Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Jasně zářící Hvězda Severu

Jasně zářící Hvězda Severu

hvezda severu
hvezda severu

Před dva­nác­ti lety se mla­dič­ká Su-min vyda­la na roman­tic­ký výlet na odleh­lý jiho­ko­rej­ský ost­rov a pak záhad­ně zmi­ze­la. Její sest­ra Jenna ale nevě­ří, že je mrt­vá. Když ji pak CIA v téhle sou­vis­los­ti požá­dá o spo­lu­prá­ci, Jenna sou­hla­sí. Ve stej­né době sta­rá paní Mun žijí­cí v seve­ro­ko­rej­ské pro­vin­cii Rjanggang najde v lese balí­ček s jiho­ko­rej­skou pomo­cí a při pro­de­ji věcí, kte­ré v něm našla, v sobě nalez­ne obchod­nic­ký talent. V hlav­ním měs­tě se život seve­ro­ko­rej­ské­ho diplo­ma­ta Čoa poma­lu, ale jis­tě hrou­tí do pro­pas­ti.

Jeho bra­tr se uchá­zí o vyso­kou poli­tic­kou funk­ci. K tomu, aby ji zís­kal, je však potřeb­né pro­ká­zat bez­chyb­ný ide­o­lo­gic­ký původ. Bratři jsou ado­p­to­vá­ni, o své sku­teč­né rodi­ně nic nevě­dí. Čo si nemys­lí, že je tohle šet­ře­ní dob­rý nápad, a radí bra­t­ro­vi, aby se o funk­ci neu­chá­zel. Nejdřív se zdá, že je vše v pořád­ku, no když taj­ná poli­cie obje­ví něko­lik nebez­peč­ných infor­ma­cí, jsou brat­ři nucě­ni bojo­vat neje­nom o své kari­é­ry a posta­ve­ní, ale i o svůj život.

Anglický spi­so­va­tel D. B. John čer­pal při psa­ní kni­hy inspi­ra­ci ze vzpo­mí­nek na svůj pobyt v Severní Koreji. Předtím, než začal psát, se důklad­ně sezná­mil nejen s tím, jak fun­gu­je CIA, ale pře­če­tl i něko­lik auto­bi­o­gra­fic­kých knih od seve­ro­ko­rej­ských uprch­líků. Díky tomu je jeho pří­běh až mra­zi­vě rea­lis­tic­ký a svým způsobem děsi­vý.

Fasáda prosperity a za ní... hlad, strach a bída

První, co na kni­ze zaujme, je pro nás téměř nezná­mé pro­stře­dí, ve kte­rém se kni­ha ode­hrá­vá. Autor si dal zále­žet, aby před­sta­vil všech­ny aspek­ty seve­ro­ko­rej­ské­ho živo­ta a to nejen oby­čej­né­ho živo­ta oby­čej­ným chudých lidí, ale i živo­ta pří­sluš­ní­ku pri­vi­le­go­va­né vrst­vy. Pravidla a záko­ny, kte­ré pla­tí v Severní Koreji, působí neu­vě­ři­tel­ně a mohou čte­ná­ře šoko­vat. Nikdo z míst­ních si však nedo­vo­lí je zpo­chyb­ňo­vat a pokud se náho­dou něja­ký odváž­li­vec najde, neskon­čí to s ním dob­ře, pro­to­že dona­še­či taj­né poli­cie jsou všu­de, stej­ně jako pro­pa­gan­da. Celá spo­leč­nost tak při­po­mí­ná legen­dár­ní potěm­ki­nov­ské ves­ni­ce, ve kte­ré mají domy fasádu pro­spe­ri­ty, štěs­tí a spo­ko­je­nos­ti. Jen ško­da, že se za ní ukrý­vá hlad, strach a bída.

To ostat­ně na vlast­ní koži zjis­tí všich­ni tři hrdi­no­vé. Paní Mun i diplo­mat Čo, kte­ří pocho­pí, jak celá spo­leč­nost fun­gu­je, a taky Jenna, kte­rá si v CIA zís­ká pověst odbor­ni­ce na Severní Koreu a odha­lí něko­lik tajem­ství nepřá­tel­ské­ho reži­mu. Postavy i jejich pohnut­ky jsou pro­pra­co­va­né, a tak o nich ani na oka­mih neza­po­chy­bu­je­te a bude­te jim držet pal­ce a dou­fat v jejich šťast­ný konec. Je však šťast­ný konec v tota­lit­ním reži­mu vůbec mož­ný?

To nepro­zra­dím, ale jak už ano­ta­ce napo­ví­dá, střet postav pove­de k smr­tí­cí­mu závě­ru. Dočkáte se tedy akce, napě­tí a pře­kva­pe­ní. Kromě toho kni­ha nabí­zí něko­lik pod­nětů k zamyš­le­ní a ote­vře­ný konec sli­bu­je pokra­čo­vá­ní. V doslo­vu pak autor vysvět­lí sku­teč­nos­ti, kte­ré do romá­nu zakom­po­no­val, a dopo­ru­čí kni­hy, kte­ré bys­te si měli pro­číst, pokud o Severní Koreji a živo­tu v ní chce­te vědět víc. D. B. John ve Hvězdě seve­ru, kte­rá je jeho prvo­ti­nou, doká­zal, že psát umí - a na thrille­ro­vém nebi tak zazá­ři­la daší hvězda.  Snad se již brzy dočká­me jeho dal­ších pří­běhů.

Hodnocení: 100%

Hvězda Severu

Autor: D. B. John

Originální název: Star of The North

Překlad: Jiří Kobělka

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 480


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […] Posted in Recenze knih
  • Co když svého syna nezabila?11. ledna 2019 Co když svého syna nezabila? Emma Cartwrightová nebyla vždycky Emmou Cartwrightovou. Kdysi se jmenovala Susan Websterová. A zabila svého synka Dylana. Alespoň si to myslí. Emma si totiž vůbec nepamatuje, co se tehdy […] Posted in Recenze knih
  • Ztracená. Nenalezená.14. listopadu 2018 Ztracená. Nenalezená. Deset let po zmizení své snoubenky je Damian Werner přesvědčen, že už ji nikdy neuvidí, a nedokáže se zbavit výčitek svědomí, že za její zmizení může on. Proč jen ji nepožádal o ruku jen o […] Posted in Recenze knih
  • Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!19. srpna 2018 Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš! Všechno začalo jako pouhý žert. Skupina mladých lidí dělala vedoucí na křesťanském táboře Podkova a jedna z vedoucích, Monica O'Nealová, lezla celou dobu všem na nervy. Proto se ostatní […] Posted in Recenze knih
  • Byly tady. Ale už nejsou...25. ledna 2018 Byly tady. Ale už nejsou... Audra si je jistá, že odešla z New Yorku se svými dvěma dětmi. Policie však tvrdí, že v jejím autě žádné děti nebyly. Jaká je pravda? Audra v sobě konečně našla dost odvahy na to, aby […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Ďábel si počká22. června 2022 Ďábel si počká Pokud se vám líbila kniha od Maxima Chattama "Spolčení ničemů", tak si určitě nesmíte nechat ujít i jeho volné pokračování "Ďábel si počká", jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
  • Matčina hra21. června 2022 Matčina hra Psychologické thrillery Sandie Jonesové jsou doslova mojí srdcovou záležitostí, a kdo četl například její knihu "Nevlastní sestra", ví, o čem mluvím. Není tedy divu, že jsem neodolala a […] Posted in Recenze knih
  • Seveřan – královská koruna a dědictví msty20. června 2022 Seveřan – královská koruna a dědictví msty Seveřan patřil mezi hodně očekávané filmy roku 2022. Režisér Robert Eggers totiž v roce 2015 poměrně zabodoval atmosférickým hororem Čarodějnice, kde filmovým divákům představil Anyu […] Posted in Filmové recenze
  • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,48685 s | počet dotazů: 253 | paměť: 56785 KB. | 29.06.2022 - 12:48:39