Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Jaroslava Adamová

Jaroslava Adamová

JAdamova
JAdamova

Životopis

Ještě v době svých stu­dií na kon­zer­va­to­ři se za vál­ky obje­vi­la na scé­ně diva­dla Větrník. Po ukon­če­ní stu­dia zís­ka­la prv­ní angaž­má v Divadle na Vinohradech, kde půso­bi­la v letech 1946–1950 [1]. Poté byla zaměst­ná­na v něko­li­ka růz­ných praž­ských diva­dlech, až se sta­la čle­nem Divadla ABC a Městských diva­del praž­ských (1950 – 1951, 1962 – 1990) [2].

Během své­ho živo­ta ztvár­ni­la mno­ho diva­del­ních rolí, čas­to při­tom hrá­la výraz­né žen­ské posta­vy (Pygmalion). Její herec­ký rejstřík sahal „od vypja­tě dra­ma­tic­kých a tra­gic­kých postav přes vytří­be­né umě­ní kon­ver­zač­ní dra­ma­ti­ky až ke kome­di­ál­ní­mu herec­tví s darem gro­tesk­ní­ho nad­hle­du a ironie“.[3]

Její herec­kou dráhu ovliv­ni­la celá řada osob­nos­tí, jako byli Jiří Frejka, Alfréd Radok, Jan Werich či Ota Ornest. Svoje umě­ní pro­půj­či­la plejá­dě diva­del­ních postav, jako napří­klad Dürrenmattově Kláře Zachanassjanové, Ibsenově Heddě Gablerové, Tolstého Anně Kareninové, Tornádo Lou v Limonádovém Joeovi či ženě v pro­slu­lém Cocteauově Lidském hlase.[4]

Její herec­ký talent se kro­mě diva­dla uplat­nil pře­de­vším v tele­vi­zi – napří­klad v tele­viz­ním sním­ku Kočár nej­svě­těj­ší svá­tos­ti, kde si zahrá­la po boku Jana Wericha, nebo ve fil­mu Společnice, kde měla za part­ner­ku Tatianu Vilhelmovou.

Patřila mezi legen­dy čes­ké­ho dabin­gu, svůj hlas pro­půj­či­la napří­klad Sofii Lorenové. Za své celo­ži­vot­ní půso­be­ní v dabin­gu zís­ka­la cenu Františka Filipovského a za výbor­né herec­ké výko­ny v roce 1997 cenu Thálie za celo­ži­vot­ní dílo. V roce 2001 obdr­že­la dal­ší oce­ně­ní – Medaili Josefa Hlávky. [5]

Začátkem roku 2010 si zlo­mi­la nohu v krč­ku a muse­la pod­stou­pit endo­pro­té­zu. Dne 16. červ­na roku 2012 zemře­la v Léčebně dlou­ho­do­bě nemoc­ných v Praze.

Jejím bra­tran­cem byl čes­ký zpě­vák Richard Adam.

Reference
↑ Z. Sílová, R. Hrdinová, A. Kožíková, V. Mohylová : Divadlo na Vinohradech 1907 – 2007 – Vinohradský ansám­bl, vyda­lo Divadlo na Vinohradech, Praha, 2007, str. 192, ISBN 978-80-239-9604-3
↑ Marie Valtrová: ORNESTINUM, Slavná éra Městských diva­del praž­ských, Brána, Praha, 2001, str. 106, 191, ISBN 80-7243-121-8
↑ www. Novinky.cz
↑ Čs. Filmová data­bá­ze
↑ http://www.hlavkovanadace.cz/nositele_medaile.php

Detaily o člán­ku Jaroslava Adamová
Jméno člán­ku: Jaroslava Adamová
Autor: Přispěvatelé Wikipedie
Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die.
Datum posled­ní úpra­vy: 19. 06. 2012, 14:50 UTC
Datum pře­vze­tí: 24. 06. 2012, 13:03 UTC
Trvalý odkaz: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaroslava_Adamov%C3%A1&oldid=8682389
Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky
Identifikace ver­ze strán­ky: 8682389


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76322 s | počet dotazů: 215 | paměť: 55741 KB. | 24.05.2022 - 14:18:07