Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Jeden z nejnáročnějších televizních projektů. Když se Hollywood chopí Marie Terezie.

Jeden z nejnáročnějších televizních projektů. Když se Hollywood chopí Marie Terezie.

Marie Luise Stockinger
Marie Luise Stockinger
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisér Robert Dornhelm prá­vě doto­čil dvou­díl­nou mini­sé­rii Marie Terezie, jeden z nej­ná­roč­něj­ších tele­viz­ních pro­jek­tů, na kte­rém se podí­le­jí čty­ři evrop­ské země. Zítra v 17.00 jej spo­lu s Vojtěchem Kotkem, Zuzanou Stivínovou, Zuzanou Maurery a před­sta­vi­tel­kou Marie Terezie Marií Luise Stockinger pood­ha­lí návštěv­ní­kům Domě ČT v Karlových Varech.

Minisérie Marie Terezie je spo­leč­nou kopro­duk­cí čtyř zemí, her­ci i tvůr­ci jsou růz­ných národ­nos­tí a samot­né téma pokrý­vá vel­ký blok celo­ev­rop­ských dějin. Marie Terezie vzni­ka­la cel­kem 46 natá­če­cích dní. Nejdéle – cel­kem tři týd­ny – štáb natá­čel na zám­ku v Kroměříži. Ten se spo­leč­ně se zám­kem ve Valticích pro­mě­nil na císař­ský Hofburg.  Produkce vyu­ži­la kolem dvou a půl tisíc kos­tý­mů a pěti set paruk a cel­ko­vý počet kom­par­zis­tů se vyšpl­hal přes dva tisí­ce.

 Nyní je Marie Terezie doto­če­na a reži­sér Robert Dornhelm se pře­sou­vá do střiž­ny. Mezitím ale bude hos­tem Domu ČT na kar­lo­var­ském fes­ti­va­lu, kde se ale neob­je­ví popr­vé. UŽ v roce 1997 se jeho sní­mek Unfisch pro­bo­jo­val do hlav­ní sou­tě­že fes­ti­va­lu. „Na fes­ti­val v Karlových Varech rád vzpo­mí­nám a moc jsem si ho ten­krát užil. A ačko­li moje kome­die Unfisch nevy­hrá­la, byla vel­mi dob­ře při­ja­ta,“ říká Robert Dornhelm a pokra­ču­je: „Jsem moc rád, že bude­me divá­kům moct pre­zen­to­vat náš nový pro­jekt. Přistupujeme k němu totiž navý­sost fil­mo­vým způ­so­bem. Spolupracuji se skvě­lým kame­ra­ma­nem, natá­čí­me v loka­cích cena­mi ověn­če­né­ho fil­mu Amadeus a mys­lím, že naše zábě­ry sluš­ně obsto­jí i na vel­kém plát­ně.“ Robert Dornhelm má na svém fil­mo­vém kon­tě více než tři­cet fil­mů, nomi­na­ci na Oscara, spo­lu­prá­ci se Stevenem Spielbergem nebo oce­ně­ní Zlatým Glóbem za mini­sé­rii Into the West.

Hlavní roli jed­né z nej­vý­znam­něj­ších postav evrop­ské his­to­rie svě­řil rakous­ké hereč­ce Marii Luise Stockinger. Ta o své posta­vě říká: „Marie Terezie byla mla­dá žena, stej­ně jako jsem já, a zaží­va­la situ­a­ce, se kte­rý­mi se sna­žím vypo­řá­dat po svém. Existují o ní doku­men­ty a živo­to­pi­sy, ale ty napo­ví­da­jí jen o čás­ti její osob­nos­ti. Vytvářím svo­ji ver­zi toho, kdo byla Marie Terezie.“ Kromě bojů, kte­ré muse­la Marie Terezie vést o udr­že­ní trů­nu, sní­mek zachy­cu­je i vztah s jejím man­že­lem Františkem Štěpánem Lotrinským. „Je to jed­no z mála man­žel­ství v té době, kte­ré bylo oprav­du z lás­ky. František je tro­chu z jiné­ho svě­ta, jako kdy­by vůbec nepa­t­řil mezi Habsburky. Dvůr z něj má tro­chu sran­du. Tak to ego dohá­něl někde jin­de, v byz­ny­su,“ popi­su­je před­sta­vi­tel Štěpána Lotrinského Vojtěch Kotek.

V pří­pa­dě mini­sé­rie Marie Terezie se jed­ná o dosud nej­roz­sáh­lej­ší kopro­duk­ci České tele­vi­ze. Kromě té se na výro­bě podí­lí i slo­ven­ská RTVS, maďar­ská MTVA a rakous­ká ORF. Film je pro­du­ko­ván spo­leč­nost­mi Beta Film, MR Film a Maya Production.

„I přes nároč­nost pro­duk­ce celé natá­če­ní pro­bí­ha­lo vel­mi hlad­ce a to pře­de­vším díky vel­mi pro­fe­si­o­nál­ní­mu pří­stu­pu, dis­ci­plí­ně a pra­co­vi­tos­ti všech zúčast­ně­ných. Náročné bylo natá­če­ní ple­so­vých scén na zám­ku v Kroměříži, svat­by Marie Terezie v Praze a její koru­no­va­ce v Bratislavě. Bratislava byla nároč­ná nejen počtem kom­par­zu, jezd­ců a kočá­rů, ale taky vyso­ký­mi tep­lo­ta­mi, kte­ré pře­sa­ho­va­ly 35 °C,“ říká k prů­bě­hu natá­če­ní pro­du­cent Jan Novotný a uza­ví­rá: „Nyní jsme se dosta­li do post­pro­dukč­ní fáze, stří­há­me v České repub­li­ce a ve Francii, hud­bu bude­me nahrá­vat v Praze a ve Vídni. V Praze se budou zpra­co­vá­vat vizu­ál­ní efek­ty a nahrá­vat ruchy.“

hra­jí: Marie-Luise Stockinger, Vojtěch Kotek, Zuzana Stivínová, Karl Markovics a dal­ší // scé­nář: Mirka Zlatníková // dra­ma­tur­gie: Radek Bajgar // kopro­duk­ce: Česká tele­vi­ze, RTVS, ORF, MTVA, Beta Film Gmbh (Ferdinand Dohna), MR Film (Oliver Auspitz) // pro­du­cen­ti: Marcela Mojtová, Jan Novotný // výkon­ný pro­du­cent (Maya Production): Daniel Severa // výkon­ný pro­du­cent ČT: Jiří Vlach // kre­a­tiv­ní pro­du­cent ČT: Jan Maxa

Zdroj: Česká tele­vi­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,37442 s | počet dotazů: 260 | paměť: 60914 KB. | 03.10.2022 - 13:59:25