Kritiky.cz > Pro ženy > Jdete na silvestrovský večírek? Buďte ten večer za hvězdu!

Jdete na silvestrovský večírek? Buďte ten večer za hvězdu!

photo 1514397848295 ed0d3acf1b4e


Konec roku se neza­sta­vi­tel­ně blí­ží a mož­ná se i vy chys­tá­te na sil­vestrov­ský večí­rek, na kte­rém hod­lá­te pořád­ně osla­vit pří­chod nové­ho roku. Vyrazit si posled­ní den v roce na něja­kou zají­ma­vou akci spo­leč­ně s přá­te­li, kde bude pano­vat buja­rá nála­da, kva­lit­ní pití pote­če prou­dem, nebu­de chy­bět něco dob­ré­ho na zub roz­hod­ně není špat­ný nápad. Má to ale jeden háček: vy jed­no­du­še neví­te, co si vzít na sebe!

Outfit na silvestrovský večírek? Poradíme!

Vybrat to správ­né oble­če­ní na sil­vestrov­ský večí­rek není jen tak. Určitě se chce­te blýsk­nout, udě­lat dojem a jed­no­du­še v ten večer zazá­řit, strh­nout pozor­nost svým smě­rem a klid­ně se stát hvězdou večír­ku. Možná už něko­li­ká­tý den cho­dí­te kolem své šat­ní skří­ně, zvě­da­vě naku­ku­je­te do jeho obsa­hu, zkou­ší­te vymýš­let zají­ma­vé kom­bi­na­ce, ale pokaž­dé to skon­čí stej­ně: zou­fa­le zaklap­ne­te dvíř­ka od šat­ní­ku, prásk­ne­te sebou na postel a zkon­sta­tu­je­te, že pros­tě nemá­te co na sebe.

Chcete pora­dit? Tak čtě­te dál!

Flitrované koktejlky? Sázka na jistotu!

Koktejlové šaty zdo­be­né fli­t­ry jsou kla­si­ka, se kte­rou nemů­že­te na sil­vestrov­ské pár­ty nic zka­zit. Na nohy sta­čí obout boty na pod­pat­ku, kdy zále­ží jen na vás, jest­li to budou lodič­ky nebo tře­ba kozač­ky saha­jí­cí až nad kole­na a může­te vyra­zit. Do ruky něja­kou vhod­nou kabel­ku, celý out­fit oži­vit vkus­ným šper­kem a máte skvě­lý look na lusk­nu­tí prs­tu.

Odvážný top a legíny? Klidně!

Pokud milu­je­te legí­ny a rády je nosí­te, pak pro vás máme skvě­lý tip na out­fit, ve kte­rém může­te vyra­zit na sil­vestrov­ský večí­rek: zkom­bi­nuj­te jed­no­du­ché a na prv­ní pohled oby­čej­né legí­ny s odváž­něj­ším topem. Pokud si na to trou­fá­te, klid­ně vyber­te něja­ký, kte­rý má tře­ba hlub­ší výstřih, pro­to­že v tako­vém vaše před­nos­ti oka­mži­tě vynik­nou. Chybu neu­dě­lá­te ani teh­dy, oblečete-li si top lemo­va­ný kraj­kou, ta totiž kaž­dé­mu kous­ku dodá úpl­ně jiný roz­měr.

Originální top? No jasně!

U těch topů ješ­tě chví­li zůsta­ne­me. Pokud oprav­du neví­te, co si vzít na sebe, vyber­te jen jeden výraz­ný kou­sek, tře­ba prá­vě zají­ma­vý top, a k němu si pak může­te vzít prak­tic­ky coko­li. Je to oprav­du jed­no, pro­to­že veš­ke­rou pozor­nost na sebe strh­ne prá­vě vámi zvo­le­ný topík. Pak už nezá­le­ží na tom, jest­li máte na nohou legí­ny nebo tře­ba slim dží­ny.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...