Jediný den od Martina Baltscheita

20953311 10209343520737111 6050338784217929651 n

Chcete-li své děti nau­čit vážit si jed­not­li­vých oka­mži­ků, drob­ných malič­kos­tí, jež nám při­ná­ší samot­ný život, nenech­te si ujít kníž­ku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství CPress.

Tato kni­ha vám na krás­ném, dět­ském pří­bě­hu uká­že, že k tomu, aby mohl být člo­věk v živo­tě šťast­ný, sta­čí oprav­du málo a není k tomu potře­ba ani mno­ho času.

Na jed­nu stra­nu úsměv­ný, ale na dru­hou stra­nu i malin­ko smut­ný pří­běh ode­hrá­va­jí­cí se v jed­nom krás­ném a kra­tič­kém dni, jež je záro­veň i celým živo­tem jed­no­ho malič­ka­té­ho tvo­ra jmé­nem „jepi­ce“.

Dva nej­lep­ší přá­te­lé divo­čák a lišák se sta­nou svěd­ky vylíh­nu­tí malé muš­ky jepi­ce, kte­rá je tak roz­to­mi­lá, že si jí hned na prv­ní pohled zami­lu­jí. A jsou to prá­vě tito dva přá­te­lé, jež nema­jí odva­hu malé jepi­ci pro­zra­dit, že veče­rem její život kon­čí, a že se vlast­ně celé její bytí smrsklo do toho­to jedi­né­ho dne.

Malá muš­ka si naštěs­tí tuto sku­teč­nost vůbec nepři­pouš­tí a myl­ně se domní­vá, že je muš­ka májo­vá, kte­rá žije spous­tu dní. Nemůžeme mít tedy divo­čá­ko­vi a lišá­ko­vi za zlé, že se nako­nec uchý­lí k milo­srd­né lži. Jepici namlu­ví, že ten, kdo žije jen jeden pou­hý den, a kdo brzy zemře, je prá­vě lišák.

A tak se poma­lu a jis­tě zamo­tá­va­jí do jed­né malé – vel­ké lži, jež má zabrá­nit tomu, aby muš­ka nepro­smut­ni­la a nepro­mar­ni­la již tak pro ni krát­ký život, a nao­pak jej pro­ži­la v rados­ti a smí­chu; a hlav­ně v oné slad­ké nevě­do­mos­ti.

O to vět­ším pře­kva­pe­ním je, když jepi­ce přá­te­lům uká­že, jak může mít i malý tvor vel­ké srd­ce a cha­rak­ter. Je to prá­vě ona, kte­rá oba přá­te­lé dosta­ne svo­jí bez­pro­střed­ní vlíd­nos­ti a vel­kým srd­cem na dla­ni.

Jediným přá­ním muš­ky totiž je, aby byl lišák šťast­ný a pro­žil svůj život napl­no dřív, než večer zemře, a pro­to celý jeho život vmáčk­ne do toho­to jedi­né­ho dne. Malá muš­ka při­pra­ví nejen pro samot­né­ho liš­ka, ale i divo­čá­ka spous­tu milých i nemi­lých pře­kva­pe­ní, jež je ne vždy nechá chlad­ný­mi a mno­ho­krát je roz­něž­ní.

To, zda se lež pro­va­lí či niko­liv, a jak se pří­pad­ně s trp­kým zjiš­tě­ním pope­rou nejen jepi­ce, ale hlav­ně i její přá­te­lé, a to, že i lou­če­ní se neo­be­jde bez slzi­ček, to si už bude­te muset pře­číst se svý­mi malý­mi rato­lest­mi a nechat se uná­šet na strán­kách krás­né­ho a neza­po­me­nu­tel­né­ho pří­bě­hu.

Krásně čti­vý pří­běh napsán na moti­vy běž­né­ho živo­ta. Příběh malé­ho tvo­ra, jepi­ce, jež vám ote­vře oči a nau­čí vás vážit si kaž­do­den­ních malič­kos­tí, jež život při­ná­ší, a nikdy je nebrat jako samo­zřej­most, pro­to­že se může stát, že večer půjde­te spát a ráno už se nepro­bu­dí­te.

Navíc pří­běh je dopl­něn krás­ný­mi, něž­ný­mi obráz­ky malých hrdi­nů od Wiebke Rauersové, jež doko­na­le povzbu­dí dět­skou před­sta­vi­vost a fan­ta­zii. Knížka je moc hez­ky a sro­zu­mi­tel­ně napsá­na a urči­tě sto­jí za to, aby si ji děti pře­čet­li spo­lu se svý­mi rodi­či a pono­ři­li se tak do las­ka­vé­ho pří­bě­hu, jež uka­zu­je pra­vé hod­no­ty živo­ta, jako je přá­tel­ství, síla oka­mži­ku, chuť žít napl­no.

Název: Jediný den

Napsal: Martin Baltscheit

Ilustrace: Wiebke Rauersová

Překlad: Eva Kadlecová

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2017, 1. vydá­ní


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Příběhy z jižních Čech LIPENSKO9. července 2017 Příběhy z jižních Čech LIPENSKO Konečně první pořádný průvodce pro malé cestovatele - dobrodruhy, kteří se chystají navštívit kouzelný kraj jménem Lipensko. Právě pro ně jsou určeny „Příběhy z jižních Čech: LIPENSKO“ […]
  • JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů5. listopadu 2017 JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů Pokud máte doma malého spisovatele, novináře, tvůrce komiksů anebo jen dítě toužící si naplnit svoje umělecké ambice v některém z těchto oborů, zcela určitě mu nezapomeňte pořídit tuto […]
  • Tajemství kouzelného keře od Karin Černé23. srpna 2017 Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Pro všechny malé čtenáře ve věku od sedmi let a výše, kteří by se rádi vydali na úžasnou cestu plnou dobrodružství, si můžou tento sen splnit […]
  • TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla12. listopadu 2017 TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla Pro malé i velké turisty je tu dokonalá a praktická příručka pod názvem „Turistický zápisník“ od Milana […]
  • "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové22. srpna 2017 "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové Knížka Zuzany Pospíšilové „Školnice Valerie v podezření“ od vydavatelství Grada Publishing, a.s. pod značkou Bambook si na první pohled získala nejen mě, ale hlavně mojí starší dceru. […]
  • PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti17. listopadu 2017 PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti Čas od času nás překvapí některé z otázek našich dětí na věci, na které sami neznáme odpověď. A ať se snažíme sebevíc, odpovědět […]
  • PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové22. srpna 2017 PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové PES! Zrovna v naší rodině bylo toto téma za poslední rok skoro na denním pořádku. Máme dvě malé holčičky, které si již dlouho přály mít doma psa. Není tedy divu, že neušel naší pozornosti […]
  • Ema ve školce od Gunilly Woldové29. července 2017 Ema ve školce od Gunilly Woldové Ema ve školce Pokud máte doma budoucího předškoláčka, co se chystá poprvé do školky, a rád by věděl, jaké to ve školce je, jak to tam funguje, tak právě pro něj je určena tahle knížka […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Střevíček Škrpálek od Petry Svobody17. listopadu 2017 Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dobrodružství jedné malé holčičky a kouzelných botiček vás přímo pohltí v knížce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vydalo […]