Kritiky.cz > Recenze knih > Jasně zářící Hvězda Severu

Jasně zářící Hvězda Severu

hvezda severu

Před dva­nác­ti lety se mla­dič­ká Su-min vyda­la na roman­tic­ký výlet na odleh­lý jiho­ko­rej­ský ost­rov a pak záhad­ně zmi­ze­la. Její sest­ra Jenna ale nevě­ří, že je mrt­vá. Když ji pak CIA v téhle sou­vis­los­ti požá­dá o spo­lu­prá­ci, Jenna sou­hla­sí. Ve stej­né době sta­rá paní Mun žijí­cí v seve­ro­ko­rej­ské pro­vin­cii Rjanggang najde v lese balí­ček s jiho­ko­rej­skou pomo­cí a při pro­de­ji věcí, kte­ré v něm našla, v sobě nalez­ne obchod­nic­ký talent. V hlav­ním měs­tě se život seve­ro­ko­rej­ské­ho diplo­ma­ta Čoa poma­lu, ale jis­tě hrou­tí do pro­pas­ti.

Jeho bra­tr se uchá­zí o vyso­kou poli­tic­kou funk­ci. K tomu, aby ji zís­kal, je však potřeb­né pro­ká­zat bez­chyb­ný ide­o­lo­gic­ký původ. Bratři jsou ado­p­to­vá­ni, o své sku­teč­né rodi­ně nic nevě­dí. Čo si nemys­lí, že je tohle šet­ře­ní dob­rý nápad, a radí bra­t­ro­vi, aby se o funk­ci neu­chá­zel. Nejdřív se zdá, že je vše v pořád­ku, no když taj­ná poli­cie obje­ví něko­lik nebez­peč­ných infor­ma­cí, jsou brat­ři nucě­ni bojo­vat neje­nom o své kari­é­ry a posta­ve­ní, ale i o svůj život.

Anglický spi­so­va­tel D. B. John čer­pal při psa­ní kni­hy inspi­ra­ci ze vzpo­mí­nek na svůj pobyt v Severní Koreji. Předtím, než začal psát, se důklad­ně sezná­mil nejen s tím, jak fun­gu­je CIA, ale pře­če­tl i něko­lik auto­bi­o­gra­fic­kých knih od seve­ro­ko­rej­ských uprch­líků. Díky tomu je jeho pří­běh až mra­zi­vě rea­lis­tic­ký a svým způsobem děsi­vý.

Fasáda prosperity a za ní... hlad, strach a bída

První, co na kni­ze zaujme, je pro nás téměř nezná­mé pro­stře­dí, ve kte­rém se kni­ha ode­hrá­vá. Autor si dal zále­žet, aby před­sta­vil všech­ny aspek­ty seve­ro­ko­rej­ské­ho živo­ta a to nejen oby­čej­né­ho živo­ta oby­čej­ným chudých lidí, ale i živo­ta pří­sluš­ní­ku pri­vi­le­go­va­né vrst­vy. Pravidla a záko­ny, kte­ré pla­tí v Severní Koreji, působí neu­vě­ři­tel­ně a mohou čte­ná­ře šoko­vat. Nikdo z míst­ních si však nedo­vo­lí je zpo­chyb­ňo­vat a pokud se náho­dou něja­ký odváž­li­vec najde, neskon­čí to s ním dob­ře, pro­to­že dona­še­či taj­né poli­cie jsou všu­de, stej­ně jako pro­pa­gan­da. Celá spo­leč­nost tak při­po­mí­ná legen­dár­ní potěm­ki­nov­ské ves­ni­ce, ve kte­ré mají domy fasádu pro­spe­ri­ty, štěs­tí a spo­ko­je­nos­ti. Jen ško­da, že se za ní ukrý­vá hlad, strach a bída.

To ostat­ně na vlast­ní koži zjis­tí všich­ni tři hrdi­no­vé. Paní Mun i diplo­mat Čo, kte­ří pocho­pí, jak celá spo­leč­nost fun­gu­je, a taky Jenna, kte­rá si v CIA zís­ká pověst odbor­ni­ce na Severní Koreu a odha­lí něko­lik tajem­ství nepřá­tel­ské­ho reži­mu. Postavy i jejich pohnut­ky jsou pro­pra­co­va­né, a tak o nich ani na oka­mih neza­po­chy­bu­je­te a bude­te jim držet pal­ce a dou­fat v jejich šťast­ný konec. Je však šťast­ný konec v tota­lit­ním reži­mu vůbec mož­ný?

To nepro­zra­dím, ale jak už ano­ta­ce napo­ví­dá, střet postav pove­de k smr­tí­cí­mu závě­ru. Dočkáte se tedy akce, napě­tí a pře­kva­pe­ní. Kromě toho kni­ha nabí­zí něko­lik pod­nětů k zamyš­le­ní a ote­vře­ný konec sli­bu­je pokra­čo­vá­ní. V doslo­vu pak autor vysvět­lí sku­teč­nos­ti, kte­ré do romá­nu zakom­po­no­val, a dopo­ru­čí kni­hy, kte­ré bys­te si měli pro­číst, pokud o Severní Koreji a živo­tu v ní chce­te vědět víc. D. B. John ve Hvězdě seve­ru, kte­rá je jeho prvo­ti­nou, doká­zal, že psát umí - a na thrille­ro­vém nebi tak zazá­ři­la daší hvězda.  Snad se již brzy dočká­me jeho dal­ších pří­běhů.

Hodnocení: 100%

Hvězda Severu

Autor: D. B. John

Originální název: Star of The North

Překlad: Jiří Kobělka

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 480

  • Byly tady. Ale už nejsou...25. ledna 2018 Byly tady. Ale už nejsou... Audra si je jistá, že odešla z New Yorku se svými dvěma dětmi. Policie však tvrdí, že v jejím autě žádné děti nebyly. Jaká je pravda? Audra v sobě konečně našla dost odvahy na to, aby […] Posted in Recenze knih
  • Ztracená. Nenalezená.14. listopadu 2018 Ztracená. Nenalezená. Deset let po zmizení své snoubenky je Damian Werner přesvědčen, že už ji nikdy neuvidí, a nedokáže se zbavit výčitek svědomí, že za její zmizení může on. Proč jen ji nepožádal o ruku jen o […] Posted in Recenze knih
  • Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!19. srpna 2018 Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš! Všechno začalo jako pouhý žert. Skupina mladých lidí dělala vedoucí na křesťanském táboře Podkova a jedna z vedoucích, Monica O'Nealová, lezla celou dobu všem na nervy. Proto se ostatní […] Posted in Recenze knih
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […] Posted in Recenze knih
  • Co když svého syna nezabila?11. ledna 2019 Co když svého syna nezabila? Emma Cartwrightová nebyla vždycky Emmou Cartwrightovou. Kdysi se jmenovala Susan Websterová. A zabila svého synka Dylana. Alespoň si to myslí. Emma si totiž vůbec nepamatuje, co se tehdy […] Posted in Recenze knih
  • Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru!3. října 2018 Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru! Jo Blackmoreová trpí psychickou nemocí, ale snaží se žít normální život.Pracuje a svědomitě se stará o svou milovanou dvouletou dceru Elisu. Její život by byl skvělý, nebýt toho, že její […] Posted in Recenze knih
  • Nech mě jít, prosím10. ledna 2019 Nech mě jít, prosím Louis Lasker má svou rodinu nade všechno rád. Jedinou výjimku představují situace, kdy členy své rodiny upřímně nesnáší. Tenhle rozpor má ale hned několik důvodů. Rozvod otce, smrt matky, […] Posted in Recenze knih
  • Malé temné lži a jejich následky16. dubna 2019 Malé temné lži a jejich následky Catrin Quinnová před několika lety přišla o své dva syny. Teď žije téměř poustevnickým životem. Ona i její bývalá kamarádka Ráchel, která je za smrt Catrininých synů zodpovědná, se snaží […] Posted in Recenze knih
  • Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse14. listopadu 2018 Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse Tom Hanks je známý americký herec a držitel Oscara za role Forresta Gumpa a právníka Andrewa v dramatu Philadelphia. Kromě toho je i režisérem a producentem... a vášnivým sběratelem […] Posted in Recenze knih
  • Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí21. června 2018 Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí Životní příběh Marii Vittorii začíná ve dvacátých letech dvacátého století v italských horách, kde život lidí utváří tvrdá práce a neochvějná víra. Maria se bojí, že se neprovdá a zůstane […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...