Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Jaroslav Rudiš, jehož Národní třída vstoupí brzy do kin, získá v Německu prestižní literární cenu Chamisso-Preis/Hellerau 2019

Jaroslav Rudiš, jehož Národní třída vstoupí brzy do kin, získá v Německu prestižní literární cenu Chamisso-Preis/Hellerau 2019

C:\Users\marti_000\Documents\ACTUAL PROJEKTY\NARODNI TRIDA\TZ 02 trailer\fotosky Narodni trida low res\narodni_trida_fullres_foto_jan_hromadko-1158 low.jpeg
C:\Users\marti_000\Documents\ACTUAL PROJEKTY\NARODNI TRIDA\TZ 02 trailer\fotosky Narodni trida low res\narodni_trida_fullres_foto_jan_hromadko-1158 low.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Národní tří­da je tem­ná síd­lišt­ní kome­die, ve kte­ré má svůj pro­stor i lás­ka

C:\Users\marti_000\Documents\ACTUAL PROJEKTY\NARODNI TRIDA\TZ 02 trailer\fotosky Narodni trida low res\narodni_trida_fullres_foto_jan_hromadko-1158 low.jpeg
Kateřina Janečková a Hynek Čermák ve fil­mu Národní tří­da

Příběh síd­lišt­ní­ho rvá­če Vandama, nej­pře­klá­da­něj­ší kni­hu Jaroslava Rudiše Národní tří­da, zfil­mo­val reži­sér Štěpán Altrichter a do kin ji uve­de už 26. září spo­leč­nost Falcon. Spisovatel Jaroslav Rudiš, s nímž psal Altrichter scé­nář k Národní tří­dě, zís­ká v Německu za svo­ji dosa­vad­ní tvor­bu a svůj prv­ní němec­ky psa­ný román Winterbergova posled­ní ces­ta pres­tiž­ní lite­rár­ní cenu Chamisso-Preis/Hellerau 2019. S oce­ně­ním je spo­je­ná část­ka 15 000 euro. Rudišovi to dnes ozná­mi­li pořa­da­te­lé v Drážďanech, kde si spi­so­va­tel cenu pře­vez­me v úno­ru.
Ukázka z fil­mu Národní tří­da:

Národní třída_Kafe from Negativ on Vimeo.

“Mám z toho obrov­skou radost. Hlavními posta­va­mi mého němec­ky psa­né­ho romá­nu jsou Wenzel Winterberg, sko­ro sto­le­tý rodák z Liberce, a jeho ošet­řo­va­tel, čes­ký emi­grant Jan Kraus. Jednoho dne spo­lu nastou­pí do vla­ku a vyda­jí se na posled­ní ces­tu napříč ději­na­mi střed­ní Evropy z Berlína až do Sarajeva. S Vandamem z kni­hy Národní tří­dy Winterberga spo­ju­je zájem o his­to­rii. Oba vědí, že nás drží v hrs­ti. A oba si taky rádi dají pivo,” říká Jaroslav Rudiš. Cena Chamisso-Preis/Hellerau je udě­lo­vá­na auto­rům, kte­ří obo­ha­cu­jí sou­čas­nou němec­kou lite­ra­tu­ru pře­kra­čo­vá­ním hra­nic, pro­po­jo­vá­ním kul­tur a jazy­ků.

Jaroslav Rudiš a Štěpán Altrichter žijí shod­ně napůl v České repub­li­ce a napůl v Německu, oba jsou tak čas­to na cestách a s nad­sáz­kou říka­jí, že své živo­ty hlav­ně žijí v tom krás­ném „jíde­lá­ku“ ve vla­ku Českých drah mezi Prahou a Berlínem. Scénář k Národní tří­dě tak psa­li v Berlíně, v Praze, ve vla­ku i ve Švýcarsku. „Práce s Járou pro­bí­ha­la výbor­ně. Jako zku­še­ný autor, jehož díla se už něko­li­krát adap­to­va­la na plát­no, věděl o slav­ném Formanově výro­ku, že jestli­že chce­te pře­vést román do fil­mo­vé podo­by, hlav­ně nesmí­te nato­čit rov­nou ten román, pro­to­že film fun­gu­je pod­le úpl­ně jiných pra­vi­del a prin­ci­pů. Musíte z kni­hy vytáh­nout tu hlav­ní esen­ci, hlav­ní myš­len­ku a atmo­sfé­ru a její posta­vy a pak z toho udě­lat film,“ říká reži­sér a spo­lu­au­tor scé­ná­ře Štěpán Altrichter.

Do sním­ku Národní tří­da kom­bi­nu­jí­cí­ho dra­ma­tic­ký pří­běh s čer­ným humo­rem obsa­di­li tvůr­ci ved­le Hynka Čermáka jako Vandama do role ser­vír­ky Lucky hereč­ku Kateřinu Janečkovou. Snímek vzni­kl v česko-německé kopro­duk­ci. Podle tvůr­ců je mís­ty syro­vý pří­běh tako­vou tem­nou síd­lišt­ní kome­dií, v níž dostal opro­ti kni­ze o něco více pro­sto­ru humor, ale i vztah mezi hlav­ním hrdi­nou a ser­vír­kou ze síd­lišt­ní hos­po­dy. Štěpán Altrichter obsa­dil do role Lucky, ke kte­ré to hlav­ní­ho hrdi­nu Vandama táh­ne, hereč­ku Kateřinu Janečkovou. „Měl jsem štěs­tí, že jsem pra­co­val s mla­dou cas­tingo­vou reži­sér­kou Májou Hamplovou, kte­rá si udě­la­la tu prá­ci, že se kouk­la tro­chu mimo to, co se toči­lo posled­ní roky. A pak při­jde­te na tak vyni­ka­jí­cí hereč­ku, jakou je Kateřina Janečková. Až nám bylo pak líto, že v tom fil­mu nehra­je ješ­tě vět­ší roli. Je v něm fakt skvě­lá, i když jsem se jí to sna­žil kazit, kde to jen šlo. Díky, Káčo,“ řekl reži­sér Štěpán Altrichter.

Rudiše inspi­ro­val pro napsá­ní kni­hy kama­rád, kte­rý cho­dil do hos­po­dy jmé­nem Severka. „Kolem jed­né Severky jsem taky v Brně pořád cho­dil, dva roky jsem tam ten­krát byd­lel a ten pří­běh tam taky napsal. Když pak v roce 2013 vyšla kni­ha, hod­ně lidí se mi ozva­lo, že i u nich je Severka, a ať tam při­je­du, že tam potkám jak Vandama, tak Lucku nebo Vandamova kámo­še Mrazáka. A jed­na Severka je i v Mostě. Ten seri­ál je skvě­lý a mys­lím, že Vandam by si s jeho hrdi­ny u piva dob­ře rozu­měl,“ říká o hos­po­dě z Národní tří­dy Jaroslav Rudiš. Skutečného Vandama potkal i reži­sér Štěpán Altrichter: „Já jsem s tím oprav­do­vým Vandamem, pod­le kte­ré­ho je kni­ha napsa­ná, na pivo šel. A řek­nu vám, je to sym­pa­tic­ký chla­pík, kte­rý má v mno­hém víc rozu­mu a prav­dy než kdeja­ký člo­věk nám vlád­nou­cí. Ale je prav­da, že naštvat bych ho nechtěl.“

V Národní tří­dě dále hra­jí Jan Cina, Václav Neužil, Jiří Langmajer, Jiří Šoch, Martin Sobotka, Erika Stárková, Lubor Šplíchal, Andrej Polák nebo Martin Siničák. Snímek se natá­čel v čes­ké met­ro­po­li, pře­de­vším na praž­ských síd­liš­tích Opatov a Háje a také v cen­t­ru Prahy na Národní tří­dě.

Film Národní tří­da vzni­kl v česko-německé kopro­duk­ci. Hlavními pro­du­cen­ty jsou Pavel Strnad a Petr Oukropec z Negativu, kopro­du­cen­ty Česká tele­vi­ze (kre­a­tiv­ní pro­du­cent Michal Reitler), němec­ká spo­leč­nost 42filmněmec­ká tele­viz­ní sta­ni­ce ZDF. Film vzni­kl za pod­po­ry Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie, němec­ké­ho Mitteldeutsche Medienförderung a evrop­ské­ho fon­du Eurimages. Distributorem je spo­leč­nost Falcon.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Národní třída - O FILMU27. září 2019 Národní třída - O FILMU Nejpřekládanější kniha Jaroslava Rudiše, která zaznamenala velký ohlas hlavně v Německu a v Česku a před pěti lety byla nominována na Magnesii Literu, vstoupí do kin jako celovečerní film […] Posted in Speciály
  • Do kin míří temná sídlištní komedie Národní třída25. září 2019 Do kin míří temná sídlištní komedie Národní třída Národní třída se dostává do kin skoro přesně 30 let poté, co hrdina stejnojmenné Rudišovy knihy v listopadu 89 stanul na pražské Národní třídě Hynek Čermák a Jan Cina ve filmu […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Štěpán Altrichter dokončil film Národní třída s Hynkem Čermákem, pro kina museli filmaři vyrobit dvě verze traileru18. července 2019 Štěpán Altrichter dokončil film Národní třída s Hynkem Čermákem, pro kina museli filmaři vyrobit dvě verze traileru Před pěti lety získal spisovatel Jaroslav Rudiš za svou novelu Národní třída nominaci na cenu Magnesia Litera, nyní byl dokončen podle této knihy celovečerní film. Národní třída v hlavní […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Zátopek – Recenze – 80%23. srpna 2021 Zátopek – Recenze – 80% Očekávaný sportovní snímek režiséra a scenáristy Davida Ondříčka (Samotáři, Ve stínu) o československém běžci Emilu Zátopkovi se stal zahajovacím filmem karlovarského filmového festivalu, […] Posted in Filmové recenze
  • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […] Posted in Galerie
  • Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ13. dubna 2017 Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ Jiří Langmajer Divadelní, filmový a televizní herec, rodák z Plzně. Do povědomí diváků poprvé výrazněji vstoupil už během studií na hudebně-dramatickém oboru na Pražské konzervatoři coby […] Posted in Profily osob
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […] Posted in Filmové premiéry

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,82976 s | počet dotazů: 248 | paměť: 58341 KB. | 12.08.2022 - 09:01:36