Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > JCVD

JCVD

//
//

Říkáte si co je to za zvlášt­ní název, že by něja­ká firem­ní zkrat­ka, či hnu­tí za lep­ší časy. JCVD sice zkrat­kou je, ale ne fir­my, nýbrž oneh­dy slav­né­ho her­ce, jenž upa­dl v zapo­mně­ní a teď se vra­cí v plné síle ve fil­mo­vém sním­ku, kde hra­je sám sebe. Řeč je o Jaen-Claude van Dammovi. Ne neboj­te nejde o žád­ný doku­men­tár­ní film, kde vás reži­sér pro­ve­de jeho stras­tipl­ným živo­tem vedou­cí k slá­vě a bude vás trá­pit vše­li­ja­ký­mi moud­ry a fak­ty.

Nemusíte se ani bát, že půjde o akcí nabi­tý film, jak bys­te moh­li vy zku­še­něj­ší být zvyklí, z jeho před­chá­ze­jí­cích fil­mů. Nemusíte se dokon­ce ani bát, že vás film ohro­mí a při odcho­du z kin bude­te plni emo­cí, jak krás­ný kou­sek jste to vlast­ně vidě­ly. Obávat bys­te se spí­še měli jest­li vůbec ješ­tě někdy půjde­te do kina prá­vě na van Dammovi fil­my. Režisér si při natá­če­ní nebe­re žád­né ser­vít­ky a nasti­ňu­je jeho život, tak jak si zaslou­ží. Poukazuje na výro­bu fád­ních céč­ko­vých fil­mů, jejichž hlav­ní role dopo­sa­vaď vypl­ňo­val. Neopomene ani na soud­ní spor o dce­ru se svou man­žel­kou, kde pro­hrá­vá na plné čáře, když mu dcer­ka do očí poví, že chce žít s mamin­kou. Dokonce je pre­zen­to­ván jako vyslou­ži­lá hvězda bez finan­cí, jenž nemů­že sehnat roli v žád­ném lep­ším fil­mu. Poslední sli­bo­va­ný scé­nář mu vyfouk­ne Steven sea­gal, poňe­vadž při­slí­bil ustřih­nu­tí své­ho pěs­tě­né­ho copu a tím se zata­hu­jí nad van Dammem mrač­na ze všech stran a on se náh­le oci­tá nad pro­pas­tí své­ho osu­du.

Film je vyprá­věn na přeskáč­ku z růz­ných pohle­dů tak, aniž by to pří­bě­hu ubli­žo­va­lo, či ho to zne­pře­hled­ňo­va­lo. Režisér vám nejdří­ve nabíd­ne sko­ro finál­ní scé­nu, a poté vám pozvol­na před­ha­zu­je stříp­ky mozai­ky utvá­ře­jí­cí veli­ce zají­ma­vý celek, což navo­dí per­fekt­ní atmo­sfé­ru napí­na­vé­ho děje. A mužů vám říct, že to bylo to jedi­né co mě u obra­zov­ky drže­lo, jinak bych mož­ná film vypnul a navždy se s pře­stár­lým akč­ním vete­rá­nem roz­lou­čil. Vzpomínáte, jak se vra­cel na obra­zov­ky Sly Stalone, tomu říkám návrat, tomu říkám úder v pra­vý čas na pra­vém mís­tě. Tenkrát mu nikdo nevě­řil, že Rockyho zvlád­ne a on to zvlád­nul levou zad­ní i z Rambem.

Bohužel ač mám z dět­ství Jeana-Clauda van Dammeho jak­ko­li rád, tak ten­to film si urči­tě na polič­ku nevy­sta­vím a radě­ji ho uscho­vám do kar­to­té­ky prů­měr­ných fil­mů, jenž vám neu­blí­ží, ale ani nena­dchnou. Zlomovým oka­mži­kem celé­ho fil­mu se stá­vá scé­na věno­va­ná  pou­ze a jenom Jeanovi, kdy se oddá­vá citům a vylé­vá si své pochrou­ma­né svě­do­mí pří­mo do objek­ti­vu kame­ry. Stěžuje si na slá­vu, pení­ze a stím spo­je­né povin­nos­ti. Stěžuje si také na nespl­ně­ní svých dět­ských snů na cham­ti­vý Hollywood a neza­po­me­ne ani na to jak se utá­pěl v dro­gách a jak mu to zni­či­lo život. Z akč­ní­ho hrdi­ny se na pět minut stá­vá sla­boch a v jeho očích bude­te mar­ně hle­dat ten dáv­ný lesk dra­vé­ho kara­tis­ty, jaký měl před dva­ce­ti lety, v dobách své nej­vět­ší slá­vy vypl­ňu­jí­cí titul­ní strán­ky všech před­ních časo­pi­sů. Osobně si mys­lím, že si tuto pasáž srd­ce­ryv­né podí­va­né mohl scho­vat až nako­nec fil­mu jako bonu­so­vý dově­tek a nemu­sel tím naru­šo­vat chod děje na jed­né pře­pa­de­né Belgické poš­tě.

Vizuální zpra­co­vá­ní fil­mu bych chtěl oprav­du pochvá­lit. Šedavě mod­rý nádech bez jaké­ko­liv znám­ky vese­lej­ší bar­vy navo­zo­val atmo­sfé­ru o jakou film usi­lo­val. Můžeme tak­též pochvá­lit reži­sé­ro­vo doko­na­lé ztvár­ně­ní jed­no­du­ché­ho děje, jenž doká­zal oba­lit do napí­na­vé­ho hávu svým retrospek­tiv­ním vyprá­vě­ním. Dokonce si pro vás na závěr fil­mu při­pra­vil malé pře­kva­pe­ní v podo­bě dvou alter­na­tiv­ních kon­ců, čímž zasa­dil dal­ší kopa­nec do Hollywoodské zad­ni­ce.
 
//
//

Zarytý fanou­šek bel­gic­ké­ho akč­ní­ho hrdi­ny si urči­tě na tom­to sním­ku smls­ne, je to totiž dlou­ho co Jean nato­čil něco na úrov­ni, ovšem z pohle­du neza­u­ja­té­ho divá­ka, Jeana tolik nezna­jí­cí­ho si mys­lím, že se ten­to film sta­ne tuc­to­vou zále­ži­tos­tí s vyslou­ži­lým vete­rá­nem.

Naše hod­no­ce­ní: 

6

Trailery k fil­mu

//
//

4

J.C.V.D. - Trailer

Vložil Patrik Chlumecky, 30. March 2009 - 7:29

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52991 s | počet dotazů: 216 | paměť: 54071 KB. | 26.01.2022 - 07:12:02