Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Jean-Pierre a Luc Dardennovi

Jean-Pierre a Luc Dardennovi


Belgičané Jean-Pierre (*21. 4. 1951) a Luc (*10.4. 1954) Dardennovi tvo­ří spo­leč­ně fil­my od kon­ce sedm­de­sá­tých let. Tato autor­ská dvo­ji­ce, kte­rá natá­čí výhrad­ně pod­le vlast­ních scé­ná­řů a ve své pro­duk­ci, pat­ří k jed­něm z nej­vý­raz­něj­ších zástup­ců sou­čas­né­ho evrop­ské­ho autor­ské­ho fil­mu. Natočili na šede­sát doku­men­tár­ních fil­mů, ale sil­ně na sebe upo­zor­ni­li hra­ným fil­mem v roce 1996, kdy uved­li Slib a poté již násle­do­va­ly sním­ky jako Rosetta (1999), Syn (2002), Dítě (2005) a Mlčení Lorny (2008), kte­ré všech­ny byly uve­de­ny na fes­ti­va­lu v Cannes, odkud si také pokaž­dé odvez­ly jed­nu z pres­tiž­ních cen.

Fascinující styl reži­sér­ské­ho dua, kte­ré se pyš­ní dvě­ma Zlatými pal­ma­mi (Rosetta, Dítě)
a cena­mi z mno­ha dal­ších fes­ti­va­lů, je posta­ve­ný na jed­no­du­ché pozo­ro­va­cí meto­dě. Každodennost odkrý­va­jí s odzbro­ju­jí­cí rea­lis­tič­nos­tí, bez názna­ku sna­hy šoko­vat a při­tom
v ní nachá­ze­jí sílu a někdy i krá­su lid­ské vzá­jem­nos­ti. Skvělá prá­ce s her­ci dodá­vá posta­vám jejich fil­mů i bez psy­cho­lo­gi­zu­jí­cích dia­lo­gů na pře­svěd­či­vos­ti. Jejich dra­ma­tic­ké pří­běhy z kaž­do­den­ní­ho živo­ta obsa­hu­jí sil­né emo­ce a svě­dec­tví o naší době.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,82356 s | počet dotazů: 232 | paměť: 56169 KB. | 29.05.2022 - 04:22:40