Kritiky.cz > Články > Jedinou 3D verzi fantasy Sedmý syn v původním znění s titulky nabízí kino IMAX

Jedinou 3D verzi fantasy Sedmý syn v původním znění s titulky nabízí kino IMAX

Prvním vel­ko­roz­počto­vým tri­ko­vým fil­mem roku 2015 bude roz­mách­lá fan­ta­sy plná magie a pří­šer Sedmý syn s pre­mi­é­rou 8. led­na. Podobný typ fil­mů zís­ká­vá na inten­zi­tě a divác­kém pro­žit­ku v sále vel­ko­for­má­to­vé­ho kina IMAX, kde Sedmý syn 8. led­na vystří­dá v pro­gra­mu Hobita.

Vedle obří­ho plát­na a nej­lep­ší 3D pro­jek­ce exis­tu­je pro fil­mo­vé fanouš­ky jiný poměr­ně závaž­ný důvod, proč v pří­pa­dě Sedmého syna zvo­lit prá­vě kino IMAX. Jenom tady a nikde jin­de se totiž bude pro­mí­tat 3D ver­ze v ori­gi­nál­ním zně­ní opat­ře­ná titul­ky. 3D vari­an­ty v ostat­ních kinech pone­sou čes­ký dabing.

„Kino IMAX je spe­ci­fic­ké. Díky tomu, že nabí­zí fil­my v nej­lep­ší dosa­ži­tel­né kva­li­tě, ho vyhle­dá­va­jí fil­mo­ví nad­šen­ci, kte­ří chtě­jí maxi­mál­ní záži­tek. A prá­vě ti dáva­jí vět­ši­nou před­nost titul­ko­vým ver­zím fil­mů.” říká mar­ke­tingo­vý mana­žer kina IMAX Rober Švec. Jedinou dostup­nou 3D ver­zi s titul­ky nabí­ze­lo kino IMAX už tře­ba v pří­pa­dě tře­tích Mužů v čer­ném, prv­ní­ho Hobita nebo prv­ních Avengers.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,06874 s | počet dotazů: 220 | paměť: 54173 KB. | 21.04.2021 - 19:31:58
X