Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Jediové

Jediové

Řekne-li se Star Wars (dále SW), tak si lidé před­sta­ví mno­ho lodí, mno­ho postav a jed­na důle­ži­tá věc, že je to o Síle o její tem­né a svět­lé stra­ně.

 
  
Mladý Anakin

   Řekne-li se Star Wars (dále SW), tak si lidé před­sta­ví mno­ho lodí,

 
  
Darth Vader

mno­ho postav a jed­na důle­ži­tá věc, že je to o Síle o její tem­né a svět­lé stra­ně.
   Světlou zastu­pu­jí nor­mál­ní Jediové, z nich nej­vět­ší je prav­dě­po­dob­ně Yoda, přes osm set sta­rý malý mimo­zemšťan, kte­rý dosti spo­ju­je všech­ny díly Hvězdných válek, pou­ze v prv­ně nato­če­ném (v chro­no­lo­gic­kém pořa­dí čtvr­tém) nebyl. Je pova­žo­ván za nej­vět­ší­ho Jediho, kte­rý když žil. Dožil se poklid­né­ho stá­ři a během své­ho živo­ta, vycvi­čil dost svých pokra­čo­va­te­lů, kte­ří bohu­žel byli zabi­ti, a jedi­ný, kdo pře­žil smrt Yody, byl Luke Skywalker, kte­ré­ho vycvi­čil v posled­ních letech své­ho živo­ta. Luke se po jeho smr­ti stal nej­vět­ším z Jediů, pro­to­že není zná­mo, že by exis­to­val jiný.
   Druhým dosti zná­mým Jedi, byl Obi-Wan Kenobi, kte­rý se obje­vu­je ve všech dílech ST a i když zemře v 1. Hvězdě smr­ti (SW - IV), tak se z něho

 
  
Obi-Wan Kenobi - mla­dý

sta­ne čis­tá esen­ce - spo­jí

 
  
Obi-Wan Kenobi - sta­rý

se Sílou, a může dál pomá­hat těm, kte­ří si to zaslou­ží, tře­ba Lukovi, kte­rý má vlast­ně celý tím vesmír a gala­xii zachrá­nit.
Toto posta­vu - Obi-Wana - hra­jí cel­kem dva her­ci, Alec Guiness, v původ­ní tri­lo­gii jedi­ný sku­teč­ný slav­ní herec - hvězda, a Evan McGregor, kte­rý Obi - Wana hra­je v 1. třech dílech (SW I - III).
   Nesmíme zapo­me­nou i na Anakina Skywalkera, kte­rý do fil­mu nastu­pu­je už od prv­ních dílů. V SW I-II, je stá­le na stra­ně dob­rých Jediů, SW III ješ­tě není nato­čen a ve SW IV - IV se z něho sta­ne dost tem­ný Darth Vader, pohy­bu­jí­cí se v brně­ní, kte­ré ho udr­žu­je na živo­tě. Na této posta­vě se uži­vi­lo pět her­ců, v SW I - malý kluk, v SW II - III - pohled­ný mla­dý muž, v SW III - VI zakryt brně­ním a dabo­ván jinou oso­bou s cha­risma­tic­kým hla­sem a v SW VI je sun­dá­na hel­ma brně­ní, z uvi­dí­me zni­če­nou tvář úpl­ně ble­dou.
   A také Luke Skywalker, syn Anakina,který se v SW IV - VI sta­ne z úpl­ně beze­jmen­né­ho far­má­ře nej­vět­ším Jedim kte­ré gala­xie zná.
   

 
  
Yoda
 
  
Palpatine - Darth Sidious

A teď k tem­ným Jediům, Sithům, kte­ří jsou odvrá­ce­nou stra­nou ochrán­ců míru. Je to Darth Sidious, prav­dě­po­dob­ně zná­mý též jako nej­vyš­ší kanc­léř Palpatine, kte­rý se sta­ne císa­řem a v posled­ním díle je sho­zen do šach­ty Darth Vaderem, kte­rý se už v té době se dostal z vli­vu tem­né stra­ny. Darth Sidious neu­stá­le tahá za nit­ky a vůbec se nepro­je­vu­je. Hlavně v SW I-II, když se dostá­vá na nej­vyš­ší poli­tic­ké příč­ky, aby se mohl stát císa­řem a vlád­nou tero­rem. V SW IV - VI je jeho pra­vou rukou Darth Vader, kte­rý je půvo­dem Jedim na svět­lé stra­ně, Anakin Skywalker, ale pod vli­vem Darth Sidiuse se na tem­nou stra­nu oto­čí.
   Nesmíme zapo­me­nout i na tem­né­ho Darth Maula z SW I - kte­rý je zabit Obiwanem, nebo Qui-Gon Jinn, Jedi na svět­lé straně,který ze zabit Darth Maulem.
   A také posta­vy, kte­ré mlu­ví do pří­bě­hu, hlav­ně Amidana, sená­tor­ka, kte­rá se vdá za Anakina a poro­dí mu Luka a Leiu (dal­ší poli­tič­ka) nebo Jango Fett, kte­rý je nájem­ním lov­cem, a je otcem Bobba Fetta, kte­rý po otci pokra­čo­val v jeho prá­ci. Jango Fett se zaslou­žil o vznik repub­li­ko­vé armá­dy tím, že byl vzo­rem klo­nům repub­li­ko­vé armá­dy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,47121 s | počet dotazů: 229 | paměť: 56127 KB. | 29.05.2022 - 04:30:01