Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Je prostě báječná (She´s Funny That Way) – Recenze – 50%

Je prostě báječná (She´s Funny That Way) – Recenze – 50%

Je%2Bprost%C4%9B%2Bb%C3%A1je%C4%8Dn%C3%A1%2Bfilm
Na ame­ric­ké kome­dii Je pros­tě báječ­ná je nej­za­jí­ma­věj­ší to, jak zce­la ote­vře­ně a při­zna­ně hlá­sá, že se sna­ží napo­do­bit styl kome­dií, kte­ré se v Hollywoodu natá­če­ly v jeho Zlaté éře, tedy pře­de­vším ve čty­ři­cá­tých, pade­sá­tých, potaž­mo šede­sá­tých letech. Nalézat inspi­ra­ci v desít­ky let sta­rých dílech kla­sic­ké kine­ma­to­gra­fie a tře­ba na ně i odka­zo­vat je samo­zřej­mě v pořád­ku, spous­ta kome­dií to dělá úpl­ně auto­ma­tic­ky, aniž by to vyřvá­va­ly do svě­ta. Ale tady to v pra­xi fun­gu­je tak, že když posta­va Owena Wilsona citu­je něja­kou hláš­ku z fil­mu Cluny Brownová z roku 1946, tak na kon­ci před závě­reč­ný­mi titul­ky je vám scé­na s tou­to hláš­kou z toho­to fil­mu puš­tě­na, a ješ­tě se tu obje­ví ve dva­ce­ti­sekun­do­vém cameu jis­tý slav­ný reži­sér a ve svém nesmy­sl­ném mono­lo­gu leda­by­le zmí­ní jeho název.

Je prostě báječná (She´s Funny That Way) – Recenze
Zdroj fotek: bontonfilm.cz

Pravděpodobně to bude sou­vi­set s tím, že film nato­čil pět­a­se­dm­de­sá­ti­le­tý herec a reži­sér Peter Bogdanovich, jenž napo­sle­dy točil celo­ve­čer­ní film před čtr­nác­ti lety (a předtím napo­sle­dy v roce 1993), navíc pod­le vlast­ní­ho scé­ná­ře, kte­rý začal psát už v roce 2000. Do pod­vě­do­mí mno­ha lidí se zapsal v roce 1972 kome­dií Co dál, dok­to­re?, kte­rá byla tak­též poctou kla­sic­ké­mu Hollywoodu (a tam to fun­go­va­lo o dost lépe), a nyní se o tři­cet let poz­dě­ji sna­ží o něco podob­né­ho. V tom také spo­čí­vá jeho štěs­tí, pro­to­že kdy­by se pokou­šel o něco sou­čas­né­ho, tak by prav­dě­po­dob­ně bylo mno­hem víc znát, jak moc mu ujel vlak a jak neu­dr­žel prst na tepu doby.

Děj fil­mu je tudíž vysta­věn zejmé­na na tom, co letě­lo ve čty­ři­cá­tých letech – absurd­ní náho­dy, (ne)šťastné sho­dy okol­nos­tí a trap­ná nedo­ro­zu­mě­ní. Frčely i zámě­ny, legrač­ní kos­týmy a vyostře­né slov­ní pře­střel­ky, ale těch tu zas tak moc není. Jinak se film ale ode­hrá­vá v sou­čas­nos­ti. Jeho záplet­ku však nejsem scho­pen pří­liš roze­bí­rat, je v ní totiž pří­liš mno­ho postav, kte­ré jsou pro­ple­te­né ad absur­dum, a celé je to tak zaš­mod­r­cha­né, že z toho jde hla­va kolem. Nastíním tedy ale­spoň základ­ní posta­vy a vzta­hy mezi nimi.
Divadelní reži­sér Arnold (Owen Wilson) při­jíž­dí do New Yorku, aby dohlí­žel na nazkou­še­ní nové hry. Noc předtím (a před pří­le­tem man­žel­ky a dětí) strá­ví ve spo­leč­nos­ti pro­sti­tut­ky Isabelly (Imogen Poots), kte­rá chce nechat eskor­tu a stát se hereč­kou. Následujícího dne dív­ka dora­zí na cas­ting a zís­ká hlav­ní roli zrov­na v té hře, kte­rou Arnold reží­ru­je, a je kon­fron­to­vá­na nejen s jeho ženou (kte­rá je také hereč­ka), ale i s auto­rem hry, jenž se do ní zami­lu­je, přes­to­že ran­dí s vyši­nu­tou psy­cho­lož­kou Jane (Jennifer Aniston), k níž cho­dí na tera­pii jak Isabella, tak jaký­si senil­ní sta­řík, kte­rý je Isabellou cho­rob­ně posed­lý od té doby, co byl jejím pra­vi­del­ným kli­en­tem, a dokon­ce si na ni nají­má sou­kro­mé­ho detek­ti­va, aby ji špe­ho­val. A také se uka­zu­je, že Arnold si uží­val s leh­ký­mi dív­ka­mi už dřív a dokon­ce více­krát, a všech­ny se mu najed­nou začnou plést do ces­ty. A také je tam Rhys Ifans coby herec-svůdník, kte­rý ví o Arnoldově váš­ni­vé noci s Isabellou a má zálusk na jeho ženu. No a teď se to všech­no míchá a nará­ží do sebe v kolo­to­či neprav­dě­po­dob­ných a nepřed­po­klá­da­tel­ných situ­a­cí.
Je prostě báječná (She´s Funny That Way) – Recenze
Celý ten nesmír­ně sple­ti­tý a pře­kom­bi­no­va­ný pří­běh je ješ­tě orá­mo­ván tím, že Isabella ho celý vyprá­ví na něja­kém poho­vo­ru své budou­cí zaměst­na­va­tel­ce jako vese­lou pří­ho­du ze živo­ta. Je to ale troš­ku div­né, pro­to­že ho vyprá­ví včet­ně pasá­ží, u kte­rých neby­la pří­tom­na a nemoh­la tím pádem o jejich prů­bě­hu nic vědět…
Situace, v nichž dochá­zí k neprav­dě­po­dob­ným setká­ním růz­ných lidí, kte­ří se setkat nechtě­jí, ale vli­vem osu­du a náho­dy na sebe přes­to nará­že­jí, jsou extrém­ně při­ta­že­né za vla­sy. Protože jak moc vel­ká to musí být náho­da, aby se hned čty­ři na sobě nezá­vis­lé páry sho­dou okol­nos­tí sešly v tu samou dobu ve stej­né restau­ra­ci v New Yorku? Aby k tako­vým situ­a­cím vůbec moh­lo dojít, tak si navíc scé­nář vypo­má­há řadou ber­li­ček, tak­že např. Jane musí zce­la ira­ci­o­nál­ně a nemo­ti­vo­va­ně kýv­nout na pozvá­ní na veče­ři od náhod­né­ho muže, aby vůbec moh­la být sou­čás­tí jed­no­ho z těch čtyř párů…
Tím se dostá­vá­me k závaž­něj­ším pro­blé­mům, jako je nedo­sta­tek humo­ru. Vtipné jsou totiž výhrad­ně jen ty pasá­že, v nichž dochá­zí k výše zmí­ně­ným nedo­ro­zu­mě­ním, nešťast­ným náho­dám a situ­a­cím, ze kte­rých se hrdi­no­vé ze všech sil sna­ží nějak vybrus­lit nebo vylhat. Film se k nim ale musí nej­pr­ve slo­ži­tě dopra­co­vat, nicmé­ně nemá nic, co by během té doby mohl nabíd­nout k zasmá­ní. Prvních čty­ři­cet minut fil­mu je tím pádem prak­tic­ky bez humo­ru, pro­to­že se pou­ze sezna­mu­je­me s hrdi­ny, odha­lu­je­me vzta­hy mezi nimi a sle­du­je­me, jak si film kom­pli­ko­va­ně při­pra­vu­je pod­hou­bí pro ztřeš­tě­ný děj.
Je prostě báječná (She´s Funny That Way) – Recenze
Herci při­tom nejsou špat­ní a vět­ši­na jich poja­la své role vel­mi při­ro­ze­ně a sym­pa­tic­ky. Owen Wilson dokon­ce doká­zal být roz­to­mi­lý i přes­to, že jeho Arnold ve fil­mu opa­ko­va­ně pod­vá­dí svou man­žel­ku a nevá­há si s ní a se svý­mi dět­mi tele­fo­no­vat, zatím­co si ve stej­ný oka­mžik objed­ná­vá na hotel eskort. Imogen Poots je poměr­ně pře­svěd­či­vá i jako luxus­ní spo­leč­ni­ce, i jako talen­to­va­ná diva­del­ní hereč­ka z dis­funkč­ní rodi­ny, co dosta­la život­ní pří­le­ži­tost. Naopak úpl­ně straš­ná je neu­ro­tic­ká tera­pe­u­t­ka Jennifer Aniston, kte­rá asi měla být legrač­ní, ale mís­to toho půso­bí jako vrchol­ně nesym­pa­tic­ká hys­te­ric­ká krá­va. Problém není ani tolik v tea­trál­ním herec­kém výko­nu Jennifer, jako v tom, jak je její posta­va napsa­ná. Není vtip­ná ani tro­chu a mís­ty je tak otrav­ná, že ji máte chuť uškr­tit.
Tu a tam jsou ta náhod­ná setká­ní už oprav­du pří­liš pře­kom­bi­no­va­ná a pře­hna­ná a jak film ubí­há, tím je to hor­ší. Už nesta­čí říct, že jde o detail, a že kome­die pře­ce nemuse­jí dávat doko­na­lý logic­ký smy­sl, pro­to­že čeho je moc, toho je pří­liš. Ideologicky sní­mek také není zrov­na dva­krát vyve­de­ný – že tu bude pro­sti­tu­ce omlou­vá­na jako rela­tiv­ně počest­ná živ­nost, na kte­ré není nic špat­né­ho, se dalo čekat. Ale jaký má smy­sl počí­ná­ní hlav­ní­ho hrdi­ny, jenž z dob­ro­duš­nos­ti obda­ru­je kaž­dou pro­dej­nou dív­ku, s níž strá­vil noc, znač­nou finanč­ní sumou, aby dotyč­ná moh­la dopřát své­mu živo­tu restart a udě­lat ho lep­ším, když si pak jed­na z nich za daro­va­né pení­ze zaří­dí živ­nost v podo­bě vlast­ní­ho eskort ser­vi­su, a dá tím vznik­nout ješ­tě vět­ší­mu počtu pro­sti­tu­tek?
Je prostě báječná (She´s Funny That Way) – Recenze

Korunu tomu nasa­dí posled­ních pár minut, během nichž je film ukon­če­ný až pří­liš zbrkle a naho­di­le. Tvůrci navíc zce­la nepo­cho­pi­tel­ně nevá­ha­li obě­to­vat jedi­nou slib­ně se roz­ví­je­jí­cí roman­tic­kou záplet­ku ve pro­spěch závě­reč­né­ho vtíp­ku, kte­rý se ale do fil­mu vůbec neho­dí a půso­bí dost stro­je­ně a nesmy­sl­ně.

Je pros­tě báječ­ná má své sil­né momen­ty, prů­měr­ných a neza­jí­ma­vých momen­tů je ale dale­ko víc a někte­ré kon­krét­ní prv­ky jsou až k uzou­fá­ní nefun­gu­jí­cí a pro­tiv­né. Je to ško­da hlav­ně kvů­li her­cům, tohle obsa­ze­ní totiž mělo mno­hem vět­ší poten­ci­ál. Takhle se sice u někte­rých scén občas doce­la dob­ře zasmě­je­te, nicmé­ně cel­ko­vě je sní­mek spí­še roz­po­ru­pl­ný a jis­tě se nabí­zí nema­lý počet jiných, kte­ré jsou vtip­něj­ší, zábav­něj­ší a lépe nato­če­né.

Blog auto­ra: http://www.filmspot.cz

  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu19. července 2021 Noc v muzeu Příběh se točí okolo muže jménem Larry Daley (BEN STILLER). Ten v posledních měsících střídal zaměstnaní snad ještě více než své spodní prádlo a to se samozřejmě nelíbí ani jeho bývalé […] Posted in Retro filmové recenze
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Loki - Season 114. července 2021 Loki - Season 1 Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • Loki - For All Time. Always. (S01E06)14. července 2021 Loki - For All Time. Always. (S01E06) Lokiho (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia Di Martino) čeká dostaveníčko s osudem, který navždy změní tok časoprostoru...... To, že bude mít finále Lokiho velkou dohru na budoucnost MCU […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Recenze - 75%10. července 2021 WandaVision - Recenze - 75% WandaVision je seriál s dílny Marvel Studia a zároveň touto minisérií načínáme tzv. Fázi 4. Začínáme tak novou ságu hrdinů Marvelu po událostech způsobených Thanosem. Wanda (Elizabeth […] Posted in Recenze, Seriály
  • Loki - Journey into Mystery (E05)7. července 2021 Loki - Journey into Mystery (E05) Loki (Tom Hiddleston) se snaží utéct z Prázdnoty, kde poznal několik variant sebe samého... Sám představitel Lokiho Tom Hiddleston označil čtvrtý a pátý díl seriálu Loki za své […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision5. července 2021 WandaVision Streamovací služba Disney+ dorazila na americký trh v listopadu roku 2019. Platforma, jejíž popularita každým měsícem roste, zahrnuje tvorbu produkovanou studii Walt Disney Studios a Walt […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Nexus Event (E04)1. července 2021 Loki - The Nexus Event (E04) Mobius (Owen Wilson) a Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) pátrají po Lokim (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia De Martino)... 4. Epizoda Lokiho je nejspíš doteď tou nejzásadnější. Do velké míry […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Variant (E02)17. června 2021 Loki - The Variant (E02) Mobius (Owen Wilson) zapojuje Lokiho (Tom Hiddleston) do práce u TVA, avšak ne všichni v TVA jsou z přítomnosti boha lsti nadšení.... Druhá epizoda Lokiho ještě více ukazuje, jak to […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,75829 s | počet dotazů: 235 | paměť: 55080 KB. | 04.08.2021 - 09:05:42