Jasně zářící Hvězda Severu

hvezda severu

Před dva­nác­ti lety se mla­dič­ká Su-min vyda­la na roman­tic­ký výlet na odleh­lý jiho­ko­rej­ský ost­rov a pak záhad­ně zmi­ze­la. Její sest­ra Jenna ale nevě­ří, že je mrt­vá. Když ji pak CIA v téhle sou­vis­los­ti požá­dá o spo­lu­prá­ci, Jenna sou­hla­sí. Ve stej­né době sta­rá paní Mun žijí­cí v seve­ro­ko­rej­ské pro­vin­cii Rjanggang najde v lese balí­ček s jiho­ko­rej­skou pomo­cí a při pro­de­ji věcí, kte­ré v něm našla, v sobě nalez­ne obchod­nic­ký talent. V hlav­ním měs­tě se život seve­ro­ko­rej­ské­ho diplo­ma­ta Čoa poma­lu, ale jis­tě hrou­tí do pro­pas­ti.

Jeho bra­tr se uchá­zí o vyso­kou poli­tic­kou funk­ci. K tomu, aby ji zís­kal, je však potřeb­né pro­ká­zat bez­chyb­ný ide­o­lo­gic­ký původ. Bratři jsou ado­p­to­vá­ni, o své sku­teč­né rodi­ně nic nevě­dí. Čo si nemys­lí, že je tohle šet­ře­ní dob­rý nápad, a radí bra­t­ro­vi, aby se o funk­ci neu­chá­zel. Nejdřív se zdá, že je vše v pořád­ku, no když taj­ná poli­cie obje­ví něko­lik nebez­peč­ných infor­ma­cí, jsou brat­ři nucě­ni bojo­vat neje­nom o své kari­é­ry a posta­ve­ní, ale i o svůj život.

Anglický spi­so­va­tel D. B. John čer­pal při psa­ní kni­hy inspi­ra­ci ze vzpo­mí­nek na svůj pobyt v Severní Koreji. Předtím, než začal psát, se důklad­ně sezná­mil nejen s tím, jak fun­gu­je CIA, ale pře­če­tl i něko­lik auto­bi­o­gra­fic­kých knih od seve­ro­ko­rej­ských uprch­líků. Díky tomu je jeho pří­běh až mra­zi­vě rea­lis­tic­ký a svým způsobem děsi­vý.

Fasáda prosperity a za ní... hlad, strach a bída

První, co na kni­ze zaujme, je pro nás téměř nezná­mé pro­stře­dí, ve kte­rém se kni­ha ode­hrá­vá. Autor si dal zále­žet, aby před­sta­vil všech­ny aspek­ty seve­ro­ko­rej­ské­ho živo­ta a to nejen oby­čej­né­ho živo­ta oby­čej­ným chudých lidí, ale i živo­ta pří­sluš­ní­ku pri­vi­le­go­va­né vrst­vy. Pravidla a záko­ny, kte­ré pla­tí v Severní Koreji, působí neu­vě­ři­tel­ně a mohou čte­ná­ře šoko­vat. Nikdo z míst­ních si však nedo­vo­lí je zpo­chyb­ňo­vat a pokud se náho­dou něja­ký odváž­li­vec najde, neskon­čí to s ním dob­ře, pro­to­že dona­še­či taj­né poli­cie jsou všu­de, stej­ně jako pro­pa­gan­da. Celá spo­leč­nost tak při­po­mí­ná legen­dár­ní potěm­ki­nov­ské ves­ni­ce, ve kte­ré mají domy fasádu pro­spe­ri­ty, štěs­tí a spo­ko­je­nos­ti. Jen ško­da, že se za ní ukrý­vá hlad, strach a bída.

To ostat­ně na vlast­ní koži zjis­tí všich­ni tři hrdi­no­vé. Paní Mun i diplo­mat Čo, kte­ří pocho­pí, jak celá spo­leč­nost fun­gu­je, a taky Jenna, kte­rá si v CIA zís­ká pověst odbor­ni­ce na Severní Koreu a odha­lí něko­lik tajem­ství nepřá­tel­ské­ho reži­mu. Postavy i jejich pohnut­ky jsou pro­pra­co­va­né, a tak o nich ani na oka­mih neza­po­chy­bu­je­te a bude­te jim držet pal­ce a dou­fat v jejich šťast­ný konec. Je však šťast­ný konec v tota­lit­ním reži­mu vůbec mož­ný?

To nepro­zra­dím, ale jak už ano­ta­ce napo­ví­dá, střet postav pove­de k smr­tí­cí­mu závě­ru. Dočkáte se tedy akce, napě­tí a pře­kva­pe­ní. Kromě toho kni­ha nabí­zí něko­lik pod­nětů k zamyš­le­ní a ote­vře­ný konec sli­bu­je pokra­čo­vá­ní. V doslo­vu pak autor vysvět­lí sku­teč­nos­ti, kte­ré do romá­nu zakom­po­no­val, a dopo­ru­čí kni­hy, kte­ré bys­te si měli pro­číst, pokud o Severní Koreji a živo­tu v ní chce­te vědět víc. D. B. John ve Hvězdě seve­ru, kte­rá je jeho prvo­ti­nou, doká­zal, že psát umí - a na thrille­ro­vém nebi tak zazá­ři­la daší hvězda.  Snad se již brzy dočká­me jeho dal­ších pří­běhů.

Hodnocení: 100%

Hvězda Severu

Autor: D. B. John

Originální název: Star of The North

Překlad: Jiří Kobělka

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 480

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,00712 s | počet dotazů: 220 | paměť: 46575 KB. | 26.01.2021 - 04:26:27