Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Jeden pro mě, jeden pro tebe – tvořivá zábava

Jeden pro mě, jeden pro tebe – tvořivá zábava

019
019

Kniha, sestá­va­jí­cí ze dvou zápis­ní­ků, zaujme na prv­ní pohled nápa­di­tou a hra­vou gra­fi­kou. Potěší nejen kama­rád­ky, ale tře­ba i sest­ry, kte­ré jsou v podob­ném věku. Je urče­na dív­kám od osmi let.

Zápisníčky se liší barev­ným pro­ve­de­ním, ale obsah mají stej­ný. Naše dcer­ky či vnuč­ky zde nalez­nou mno­ho zábav­ných tes­tí­ků, úko­lů i otá­zek na tělo. Témata jsou různá, od spor­tov­ních výko­nů, zná­mek ve ško­le, oblí­be­ných jídel, hudeb­ních sku­pin, vyda­ře­ných dovo­le­ných, tra­pa­sů i fil­mů až k nej­lep­ším jmé­nům a pís­ním.

K vypl­ňo­vá­ní vyu­ži­jí nejen pro­pis­ku nebo tuž­ku, ale i pas­tel­ky. Několik úko­lů se totiž týká kres­le­ní.

Mohou se zamýš­let nad tím, co by chtě­ly pod­nik­nout v příš­tím roce, kte­rou ze dvou mož­nos­tí by si zvo­li­ly, jaké věty čas­to pou­ží­va­jí, kým by byly nej­ra­dě­ji, a pomo­cí jed­no­ho tes­tu si dokon­ce zku­sí před­po­vě­dět budouc­nost.

Odpoví si na to, se kte­rý­mi lid­mi z minu­los­ti by se rády potka­ly, ve kte­rých tele­viz­ních pořa­dech tou­ží účin­ko­vat či jaké zví­ře­cí vlast­nos­ti by si přá­ly mít.

Netradiční dení­ček jim napo­mů­že v roz­va­žo­vá­ní nad jejich zájmy, vlast­nost­mi i budouc­nos­tí. Formou zábav­ných otá­zek pro­hlou­bí sebe­po­zná­ní a lépe pro­zkou­ma­jí své tou­hy či přá­ní.

Po vypl­ně­ní si mohou děv­ča­ta své zápis­níč­ky porov­nat, a zjis­tit tak, co mají spo­leč­né­ho, i v čem jsou jedi­neč­né. A pokud si je uscho­va­jí, zůsta­nou jim jako milá vzpo­mín­ka na neroz­luč­ná přá­tel­ství nebo pev­né pou­to mezi sou­ro­zen­ci.

Tyto dva kre­a­tiv­ní seši­ty pod­po­ru­jí dět­skou tvo­ři­vost a jsou skvě­lým dár­kem pro malé sleč­ny.


Název: Jeden pro mě, jeden pro tebe

Nakladatel: Fragment

Překlad: Vendula Davidová

Počet stran: 72

Rozměry: 16,5 × 21,5 cm

Vazba: bro­žo­va­ná

Rok vydá­ní: 2019

Vydání: 1.

ISBN: 8594050426856

Hodnocení: 100 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,74674 s | počet dotazů: 214 | paměť: 55482 KB. | 16.05.2022 - 17:24:03