas­ci­nu­jí a inspi­ra­tiv­ní, plná nej­růz­něj­ších ori­gi­nál­ních nápa­dů a recep­tů, kte­ré vás urči­tě nadchnou a bude­te je chtít vyzkou­šet. Když jsem čet­la a pro­hlí­že­la tuto kni­hu, pře­mýš­le­la jsem, kde se v našem oko­lí nachá­zí růz­né dru­hy keřů a stro­mů. Uvědomila jsem si, že u sou­se­dů u plo­tu ros­te mišpu­le a u mé kama­rád­ky v sadu ros­te moru­še. Při pro­cház­kách se svý­mi dět­mi čas­to potká­vá­me mira­bel­ky a díky nim si vždy vzpo­me­nu na své dět­ství, kdy jsme tyto trp­ké a maz­la­vé plo­dy trha­li a jed­li. Také jsme s nimi hrá­li vál­ku. Jelikož mám moc ráda zava­řo­vá­ní a růz­né zpra­co­vá­ní vše­ho mož­né­ho, co nám naše zahra­da či pří­ro­da nabí­zí, musím říci, že mě tato pří­ruč­ka napros­to nadchla. Našla jsem v ní mno­ho inspi­ra­cí a recep­tů, co by se v budouc­nu dalo dob­ré­ho při­pra­vit. V této pří­ruč­ce mě zau­jal recept na posil­ňu­jí­cí chléb s kopři­vo­vý­mi semín­ky, pro­to­že ráda peču chléb, urči­tě tuto vari­an­tu vyzkou­ším.

Ukázka z kni­hy:

Mišpule - zapo­me­nu­té ovo­ce

Mišpule obec­ná to nemá snad­né: i když ješ­tě ve stře­do­vě­ku pat­ři­la mezi šest­náct nej­čas­těj­ších ovoc­ných dře­vin v Evropě, dnes ji téměř nena­jde­te. Takový je úděl pla­né­ho ovo­ce, u něhož je podíl ovoc­né duži­ny men­ší než podíl jadý­rek. Jelikož jsou však mišpu­le boha­té na vita­mín C, sto­po­vé prv­ky a mine­rá­ly, vypla­tí se vyčkat na prv­ní mra­zí­ky, a na mišpu­lích se pak zasy­ro­va nebo po úpra­vě smls­nout. Skladováním mišpu­le změk­nou a ztrá­cí se hoř­ké tani­ny. Věděli jste, že William Shakespeare v dra­ma­tu Romeo a Julie porov­ná­vá mišpu­li se ženou a pone­chá­vá tak pro­stor pro nej­růz­něj­ší (sexu­ál­ní) inter­pre­ta­ce?

Německý ori­gi­nál vyda­lo nakla­da­tel­ství smarticular.net. Portál s nápa­dy pro jed­no­du­chý a udr­ži­tel­ný život, ve spo­lu­prá­ci s plat­for­mou mundraub.org, kte­rá pro­po­ju­je lidi s ovoc­ný­mi stro­my.

Na pře­ba­lu kni­hy vpře­du i vza­du najde­te dva kalen­dá­ře doby skliz­ně růz­ných plo­din. Např. hru­šek, jablek, třeš­ní, moru­ší, mira­be­lek, ostru­žin, šíp­ků, borůvek, malin či kdou­lí.

Od roku 2014 zve­řej­ňu­je ber­lín­ský por­tál smarticular.net návo­dy a tipy na jed­no­du­chý  a udr­ži­tel­ný způ­sob živo­ta. Místo pou­ka­zo­vá­ní na pro­blémy zde den­ně před­sta­vu­je nová řeše­ní, recep­ty a alter­na­ti­vy díky nimž si bude­te moct, zjed­no­du­šit život a být ohle­du­pl­něj­ší k pří­ro­dě.

Víte co je urban gar­de­ning?  I když urban gar­de­ning půso­bí jako vylo­že­ně mód­ní zále­ži­tost sou­čas­né doby, přes­to je to sou­část vývo­je, kte­rá exis­tu­je od samé­ho začát­ku exis­ten­ce měst. Odjakživa tu byli lidé, kte­ří se sna­ži­li si na sebe­men­ším pozem­ku sami něco vypěs­to­vat.

  • Autor: Andrea Pinkwart, Helen Münnich, Kai Gildhorn, Marco Eder, Sebastian Knecht
  • Přeložila: Dagmar Heeg
  • Žánr: pří­ruč­ka
  • Počet stran: 190
  • Vydáno: 2020, Nakladatelství KAZDA, Brno, 2.dotisk 1. vydá­ní
  • Vazba kni­hy: paper­back
  • ISBN: 978-80-88316-90-9

Foto: Nakladatelství KAZDA

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,41085 s | počet dotazů: 221 | paměť: 46899 KB. | 04.03.2021 - 13:25:10