Kritiky.cz > Pro domov > Je hluk vaším nepřítelem? Tak ho izolujte

Je hluk vaším nepřítelem? Tak ho izolujte

img a296224 w1993 t1507397221

Máte rádi tichou domác­nost? Pokud se polo­ží otáz­ka tím­to způ­so­bem, asi kaž­dý odpo­ví, že niko­liv. Ale na otáz­ku, jest­li bys­te chtě­li mít dům bez zby­teč­né­ho hlu­ku, by byla odpo­věď urči­tě jiná. Představte si situ­a­ci, kdy v jed­né míst­nos­ti řádí malé děti, ve ved­lej­ší tré­nu­je syn na bicí a vy si za dal­ší stě­nou uží­vá­te rela­xa­ci s kni­hou v ruce. A sta­čí k tomu tak málo – kva­lit­ní akus­tic­ká bari­é­ra.
Základní výběr sta­veb­ní­ho mate­ri­á­lu je
§  tra­dič­ní cih­la
§  póro­be­ton
§  sádro­kar­ton.
zedník u zdi
Cihlase vyzna­ču­je vel­kou pev­nos­tí, pro­dyš­nos­tí, aku­mu­la­cí tep­la. Jestliže sáh­ne­te po akus­tic­ké cihle, bude­te mít zaru­če­nu neprů­zvuč­nost. V pří­pa­dě brou­še­né cih­ly oce­ní sta­vi­tel přes­nost zdě­ní. Jste-li neskrom­ní ve svých poža­dav­cích, může­te zvo­lit akus­tic­kou brou­še­nou cihlu, kte­rá zaru­čí zvu­ko­vou i tepel­nou izo­la­ci s úspo­rou mís­ta. Pórobeton je výhod­ný v tom, že je odol­ný pro­ti požá­ru a má níz­kou hmot­nost. Tento mate­ri­ál také zaru­ču­je přes­nost zdě­ní a snad­né zpra­co­vá­ní.
Sádrokartonmá rov­něž níz­kou hmot­nost, a navíc mini­mál­ní tloušť­ku příč­ky. Také umož­ní rych­lou a lev­nou výstav­bu bez mokrých pro­ce­sů. Pomocí sádro­kar­to­nu vznik­nou hlad­ké a rov­né plo­chy. Práce s tím­to mate­ri­á­lem je nato­lik jed­no­du­chá a nená­roč­ná, že ji zvlád­ne i šikov­ný kutil za cel­kem krát­kou dobu.
křeslo s polštářkem

Konečně je v domě ticho

Jednou z novi­nek ve svě­tě sta­veb­nic­tví je vyso­ko­pev­nost­ní sádro­kar­ton. Jedná se o des­ku s extrém­ní pev­nos­tí, kte­rá se hodí ke stav­bě inte­ri­é­ro­vé kon­struk­ce. Její dal­ší výho­dou je vyso­ká mecha­nic­ká odol­nost.
-         Bez obav do ní může řeme­sl­ník ukot­vit před­mě­ty pomo­cí vru­tů.
-         Nejsou potře­ba kla­sic­ké hmož­din­ky a ani není nut­né před­vr­tá­ní.
-         Odborníci ale dopo­ru­ču­jí pou­ži­tí spe­ci­ál­ních vru­tů, kte­ré jsou pro tyto des­ky urče­ny.
A jak je to s tím hlu­kem?Norma pro byto­vé příč­ky poža­du­je neprů­zvuč­nost 42 dB. U toho­to mate­ri­á­lu dosáh­ne­te při jed­no­du­chém opláš­tě­ní hod­no­tu až 53 dB.


Foto: Pixabay


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,28491 s | počet dotazů: 216 | paměť: 46771 KB. | 27.02.2021 - 07:42:52