Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Je to tak snadné – recepty na každý den pro ty, kdo nestíhají

Je to tak snadné – recepty na každý den pro ty, kdo nestíhají

jaksnane
jaksnane

Kvalitní a chut­né jíd­lo nemu­sí být vždy slo­ži­té na pří­pra­vu, není nut­né strá­vit v kuchy­ni celé hodi­ny. Hledáte zají­ma­vou kuchař­ku, kte­rá toto kri­té­ri­um spl­ňu­je? Chcete si pochut­nat a záro­veň jíst zdra­vě? Novinka z vyda­va­tel­ství Grada Je to tak snad­né, vás roz­hod­ně nezkla­me. 

Kniha obsa­hu­je 130 recep­tů na výbor­ná jíd­la, z nichž někte­rá neob­sa­hu­jí lepek, cukr a lak­tó­zu. Ocení ji lidé, kte­ří se potý­ka­jí s nesná­šen­li­vos­tí, pří­pad­ně aler­gií na někte­rou ze zmí­ně­ných slo­žek potra­vy. Ať už jsou to sní­da­ně, něco s sebou na ces­ty, živo­ta­bu­di­če, nou­zov­ky, dob­ro­ty pro neče­ka­né návštěvy nebo slad­kou teč­ku na konec.

Pokud hle­dá­te zají­ma­vé inspi­ra­ce, jak pře­kva­pit své­ho part­ne­ra či man­že­la a něco leh­ké­ho a zdra­vé­ho mu uva­řit, tak nevá­hej­te a pusť­te se do vaře­ní. Rozhodně nebu­de­te lito­vat. Vyzkoušejte čoko­lá­do­vé sko­ři­co­vé vloč­ky, sma­že­ný vaječ­ný sendvič, seza­mo­vé nudle, kešu krém a mno­ho dal­ších dob­rot.

Miluji vaře­ní a peče­ní. Neustále hle­dám nové a nové recep­ty. Ráda expe­ri­men­tu­ji. Vaření je pro mě důle­ži­tá sou­část dne. Trávím v kuchy­ni mno­ho času a věřím, že díky této kuchař­ce se mě poda­ří čas strá­ve­ný v kuchy­ni zre­du­ko­vat. Kniha je dopl­ně­na boha­tou foto­ga­le­rií, díky kte­ré se vám budou sbí­hat sli­ny na zmí­ně­né pokr­my již od prv­ní stra­ny.

Pro koho je kni­ha urče­na?

Pro všech­ny, co rádi vaří, vymýš­le­jí růz­né vari­an­ty leh­kých pokr­mů, pro ty, kte­ří mají málo času a potře­bu­jí uva­řit jíd­lo za krát­kou dobu a nestrá­vit v kuchy­ni mno­ho času. Uvařte si vydat­né sní­da­ně, obě­dy i poho­do­vé veče­ře. Kvalitní a chut­né recep­ty nemu­sí být vždy nároč­né na pří­pra­vu. Stačí mít kva­lit­ní suro­vi­ny, chvil­ku času a může­te se odre­a­go­vat u vaře­ní po nároč­ném dni v prá­ci. Během chví­le vykouz­lí­te výteč­né a rych­lé jíd­lo pro vaše blíz­ké.

Vejděte do kuchy­ně a buď­te v poho­dě.

Autor: Gwyneth Paltrow

Fotografie: Ditte Isager

GWYNETH PALTROW je osca­ro­vá hereč­ka a autor­ka best­selle­rů My Father’s Daughter a It’s All Good. Je také zakla­da­tel­kou a spo­lu­ma­ji­tel­kou Goop.com, webo­vých strá­nek věno­va­ných stra­vě, ces­to­vá­ní, módě a zdra­vé­mu život­ní­mu sty­lu. Žije v Los Angeles se svý­mi dvě­ma dět­mi.


  • Žánr: kuchař­ka
  • Vydáno: 2018, Grada, Praha
  • Počet stran: 270
  • Vazba kni­hy: pev­ná
  • ISBN: 978-80-241-0437-6.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,14618 s | počet dotazů: 218 | paměť: 55908 KB. | 22.05.2022 - 00:42:30