Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Jeden kluk z milionu - 56 %

Jeden kluk z milionu - 56 %

JedenKluk
JedenKluk

Pokud máte rádi nevšed­ní záplet­ky, podiv­né rekor­dy a tak tro­chu jiný humor, urči­tě vás zaujme román Jeden kluk z mili­o­nu, jehož autor­kou je spi­so­va­tel­ka Monica Woodová.

Kytarista Quinn Porter se vra­cí ze své­ho tur­né, aby se více poznal se svým synem, kte­ré­ho spous­ty let zane­dbá­val. Bohužel, tragé­die mu nedo­vo­lí, aby napra­vil to, co si naplá­no­val. Díky tomu se ale sezná­mí se sta­rou ženou Onou, kte­ré je úcty­hod­ných sto čty­ři let, a chce pokra­čo­vat tam, kde jeho syn skon­čil.

Kniha na mě hned ze začát­ku půso­bi­la zamo­ta­ně a vra­ce­ní se do minu­los­ti pro mě bylo dost slo­ži­té. Čtenář si roz­hod­ně u této kni­hy neod­po­či­ne, pro­to­že musí být neu­stá­le ve stře­hu, aby se neztra­til. Občas jsem měla pocit, že někte­ré kapi­to­ly jsou dost nud­né, a nuti­ly mě je pře­sko­čit. Stále se opa­ku­jí­cí scé­ny – např. krme­ní ptá­ků -  ve mně také nevzbu­di­ly žád­né pozi­ti­vum. Stařenka, kte­rá celé­mu pří­bě­hu kra­lu­je, na mě půso­bi­la občas nesym­pa­tic­ky a jen díky její­mu věku jsem ji obdi­vo­va­la. Některé scé­ny půso­bí „roz­ta­ha­ně“ a pro čte­ná­ře jsou až zby­teč­né. Humor v kni­ze na mě také nijak zvlášť neza­pů­so­bil a musím se při­znat, že jsem se ani jed­nou neza­smá­la (mož­ná jsem nemě­la tu správ­nou nála­du, na čte­ní této kni­hy). Pokud se ale dosta­ne­te za polo­vi­nu, pak už vás kni­ha donu­tí ji pře­číst až do kon­ce.

Když bych měla napsat kla­dy toho­to romá­nu, tak kaž­do­pád­ně vel­ký obdiv za per­fekt­ně zpra­co­va­né emo­ce a také za popi­sy, kte­ré kni­hu veli­ce oži­vi­ly. Odvážný nápad napsat ten­to román také vel­mi oce­ňu­ji a autor­ka má můj obdiv.

Kniha Jeden kluk z mili­o­nu je pro mě sice zvlášt­ní kni­hou, ale kaž­do­pád­ně si své obdi­vo­va­te­le najde.  Pokud si čte­nář kni­hu zami­lu­je, tak jsem si jis­tá, že si ji za život pře­čte něko­li­krát.


  • Autor:Monica Woodová
  • Žánr:svě­to­vá belet­rie, román
  • Nakladatelstvi:PLUS
  • Datum vydá­ní:01.05.2017
  • Doporučeno od:12 let
  • EAN:9788025906361
  • Počet stran:344 stran + 0 stran pří­lo­ha
  • Formát:130x200 - váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem a pře­ba­lem

Knížku lze zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství AlbatrosMedia.cz.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,35874 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56636 KB. | 01.07.2022 - 09:52:34